Velkommen, Snowden

I dag er det Varslerdagen! I anledning dagen ble underskriftskampanjen #SnowdentoOslo ble lansert av norsk PEN i dag. Ytringsfrihetsorganisasjonen har tildelt Snowden Ossietzky-prisen 2016, men Snowden tør ikke reise til Oslo for å motta prisen uten å være sikker på at han ikke blir utlevert til USA. Det har vi full forståelse for. Da avsløringene hans ble publisert i 2013 var vi en stund sikre på at han kom til å mellomlande i Oslo, men vi var aldri sikre på at det var trygt for ham å lande her. Vi var klar over at enhver mellomlanding var en stor risiko, noe Snowden og hans nærmeste støttespillere selv har fortalt om i flere intervjuer. Det er trist at den samme utryggheten sitter i, tre år senere.

Vi er mange som er enige i at varslere trenger beskyttelse, og skal kunne reise like fritt som alle andre borgere. I tillegg til å stille oss bak kampanjen til norsk PEN samarbeider vi med varslerorganisasjonen Courage Foundation for et bedre varslervern både i Norge og internasjonalt. Du kan også bidra. Skriv under på kampanjen #SnowdentoOslo, og hjelp Piratpartiet med å ønske Snowden velkommen med #VelkommenSnowden

Flattr this!

“Anders, vi må ta en prat”

På onsdag skal lovforslaget som bl. a. gir politiet tilgang til dataavlesing tastatur behandles i Stortinget. Vår partileder har skrevet et brev til Anders Anundsen om hvor urovekkende kontrollbehovet han viser med dette lovforslaget er.

 

Kjære Anders,

siden jeg ikke har noe å skjule sender jeg dette brevet åpent. For vi må snakke sammen. Jeg tror du har et tillitsproblem. Det er ca. 1000 dager siden vi gikk inn i den relasjonen vi har i dag. Siden den gang har vi hatt en viss distanse til hverandre, ja, vi har hatt et turbulent forhold – det har til og med vært skarpladde våpen i bildet – og nå er vi kommet til et punkt hvor jeg føler at du virkelig ikke stoler på meg mer. Derfor skriver jeg dette brevet til deg. Før du fikk den jobben du har nå var egentlig alt greit oss imellom. Vi var helt enige da du sa nei til Datalagringsdirektivet. Du uttalte at menneskers rett til et privatliv er viktig for deg. Men så ble du statsråd, og i de 1000 dagene som har gått har du begynnt å oppføre deg mer og mer kontrollerende.

Jeg forstår godt at du er redd for terrorister, narkolangere og overgripere. Jeg er også redd for at noe skal skje med de jeg er glad i. Men du skaper ikke mindre frykt ved å kreve muligheten til å følge med på hvert minste skritt jeg tar, hvem jeg ringer til og hva jeg skriver på tastaturene mine. Det du skaper da er mennesker som sensurerer seg selv, som ikke tør diskutere med andre, og som ikke tør ytre seg. Og ytringsfriheten, Anders, den er det viktig at vi tar vare på, for hvis vi ikke har den kan ingen si ifra når de ser kontrollerende adferd. Du og navnebroren din Anders Werp argumenterer for at dere vil skape verktøy som gir mer trygghet og fakker de verste kjeltringene. Forebygging, sier dere, er det viktigste mot kriminalitet. Jeg er helt enig med deg om at kriminalitet er et samfunnsproblem, og at forebygging er viktig. Men Anders, du må klare å se skillet mellom forebygging og det å forlate et av våre viktigste rettsprinsipper. For når du starter etterforskning i form av dataavlesing før lovbruddet har skjedd behandler du alle kontaktene til din potensielle kriminelle som skyldige inntil det motsatte er bevist. Og da har du snudd opp ned på et rettsprinsipp. Det er skummelt at du gjør, Anders. En annen stor utfordring med dataavlesingen din er at politiet kan lese av hva som skjer på tastaturet mitt før det i det hele tatt er sendt til noen. Noe av det jeg ofte på tastaturene mine er passord. Så hvis min grandonkel viser seg å koke meth på nivå med Heisenberg og politiet finner meg i hans kontaktlister, så kan politiet alstå få lov til å lese av tastaturet mitt, og igjen lese passordene mine. Da er det vel ingen vits at jeg har passord lenger? Om onkel politi vil lese mensenvitsene mine kan de gjerne det, men passordene mine? Uten at jeg er under etterforskning? Ikke akseptabelt. En slik lov lukter det kontrollfrik av lang vei, og Anders, det er ikke greit.

