VEDTEKTER

VEDTEKTER

Sist oppdatert 15. november 2020.

1.1 Partiets navn er Piratpartiet

1.2 Offisielle forkortelser er Piratene og PIR. For utlandet PP-NO.

2.1 Piratpartiet skal jobbe for, og promotere styrket personvern, individuelle rettigheter, breddedemokrati, nettnøytralitet, reform av opphavsrett og patenter og fri ikke-kommersiell fildeling i samfunn og politikk i den digitale tidsalderen.

2.2 Piratpartiet beskytter menneskers likeverd, der likestilling og alles rett til deltagelse uten diskriminering i politikk og samfunn er en selvfølge. Piratpartiet er blokkuavhengig.

2.3 Piratpartiet skal øke interessen for politikk i befolkningen basert på demokratiske verdier og få flest mulig medlemmer valgt som representanter i landets representative organer, også utenlands.

3.1 Piratpartiet ble stiftet 28. juni 2012 som Foreningen Piratene, og registrert i partiregisteret 16. desember 2012. Piratpartiets kjerneprogram og den internasjonale piratkodeksen ligger alltid til grunn når politikk vedtas. Fylkes- og lokalpartier har kun mulighet til å vedta politikk med utelukkende lokale konsekvenser. All politikk skal vedtas gjennom transparente og breddedemokratiske prosesser der alle stemmeberettigede medlemmer har mulighet til å delta.

3.2 Kjerneprogram og valgprogram kan revideres av Landsmøtet eller via initiativer på Forenklede Digitale Landsmøter. Forslag til endringer i kjerneprogram må være sendt inn minst 3 uker før Landsmøtets første dag.

3.3. Valgprogram, delprogrammer, og uttalelser skal være innenfor rammene av kjerneprogrammet og piratkodeksen. En programkomite kan velges på Landsmøtet som skal:

1. Fremme forslag til forbedringer av eksisterende program til neste Landsmøte
2. Behandle innkommende forslag i tråd med retningslinjer fastlagt av sentralstyret

3.4 Internasjonale forbindelser

3.4.1 Piratpartiet er medlem av Det europeiske Piratpartiet (European Pirate Party – PPEU) og Internasjonale piratpartier (Pirate Parties International – PPI).

3.4.2 Piratpartiets internasjonale arbeid består av å bidra til å etablere, støtte og fremme, og opprettholde kommunikasjon og samarbeid mellom piratpartier rundt om i verden.

3.5 Internasjonalt team utnevnes av sentralstyret.

4.1 Alle personer som deler vårt politiske grunnsyn, og som ikke har tillitsverv i andre partier, kan bli medlem.

4.2 Medlemskap regnes fra det tidspunkt man skriftlig eller digitalt har meldt seg inn, og har betalt kontingent for inneværende år eller har en løpende betalingsplan for medlemskap sist betalt forrige år.

4.3 Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet og kreves inn av partiet sentralt.

4.4 Medlemskap i fylkes- og lokallag skal normalt bestemmes av faktisk bosted.

4.5 Hvis medlemmet foretrekker et annet fylkes- og/eller lokallag kan dette meldes til sekretariatet, som kun har anledning til å avvise særskilte ønsker med særlig god begrunnelse. Landsstyret bestemmer i siste instans hva som er særlig god begrunnelse.

4.6 Medlemmet kan bare være med i behandling og avstemning over samme sak i ett regional- og/eller ett lokallag.

4.7 Fylkes- og lokallag har ikke anledning til å kreve inn medlemskontingent på fast basis, men kan be om donasjoner fra medlemmer regionalt og lokalt.

5.1 Partiets øverste myndighet er landsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av mai måned.

5.2 Regler for bruk av digitale beslutningsverktøy utenom landsmøtet besluttes av landsstyret. Dersom landsstyret ikke tar avgjørelser i tide tilfaller dette ansvaret generalsekretær og en av de tre lederne i sentralstyret i fellesskap.

5.3 Piratpartiets formelle organer består av:

 1. Landsmøtet, jfr §§ 6 og 7
 2. Sentralstyret, jfr § 8
 3. Fylkeslag, jfr § 13
 4. Lokallag, jfr § 13
 5. Unge Pirater, jfr § 9
 6. Piratstudentene (PST), jfr § 9
 7. Kontrollkomitéen, jfr § 12
 8. Landsstyret, jfr § 5.5

6.1 Alle medlemmer har adgang til landsmøtet med talerett. Medlemskap gir stemmerett på landsmøtet hvis man har meldt seg inn senest 30 dager før landsmøtets siste dag eller har en aktiv betalingsavtale (avtalegiro, fasttrekk, m.m.) med siste innbetaling forrige år.

