Valgprogram 2019

Piratpartiets valgprogram 2019

Kjerneprogrammet er også aktuelt for valgkampen.

IT og Internett

Digitalt personvern

Piratpartiet vil:

 • Forsvare retten til bruk av anonyme sosiale nettverk og kommunikasjonstjenester
 • Forsvare retten til bruk av kryptografi og privat peer-to-peer-kommunikasjon
 • Støtte opp om nye kryptografi­baserte løsninger som gir individet kontroll over sin egen sensitive informasjon og identitet
 • Benytte åpne, blokkjede­baserte avstemningsverktøy til å kjøre rådgivende avstemninger om aktuelle saker

Nettnøytralitet

Prinsippet om nettnøytralitet må forsterkes ved lov i alle land for å sikre sterke incentiver for investeringer, rettferdig konkurranse og likebehandling av alle i det digitale rommet.

Vi anser informasjonsfrihet som en universell menneskerettighet, og nettnøytralitet et nødvendig middel for det.

Alle må være i stand til å ha tilgang til en internettilkopling som ikke diskriminerer noen som helst tjenester eller konkurrenter. Tiltak for trafikkstyring skal bare tillates i særlige tilfeller, drives på en klar og gjennomsiktig måte, og bare ha tekniske begrunnelser.

Ikke-diskriminerende tilgang til Internett må gjelde likt over hele verden. Vi avviser tiltak fra teleselskapene som truer fri adgang.

Esport

Piratpartiet ser et stort ubenyttet potensiale for økt kultur og næring i dataspill og esport, og vil derfor forbedre rammevilkår og øke tilskudd til aktivitet, utdanning, og oppstartsvirksomhet.

Piratpartiet vil:

 • Likestille støtte/tilskudd til ikke-kommersielle miljøer, aktiviteter og organisasjoner som driver med dataspill med støtte/tilskudd til annen kultur, sport og idrett etter tilsvarende kriterier.
 • Opprette en paraplyorganisasjon som legges inn under NIF (Norges Idrettsforbund) som skal fremme et bredt tilbud for esport i Norge.
 • Øke bevilgninger til innkjøpsordninger via NFI (Norsk Filminstitutt) spesifikt avsatt til dataspill.
 • Opprette lokale idefabrikker/kompetansesenter på egnede steder (f. eks. offentlige bibliotek) der miljøer kan komme sammen for å utveksle erfaringer, kunnskap og ideer.
 • Satse på utbygging av norskeide datasenter for mange ulike formål, inkludert men ikke begrenset til dataspill.
 • Videreføre og forbedre eksisterende satsning på koding i skolen, og øke tilskudd til etterutdanning/kursing av lærere.
 • Ta initiativ i alle tilgjengelige kanaler for å skape en ny bransjenorm nasjonalt og internasjonalt mot gambling-lignende-mekanismer i dataspill. Ingen støtte til markedsføring eller utvikling må gis til selskaper som tjener penger slike mekanismer internt i spill, heller ikke spill med interne betalings-mekanismer for å oppnå fordeler eller motvirke ulemper.

Finans

Økonomisk politikk

Piratpartiet vil :

 • Arbeide for et moderne regelverk for Bitcoin og annen kryptovaluta.
 • Identifisere og peke på hvordan norsk regelverk avviker fra land og stater som er verdensledende på kryptovaluta.
 • Forsvare retten til bruk av anonyme betalingstjenester, kontanter såvel som digitale systemer.
 • Være åpne for nye, desentraliserte, løsninger for notarvirksomhet, smarte kontrakter og finans.
 • Begrense lengden på KID-nummer for å hindre unødig frustrasjon ved betaling av regninger.

Borgerlønn

Piratpartiet støtter en utredning av borgerlønn og andre mindre byråkratiske ordninger som en erstatning for dagens NAV-system.

Det bør igangsettes eksperimenter i begrensede områder med formål å forske på effekter av en universell basisinntekt, universell tilgang til ressurser/tjenester, og lignende konsepter.

Det må innføres en skatt på informasjon og automatisering/robotisering på et nivå tilpasset økt inntjening/produktivitet.

Næring og handel

Næringspolitikk

Nettverksbygging og digitalisering gjør helt nye former for produksjon, arbeid og utveksling mulig. På dette fundamentet står Piratpartiet for en fri og sosial økonomisk orden, som har utvikling og velferd for alle mennesker som mål. Økonomisk vekst er ikke det eneste målet for menneskers livskvalitet.