6.2 Beslutninger på landsmøtet treffes med alminnelig flertall, med mindre annet er bestemt i disse vedtektene.

6.3 Landsmøtet skal avholdes fysisk, men tilrettelegges for digital deltakelse slik at alle medlemmer kan avgi stemme elektronisk.

6.3.1 Eventuelle fullmakter må sendes inn senest 1 uke før landsmøtet, og må tilfredsstille formkrav vedtatt av kontrollkomitéen. Fullmakter skal arkiveres for å muliggjøre fremtidig kontroll.

6.3.2 Fullmakter som ved fremtidig kontroll ikke tilfredsstiller formkrav eller innehar andre feil/mangler, skal annulleres og kan føre til at tidligere vedtak ugyldiggjøres.

6.4 Sentralstyret fastsetter tid og sted for landsmøtet. Det lokale fylkeslaget er ansvarlig for det praktiske rundt landsmøtet.

6.5 Sentralstyret fastsetter nærmere regler for den elektroniske del av landsmøtet som skal inkludere bruk av digitale beslutningsverktøy, og digitale avstemninger i landsmøteperioden.

6.6 Sentralstyret innkaller alle medlemmer til landsmøtet minst 30 dager før landsmøtets avholdelse via elektronisk post samt ved oppslag på partiets forum og nettside.

6.7 Piratpartiets partiorganer kan ikke instruere folkevalgte som er innvalgt for Piratpartiet utover det program de er valgt på. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt av samvittighetsgrunner ikke kan følge, så er den folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet om dette uten opphold.

6.8 Dagsorden for ordinært landsmøte skal som minimum inneholde følgende punkter:

 1. Valg av møteleder.
 2. Godkjenning av innkalling til landsmøtet og det praktiske arrangement rundt den elektroniske delen av landsmøtet.
 3. Styrets beretning.
 4. Foreleggelse av regnskap og budsjett.
 5. Valg av sentralstyre som følger:
  1. Valg av leder.
  2. Valg av 1. politisk nestleder.
  3. Valg av 2. organisatorisk nestleder.
  4. Valg av 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge.
  5. Representant fra Unge Pirater, valgt av Unge Pirater.
  6. Valg av øvrige styremedlemmer.
 6. Valg av kontrollkomite og valgkomite.
 7. Valg av revisor.
 8. Politisk debatt.
 9. Ved avslutningen av landsmøtet undertegnes protokollen av to personer som har vært tilstede under landsmøtet.

6.9 Forslag som ønskes behandlet på ordinært landsmøte kan fremsettes av ethvert medlem som har stemmerett på landsmøtet, og skal være sendt til styret senest 3 uker før landsmøtet holdes.

6.10 Valg av leder og 2. nestleder (politisk) for to år skal skje utenom ordinære valgår. 1. nestleder (organisatorisk) skal velges for to år i ordinære valgår. Øvrige styremedlemmer velges for to år og slik at så nært som mulig halvparten av medlemmene er på valg annethvert år. Varamedlemmer velges for ett år av gangen, ref. §6.8.

6.11 Dersom det av ulike grunner er valg på noen av lederstillingene utenom dette mønsteret, f.eks. ved at en leder trekker seg før perioden er omme, blir den nye kandidaten valgt frem til neste ordinære valg iht. disse vedtektene, dvs. kortere enn en to-årsperiode.

6.12 Alle kandidater til sentralstyret må være fremmet til valgkomiteen senest en uke før Landsmøtet etter nominasjon fra et eller flere av fylkeslagene.

7.1 Det kan ved behov avholdes ekstraordinære landsmøter. Sentralstyret kan beslutte å innkalle til ekstraordinært landsmøte med alminnelig flertall.

7.2 Sentralstyret skal med minst 3 ukers varsel innkalle til ekstraordinært landsmøte, hvis 20% av medlemmene skriftlig anmoder styret om dette eller hvis minst halvparten av fylkesstyrene krever det. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet.

7.3 Forenklede Digitale Landsmøter (FDL)

7.3.1 Dersom minst 10 % av medlemmene fremmer et forslag, så skal det innen 30 dager igangsettes en hel-digital prosess med landsmøte-myndighet overfor forslaget.

Kun saker som foreligger som initiativ kan behandles. Igangsettelse skal varsles til alle medlemmer innen 14 dager før oppstart, og alle saksdokumenter skal være tilgjengelige før diskusjon av sakene starter.

7.3.2 Et forslag til avstemning (initiativ) foreligger straks det har oppnådd nok støtte i henhold til §7.3.1.

7.3.3 Ordinære regler for stemmerett og avstemning foreligger.

7.3.4 Det skal foreligge minst 14 dager mellom innsending av initiativ før det igangsettes åpen diskusjon og avstemning.

7.3.5 Det skal foreligge minst 7 dager åpen diskusjon før avstemning for hvert FDL, avstemning skal være åpen i 7 dager for hvert FDL.

7.3.6 Identiske forslag (initiativ) kan ikke fremmes flere ganger innenfor et kalenderår.

7.3.7 Lignende forslag (initiativ) innenfor samme kalenderår kan forkastes av programkomitéen, spesielt ved vedvarende gjentakelser.

7.3.8 Det er ikke anledning for å fremlegge initiativ eller avholde FDL mellom 23. juni og 8. august, eller mellom 17. desember og 8. januar, heller ikke i perioden fra 30 dager før og 30 dager etter avsluttet ordinært landsmøte.

7.3.9 Piratkodeksen kan kun endres på ordinært landsmøte, og kan kun endres ved 2/3 flertall.

7.3.10: Sentralstyret kan med 2/3 flertall igangsette behandling av forslag som om §7.3.1 og 7.3.2 er oppfylt, og kan se bort fra 7.3.5 for tilhørende FDL.

8.1 Landsstyret er øverste myndighet mellom landsmøter, og har det overordnede ansvaret for at partiet følger de vedtak som er gjort, vedtatte programerklæringer, piratkodeksen og ellers alle relevante forhold som gjelder partiets organisasjoner.

8.2 Landsstyret er sammensatt av Sentralstyret og alle fylkesledere i landet. Nestledere trer inn som vara for fylkesleder dersom det er nødvendig. Fylkesleder kan delegere denne posisjonen videre innenfor sitt fylkesstyre dersom heller ikke nestleder har anledning. Ved dobbeltrolle oppnås ikke dobbeltstemme. Alternativt kan landsstyremedlemmet velge å delegere bort sentralstyreplassen sin til vara i sentralsstyret og selv representere fylkesstyret.

8.3 Landsstyret velger selv sin leder og nestleder for ett år av gangen.

8.4 Landsstyret skal møtes minst 2 ganger årlig, og ellers så ofte som landsstyreleder eller minst fire landsstyremedlemmer krever det. Digital deltagelse er tillatt.

8.5 Landsstyret fungerer som øverste tvisteorgan i saker som ikke krever landsmøtevedtak. Dette gjelder ikke dersom noe annet fremgår av disse vedtektene.

8.6 Landsstyret er beslutningsdyktig når minimum 2/3 av landsstyret er til stede. Beslutninger treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme utslagsgivende.

8.7 Dersom landsstyret av ulike grunner ikke kan samles iht. til disse vedtektene skal partisekretær, sammen med minst to ledere og to styremedlemmer i sentralstyret avgjøre på landsstyrets vegne.

8.8 Paragraf 8 om Landsstyret trer i kraft når partiet får minst 1000 betalende medlemmer.

9.1 Sentralstyret utgjør partiets ledelse og består av leder, organisatorisk nestleder, politisk nestleder og opp til 6 andre styremedlemmer som velges av landsmøte. Styremedlemmer velges for to år.

Valgtidspunkt for styrevervene spesifiseres nærmere i §6.10.

9.1.1 Styret velger kasserer og internasjonalt team.

9.1.2. Forutsetning for at tilknyttede organisasjoner skal ha styrerepresentasjon i sentralorganisasjonen er at styrerepresentasjonen er gjensidig. Fulle rettigheter som styremedlem kan ikke tiltres før representasjonen er gjensidig, men valgte kandidater kan møte i styremøtene med møte og talerett.