Piratpartiet vil konkret:

 • Piratpartiet vil tilrettelegge for nye innovative næringer basert på ny teknologi.
 • Piratpartiet ønsker at mennesker med gode ideer skal få støtte til å skape sine egne og andres arbeidsplasser gjennom gode støtteordninger for gründere.
 • Piratpartiet mener Innovasjon Norge er for byråkratisk og tunggrodd. Vi ønsker at gründere skal skape verdier, ikke fylle ut papirer og skjemaer.
 • Piratpartiet ønsker å sikre den frie konkurransen gjennom å motarbeide monopoler og karteller gjennom å gripe inn mot private og offentlige monopoler og motarbeide uheldig konsentrasjon av politisk og økonomisk makt.

Å skape flere nye jobber er det viktigste målet for den økonomiske politikken. Skaper vi flere nye jobber, øker vi skatteinntektene, noe som er forutsetning for å finansiere vår felles velferd.

Norske små og mellomstore bedrifter er avhengig av norsk kapital for å vokse. Skal flere bedrifter lykkes og arbeidsplasser sikres, må det bli lettere for bedriftene å få tilgang på kapital for å investere.

Vi ønsker å styrke vårt nordiske fellesskap. Norden er vår viktigste handelsområde og norsk næringsliv er tjent med å løse opp i felles grensehindringer og knytte oss tettere sammen gjennom felles samferdselsprosjekter

Piratpartiet mener at:

 • Det må innføres skatteincentiver for å investere i småbedrifter og gründerselskaper.
 • Skatt på opsjoner for ansatte utsettes til realisasjonstidspunktet for opsjonen.
 • Tiltak som gründerlån og tilskudd i tidlig fase må styrkes.
 • Delingsøkonomien er positivt, men nye aktører må skattlegges på lik linje med etablerte næringer.
 • Skatterapportering må forenkles for alle bedrifter og tilpasses for aktører i delingsøkonomien.
 • Skattefradrag på hjemmetjenester, lik den svenske ROT og RUT ordningen, bør benyttes som et virkemiddel mot svart arbeid.
 • Det må innføres en felles nordisk transportplan og en ministerpost for samferdsel/transport/infrastruktur i Nordisk Ministerråd.
 • Satsing på fellesnordisk bedrifts- og arbeidsmarked og arbeide aktivt mot grensehindringer mellom de nordiske landene.

Skatteparadiser

Inntekter til virksomheter direkte eller indirekte registrert i skatteparadiser beskattes med en ekstra straffeskatt/toll.

Det må iverksettes en grundig konsekvensutredning av en overgang til kildebeskatning, gjerne i samarbeid med eksisterende internasjonalt arbeid.

Arbeid for å bidra til mer åpenhet og deling av regnskapsinformasjon bør tildeles betydelige ressurser. Eier av skjulte regnskaper og hemmelige formuer bør i økt grad straffes med ekstra straffeskatt i henhold til overtredelsens omfang og størrelse.

Finansinstitusjoner og juridiske institusjoner som konsulterer sine kunder eller ellers er involvert i transaksjoner knyttet til skatteunndragelse må i større grad straffes og bli fratatt lisens.

Det må igangsettes et bedre internasjonalt samarbeid for å hindre skatteunndragelse.

Økologi

Vi i Piratpartiet går inn for en bærekraftig omgang med naturressurser. Vi skal bidra til at dette potensialet utnyttes med hensyn til natur og kultur, slik at innovasjoner og arbeidsplasser oppstår over hele landet.

Piratpartiet vil konkret:

 • Deler av det økonomiske utbyttet ved utnyttelse av naturressurser skal tilfalle samfunnet.
 • Matvarer hører hjemme på bordet, ikke i søppelkasser. Vi ønsker å skape en retningslinje som fører til at foretak i matvareindustrien og -detaljhandelen gjøre varer, som ikke egner seg til salg men fremdeles er spiselig, tilgjengelige for allmennheten.
 • Igangsette prosjekter med urbant jordbruk, gjerne i sammenheng med en ombygging til grønnere byer.
 • Forbedre eksisterende støtteordninger til utvikling og innkjøp av utstyr som kan brukes i alternativ energiproduksjon, eksempelvis solceller.
 • Sørge for bedre vilkår for kortreist mat og andre ressurser der systemer for lokal selvforsyning styrkes.

Forbrukervern

Vi i Piratpartiet ønsker at produsenter og tjenestetilbydere forplikter seg til å på en lett forståelig måte informere forbrukerne om sine produkter og hvordan disse fremstilles. Mulighetene som nye medier her tilbyr, burde ikke bare brukes til reklame, men derimot også til slik informasjon. Bare informerte forbrukere kan bestemme fritt hvordan de skal bruke pengene sine og dermed også utøve direkte påvirkning på tilbyderne.

Minstelønn som overgangsteknologi

Sosial dumping er til hinder for fri konkurranse under like vilkår og må bekjempes. For at alle mennesker skal kunne ha en verdig eksistens og kunne ta del i samfunnslivet, går vi inn for nasjonal minstelønn.

På sikt vil vi imidlertid ønsker å etablere et system for allmenn inntektssikring som borgerlønn og/eller andre ubyråkratiske ordninger som et alternativ til NAV.

Medbestemmelse i bedrifter

Arbeidsmiljøet er en vesentlig del av menneskers livsmiljø. Piratpartiet ønsker mer bedriftsdemokrati for ansatte og andre interessenter. Vi er positive til ansattes medeierskap og medbestemmelse i private virksomheter.

Fagorganisering

Piratpartiet støtter den frie organisasjonsretten, men også retten til å være uorganisert.

Globalisering

Piratpartiet er for internasjonalt samarbeid mellom mennesker. Internett med sine ubegrensede muligheter blir her en viktig økonomisk faktor, som går langt utover nasjonal politikk. Globalisering skal tjene felles velferd for alle mennesker, og globalisering skal tjene mennesker ikke selskaper.

Samferdsel og infrastruktur

Den digitale revolusjonen i det offentlige rom er fullt i gang, og klimaendringene krever ny miljøvennlig mobilitet. Infrastrukturen i våre byer, tettsteder og bygder og måtene som vi reiser mellom disse på, vil endre seg stort i fremtiden. Piratpartiet ønsker å legge til rette for effektivisering av kollektivtransport og for selvstyrte, og med det også førerløse drosjer og minibusser.

Noen arealer som i dag brukes til trafikk ønsker vi med denne effektiviseringen å forme om til grønt- eller rekreasjonsområder, slik at de lokale innbyggerne får økt livskvalitet.

Allemannsretten bør grunnlovsfestes, og også utvides til å gjelde Internett.

Dagens bompengeordning må avvikles, finansiering av veiutbygging/drift/kollektivtransport må skje via skattesystemet.

Piratpartiet foreslår å endre § 4 i yrkestransportlova slik at privatpersoner fritt kan tilby transport mot vederlag. Inntekter på inntil 50.000,- NOK unntas fra mva fra persontransport, men skattlegges som vanlig personinntekt. Inntekter utover 50.000,- vil kreve registrering av virksomhet etter vanlige regler.

Det må satses på utbygging av parker og annet grøntareal i byer. Kollektivtransport, spesielt i områder utsatt for stor kø, må prioriteres til et nivå som har tydelig effekt inklusive gratis billetter for spesifikke strekninger og perioder.

Små energieffektive biler bør ha lavere årsavgift enn store energi-ineffektive biler.

Gjennomgangstrafikk fra industri bør i størst mulig grad unngås ved å omorganisere plassering av veier, industri, og andre transportårer over tid.

Fjern elbil-privilegiene

Piratpartiet vil fjerne Elbil-privilegiene (fordeler og subsidier). Piratpartiet vil gjøre det dyrere og mer tungvint å bruke fossilbil slik at elbiler i stadig større grad vil erstatte fossilbiler, uten at den totale bilbruken går opp. Overskuddet fra bil- og veiavgifter skal brukes til å utvikle og bygge opp kollektivtransport.

Kollektivtransport

Statlig drevet kollektivtransport ønsker Piratpartiet å gjøre lovfestet billigere enn å benytte bil. På sikt ønsker vi å gjøre kollektivtransport gratis i den forstand at vi betaler for det via skattemidlene.

Kommune og region

Kommunesammenslåing

Piratpartiet mener at kommunesammenslåing skal være frivillig og støttet av innbyggerne i alle de involverte kommunene med folkeavstemming. Tilsvarende med fylkessammenslåing. I forkant av slike avstemninger skal innbyggerne være saklig informerte om fordeler og ulemper både med sammenslåing og ingen sammenslåing.