9.1.3. Landsmøtet i Unge Pirater kan for ett år av gangen velge ett styremedlem fra sin organisasjon som kandidat til valg som ekstra styremedlem til sentralstyret med fulle rettigheter og ansvar, og denne kandidaten kan så velges på Landsmøtet i Piratpartiet. Dette trer i kraft når medlemstallet i Unge Pirater overstiger 100 medlemmer, eller når Landsmøtet i Piratpartiet gjør et vedtak om å åpne opp for representasjon for ett år om gangen.

9.1.4. Landsmøtet i Piratstudentene kan for ett år av gangen velge ett styremedlem fra sin organisasjon som kandidat til valg som ekstra styremedlem til sentralstyret med fulle rettigheter og ansvar, og denne kandidaten kan så velges på Landsmøtet i Piratpartiet. Dette trer i kraft når medlemstallet i Piratstudentene overstiger 100 medlemmer, eller når Landsmøtet i Piratpartiet gjør et vedtak om å åpne opp for representasjon for ett år om gangen.

9.2 Suppleringsvalg

9.2.1 Ved leders fravær overtar en eller begge nestledere midlertidig leders myndighet, dette fastsettes i en enighet mellom landsstyret og sentralstyret. Ved fravær av et aktivt landsstyre overtar fylkeslagene samme funksjon.

9.2.2 Dersom et styremedlem trer ut av styret før valgperioden er over vil et varamedlem rykke opp i rollen som styremedlem i henhold til vararekkefølgen valgt av landsmøtet. Leder- og nestlederrollene kan kun tildeles av landsmøtet. Dersom leder eller nestledere frafaller, eller det ikke er nok varamedlemmer til å fylle styret etter frafall, skal det kalles inn til ekstraordinært landsmøte for å avholde suppleringsvalg. Den eller de suppleringsvalgte velges for den gjenværende perioden av den/de frafalne, dersom ikke annet er bestemt av landsmøtet/ekstraordinære landsmøtet.

9.3 Sentralstyret fastsetter selv sin forretningsorden, men holder møte med maksimum 2 måneders mellomrom og ellers når et styremedlem innkaller med 7 dagers varsel. Ved behov kan styreleder innkalle til hastemøte med 24 timers varsel. Ved hastemøter gjelder normale regler for vedtaksdyktighet. Styremøter skal avholdes fysisk så langt mulig, men skal suppleres med digital tilstedeværelse for de styremedlemmer som foretrekker dette for det enkelte møte.

9.4 Sentralstyret er beslutningsdyktig når minimum 2/3 av styret er til stede, og styrets beslutninger treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme utslagsgivende. Ekstra styremedlemmer fra Unge Pirater og Piratstudentene medregnes ikke angående beslutningdyktighet.

9.5 Partiets styre etter enhetsregisterloven har myndighet som partiets utøvende styre etter partiloven.

9.6 Styret velger selv hvordan det vil organisere arbeidet i valgperioden. Eventuell ansettelse av fagpersoner og andre støttefunksjoner innenfor vedtatte budsjettrammer gjøres ved vedtak med 2/3 flertall i sentralstyret som da har arbeidsgiveransvaret. Styret er bundet av spesifikke landsmøtevedtak.

9.7 Styret kan ved vedtak med 2/3 flertall utnevne talspersoner for ulike politiske områder, så fremt nevnte person er medlem av Piratpariet. Styret er bundet av spesifikke landsmøtevedtak.

9.8 Styremøter skal, med unntak av der lovpålagt taushetsplikt og annen lov ligger til hinder, være åpne for alle medlemmer. Referater skal føres og gjøres åpne og tilgjengelige for alle.

Unge Pirater er Piratpartiets ungdomsparti, og Piratstudentene er Piratpartiets studentorganisasjon.

11.1 Partiet tegnes av styreleder og et styremedlem sammen.

11.2 Sentralstyret kan meddele prokura.

Komitéen har mandat som følger:

12.1 Fungere som tvisteorgan (senere, i et større parti, i samarbeid med landsstyret), og dømmende organ i de tilfeller hvor påstander om vedtektsbrudd fremmes.

12.2 Kunne kalle inn til ekstraordinære årsmøter i lokallagene, samt ekstraordinært landsmøte

12.3 Kunne ha fullt innsyn i regnskap, bankkonti og mulighet til å kontrollere økonomiske disposisjoner i hele partiorganisasjonen.