Piratpartiet overlater til hvert enkelt lokallag å anbefale sammenslåing og/eller arrangering av folkeavstemning om det. Argumentet for dette er at det er så mange lokale hensyn å ta at det er lite hensiktsmessig, og direkte vanskelig, å være kun for eller kun imot kommunesammenslåing uten at en ender opp med å overstyre viktige lokale hensyn.

Antallet innbyggere i en eller flere kommuner er ingen begrunnelse for sammenslåing. Faktorer som er relevante for vurdering av sammenslåing er lokale forhold som boligmarked, boligmønster, arbeidsmarked, eksisterende infrastruktur og behov for ny infrastruktur. Dette må samles som ett sammenslått hensyn som ses opp mot behovet for å bygge en kommuneadministrasjon og kommunaldrift som er stor nok til å gi et fullverdig kommunalt tilbud til alle kommunens innbyggere.

Bolig- og utbyggingspolitikk

Husbåt

Piratpartiet ønsker å tillate huslån til båt, for ikke alle vil ha fast eiendom. Ved å gjøre det lettere å bo på sjøen, ønsker vi å bidra med å løse problemer med boligmangel.

Minihus

Gjør det lovlig å bo i minihus og å bygge dem selv, så lenge de ikke er koblet til strømnettet og kloakk. Et hus på en henger eller «offgrid» skal det være lov å bygge og bo i, selv opp til 40 kvadratmeter, uten å søke stat eller kommune. Dette forutsetter at man har bruksrett eller tillatelse fra grunneier og at huset er mobilt i den grad at det kan transporteres langs vei eller vann uten permanente miljøkonsekvenser.

Helse og omsorg

Tilgang til medisin

Vi anser universell tilgang til medisiner og medisinsk behandling som en menneskerett.

Tannhelse

Tannhelse må inn på lik linje med resten av kroppen i den offentlig egenandelsordningen. Dårlige tenner er i dag et fattigdomsproblem, og en ordning der tenner blir behandlet på lik linje med resten av kroppen vil avhjelpe dette.

Ruspolitikk

Piratpartiet stiller seg positiv til å endre rusmiddelpolitikken fra justispolitisk til helsepolitisk, og derunder generell avkriminalisering av besittelse og bruk av brukerdoser.

Piratpartiet ser på rusmisbruk og tilhørende psykiatriske problemer som en del av menneskers helhetlige helseproblemer. Vi vil jobbe for at det lovfestes rett til behandling på riktig nivå og til rett tid, og at offentlige behandlingstilbud bygges opp innen rus og psykiatri for å møte de reelle behovene. Psykisk helse må likestilles med somatisk helse, uten diskriminering.

Velferd og menneskerettigheter

Piratpartiet støtter alle ordninger som er nødvendige for at våre innbyggere skal kunne leve et verdig liv, slik som nasjonal dør-til-dør-transport for funksjonshemmende.

Piratpartiet ønsker at lovproposisjonen om retten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal være førende for tildelingen av dette, ikke en byråkratisk tidsgrense.

Bekjempe mobbing av funksjonshemmede

Piratpartiet mener at vi må lytte til dem som føler problemet med mobbing av funksjonshemmede på kroppen. Piratpartiet ønsker at grupper med ulike funksjonshemminger skal få en skolehverdag tilrettelagt sine særskilte behov. For å sikre at mobbing ikke er et problem må man sikre gode kunnskaper og toleranse i samfunnet. Vi tror mye av mobbingen generelt kommer av manglende toleranse for annerledeshet. Den toleransen og kjærligheten man ser hos små barn må dyrkes og støttes, slik at man ikke mister den på veien til voksenlivet.

Synsrehabilitering

Dessverre tar det alt for lang tid før hjelp i form av synsrehabilitering blir gitt og sannsynligvis skyldes dette at man ikke blir fanget opp av systemet. Årsakene til dette er sammensatt, men handler blant annet om kompetanse særlig i kommunen og et manglende nasjonalt synsregister.

Piratpartiet støtter tidlig innsats og økt kompetanse i kommunene og iverksetting av konkrete forbedringstiltak for eksempel i form av informasjonstiltak overfor fastlegene slik at disse selv har og kan videreformidle korrekt informasjon.

Det er viktig at blinde og svaksynte får nødvendig rehabilitering. Dette kan bidra til at blinde og svaksynte blir mer selvstendige og får økt livsutfoldelse.

Omskjæring

Piratpartiet slutter opp om anbefalingen til Europarådet og de nordiske barneombud sin felles uttalelse, og ønsker å arbeide for en kjønnsnøytral lovgivning, hvor omskjæring kun kan utføres hvis en person som har nådd den alder og modenhet som kreves for å forstå nødvendig medisinsk informasjon, velger å samtykke til inngrepet uten utilbørlig press.

Arbeid

Pensjon

Piratpartiet vil sørge for at uføre og pensjonister har en inntektsøkning som er lik eller høyere enn prisøkningen i landet. Videre vil vi fjerne frafallet i bruttotrygd for uføre som gifter seg eller blir samboer, da poenget med å bo sammen er å spare utgifter for å øke kjøpekraften.

Fullført studium skal gi pensjonspoeng. 60 produserte studiepoeng skal gi samme opptjening som en arbeidsinntekt på 1,5 G (grunnbeløpet i folketrygden).

Nye arbeidstidsordninger

Piratpartiet støtter innføring av 6-timers arbeidsdag eller 4-dagers arbeidsuke.

Det må også forskes på effekter av nye arbeidstidsordninger på for eksempel sykefravær, og det bør i større grad kunne gis tilskudd til bedrifter som tilrettelegger ekstra for ansatte i belastende yrker.

Kultur

Opphavsrett

Pirater ønsker en rettferdig og balansert opphavsrett.

Samfunnet må sikre helhetlig åpenhet, rettferdige deltakerrettigheter for sine medlemmer og mer rettferdige avtalevilkår for kunstnere.

Medieavgift

Piratpartiet mener at kringkastingsavgiften, som belaster ferdig beskattede midler, skal erstattes med finansiering gjennom statsbudsjettet.

Idrett

Piratpartiet ønsker å legge til rette for utbygging av idrettshaller og -anlegg når lokalbefolkningen ønsker det.

Utdanning

Grunnskolen

Piratpartiet ønsker å legge religion inn under historiefaget. De ekstra undervisningstimene ønsker vi å bruke til å lære barn og ungdom om privatøkonomi og entreprenørskap. Det inkluderer hvordan man fyller ut en selvangivelse, starter et firma og investerer i aksjemarkedet.

For å hindre frafall i skolen er det ønskelig at skolen i større grad tar høyde for elevens behov for tilrettelagt undervisning. Spesielt små barn som kommer rett fra barnehage er særs viktige å følge opp på individuell basis der barns naturlige nysgjerrighet må få utfolde seg i stedet for å bli undertrykket.

Fokus på et sunt læringsmiljø for alle klassetrinn vil være essensielt for trivsel, og videre fokus på lærerens kvalitet vil øke elevens faglige ferdigheter. Skolene må heller ikke tillates å forfalle til gode for midlertidige budsjetthensyn som bare forverres over tid.

Skolebibliotek

Skolebibliotek må styrkes slik at elevene er sikret ressurser og trygge rammer i utviklingen av lære- og leselyst og digital kompetanse. Opplæringsloven må utvides til å spesifisere at skolebibliotekene skal ha kvalifisert personell tilstede i skoletiden, oppdaterte boksamlinger, og teknologisk utstyr til å utvikle digitale ferdigheter. Det skal være et mål at det er et tett samarbeid mellom lærere og skolebibliotekarer.

Miljøvern

Piratpartiet er for en bærekraftig natur- og ressursforvaltning med vekt på rent vann og ren luft for alle samt et styrket vern av uberørt natur og artsmangfoldet.

Forsvar

Heimevernet

Piratpartiet støtter kravet fra Norges Offisersforbund (NOF) om offentliggjøring av strukturstudien for Heimevernet (HV).

Piratpartiet støtter kravet om granskning fra «Styrk Heimevernet».

Piratpartiet støtter de fagmilitære kravene i FFI-rapporten om 56.000 HV-soldater og et nytt sjøheimevern.


Ovenstående valgprogram ble vedtatt på landsmøtet 20. august 2017, og oppdatert i 2018 og 2019.

Vi tar forbehold om programkomitéen kommer til å gjøre noen mindre redaksjonelle endringer for strukturhensyn i dette valgprogrammet.