12.4 Kontroll med medlemsregisteret.

12.5 Jobbe med forslag til vedtektsendringer til landsmøtene.

13.1 Hvis et medlem motarbeider partiets politikk/vedtekter eller partiets valgte tillitsfolk, kan medlemmet suspenderes såfremt 2/3 av styret i lokallaget eller fylkeslaget stemmer for.

13.2 Sentralstyret har myndighet til å suspendere medlemmer av partiet med umiddelbar virkning basert på §13.1. En slik avgjørelse krever minimum 2/3 flertall i sentralstyret.

13.3 En skriftlig redegjørelse for beslutningen om suspensjon skal sendes til vedkommende medlem og med opplysning om at suspensjonen har øyeblikkelig virkning. Dette kan skje med elektronisk post.

13.4 Et suspendert medlem kan påklage avgjørelsen til landsstyret, som kan med 2/3 flertall opprettholde eller omgjøre vedtak om suspensjon.

13.5 En suspensjon er tidsbegrenset frem til førstkommende ordinære landsmøte, og opphører automatisk dersom det ikke fremmes et eksklusjonsforslag. Suspenderte medlemmer kan ekskluderes fra partiet kun ved 2/3 flertall på et ordinært landsmøte.

13.6 Suspenderte medlemmer kan ikke ta del i partiets offisielle arbeid og arrangement, men beholder sin stemmerett i alle saker medlemmet selv ikke er part. Eklsuderte medlemmer mister alle rettigheter til å delta i partiets offisielle arbeid, arrangement og kommunikasjon, og har ikke stemmerett på årsmøter, landsmøter, eller lignende.

14.1 Forslag til vedtektsendringer må være mottatt av sentralstyret minst 3 uker før landsmøtet.

14.2 Vedtektsendringer besluttes av landsmøtet med 2/3 flertall og trer i kraft straks landsmøtet er hevet.

15.1 Et lag må bestå av minst tre medlemmer og følge partiets vedtekter. Laget skal ha egne vedtekter som ikke er i konflikt med partiets vedtekter. Hvis ikke egne vedtekter er fastsatt gjelder partiets standardvedtekter for lokal- og fylkeslag. Skriftlig melding om etablering av lag må sendes partiet sentralt. Meldingen skal være underskrevet av minimum 3 deltakere på møtet.

15.1.1 Laget må vedkjenne seg Piratpartiet sine vedtekter.

15.2 Under Oslo fylkeslag kan det etableres bydelslag med rettigheter som lokallag.

15.3 Laget skal ha et styre på minst tre medlemmer: leder, nestleder og styremedlem.

15.4 Laget plikter å avholde årsmøte med valg innen utgangen av mai måned. Stemmerett i laget har de som har betalt medlemskontingent til Piratpartiet inneværende år minst 30 dager før årsmøtets siste dag, og som er over 15 år. Fylkesstyret kan med 2/3 flertall vedta å innvilge medlemmer, som kun har betalt kontingent inneværende år, stemmerett når et nytt lokallag skal etableres, gjeldende fra og med stiftelsesdagen for lokallaget og ett år fram i tid. Årsmelding for laget, revidert regnskap og melding om valg av styre skal sendes sentralstyret, og for lokallagenes del fylkesstyret.

15.5 Lokal- og fylkeslag skal jobbe for å stille lister ved valg, både for å synliggjøre Piratpartiet som politisk alternativ og for å sikre økonomien til lagene.

15.6 For at et lag skal opprettholde sine rettigheter i partiet må formelle og økonomiske forpliktelser for foregående år være oppgjort innen 1 måned før landsmøtets første dag. Landsmøtet kan med 2/3 flertall gjør unntak fra denne vedtekten. Et lag forplikter seg til å drive økonomisk forsvarlig, herunder sikre tilstrekkelige reserver.

15.7 Ved nedlegging eller opphør av et lag tilfaller eventuelle eierandeler og verdier Piratpartiet sentralt.

16.1 Forslag om oppløsning av Piratpartiet kan bare behandles dersom et enstemmig sentralstyre eller minst 75 % av partiets medlemmer krever det. I såfall skal sentralstyret innkalle til landsmøte.

16.2 Vedtak om oppløsning fattes med minst 75 % flertall på årsmøte.

16.3 Evt. gjenstående midler etter at lov- og vedtektsfestet informasjonsplikt er fullbyrdet, skal ved oppløsning av Piratpartiet tilfalle et formål i overensstemmelse med partiets formål, som bestemt av det siste landsmøtet med minst 75 % flertall.