Andre land har innført lignende lover som det du har foreslått for Stortinget, og kort oppsummert: Det fungerte ikke. Forskere, statistikere og analytikere har prøvd å forklare hvorfor, og kommet fram til et mylder av svar. Jeg tror det er fordi de har lagt ressursene i feil ende. Det er ikke slik at en trenger flere overvåkingsverktøy for å forebygge terrorisme. En trenger å gi utøvende myndighet (politiet) ressursene til å etterforske. Tid, Anders, det er det du bør lovfeste at politiet trenger. Tid og personale nok til å motarbeide kriminalitet og opprettholde ro og orden. Ikke større og kulere overvåkningsverktøy.

Jeg innrømmer glatt at jeg ikke er komfortabel med at du både kan og vil følge etter meg. Ingen liker en stalker. Jeg vil ikke at du skal stå på soverommet mitt, eller ligge i lomma mi mens jeg er på do. Jeg forstår ikke hvaslags glede det gir deg å ha muligheten til det, og tanken på det er direkte creepy. Om noen skal kunne følge etter meg skal de i det minste ha tillatelse fra en domstol, ikke bare kunne stalke meg på impuls. Så Anders, legg kontrollbehovet på hylla. Ikke kast bort friheten vår. Hvis du vil prate er det bare å ta kontakt. Du vet hvor du finner meg.

Din Tale.

Flattr this!

Vi stiller opp om SaferInternetDay

Tirsdag 9. februar markerte vi SaferInternetDay2016. Formålet er å skape eit tryggare Internett for barn og unge, utan mobbing, misbruk og diskriminering.

Piratpartiet har eit sterkt fokus på personvern, og vi vil ikkje minst oppretthalde barn og unge sine rettar på nett. Medietilsynet sin konferanse i anledning Safer Internet Day hadde tittelen “Hva gjør du?”, der tema som barns personvern og vaksnes ansvar for å ta vare på dette var tema. Paneldebattane der konkluderte mellom anna med at vaksne må tenke seg om før dei eksponerar barn (både eigne og andre sine) på nett, og at det er dei vaksne som sitt på ansvaret. Dette stiller vi oss bak. Å passe på kvarandre og å vere til stade er langt meir effektivt enn å overvåke.

Tidlegare år har SaferInternetDay båre preg av at meir overvåking er eit grep for meir tryggleik. Dette ser heldigvis ut til å ha endra seg, og fokus ligg no i større grad på korleis vi saman gjer Internett tryggare. Piratpartiet er positive til løysingar som tar vare på menneske sine rettar til personvern, til ytringsfridom og til fritt Internett. Det er vår kjernepolitikk.

 

Flattr this!

Pressemelding: Piratpartiet støtter P.E.N og Amnesty’s asylsøknad på vegne av Snowden

Edward Snowden har opplyst verden om at det foretas systematisk og altomgripende spionasje rettet mot alle ikke-amerikanske borgere, utført av amerikanske sikkerhetsmyndigheter. Avsløringene har han gjort i tråd med hans personlige overbevisning om at myndigheter ikke skal bedrive overvåkning av vanlige borgere uten skjellig grunn til mistanke. På grunn av hans overbevisning, en overbevisning som Piratpariet deler, er han er nå en politisk flyktning. USA ønsker å stille han for retten for spionasje, en siktelse som kan medføre dødsstraff. Medlemmer av kongressen har uttalt at han er forræder. Han er statsløs, er utsatt for utenomrettslig forfølgning og det er all grunn å frykte at han ikke vil få en rettferdig rettssak i sitt hjemland.

Norge har en lang tradisjon for å gi vern til rettighetsforkjempere og politiske flyktninger. Norge er også en alliert og en handelspartner til USA. Flyktningeloven forbyr et land å innføre sanksjoner mot noen som innvilger asyl til en ettersøkt borger, men det er klart at å trosse USA vil ha sine konsekvenser. Allikevel, ved å blankt avfeie Snowdens asylsøknad basert på formaliteter har UD valgt å kategorisk sette til side vår historie og våre forpliktelser til fordel for å pleie sitt forhold til statene. Norge må velge mellom prinsipp og pragmatikk, men for oss er det ikke et vanskelig valg. Norge må bevare sitt verdigrunnlag. I tillegg må vi ikke glemme at norsk suverenitet blir satt på prøve da en fremmed makt systematisk overvåker norske borgere på norsk jord, foreløpig uten noen reaksjon fra de folkevalgte som har til hovedoppgave å beskytte sine borgere mot overgrep utenfra.

13. juni 2013 sendte Piratpartiet et krav til Stortinget og Regjeringen om å forhåndsgodkjenne asyl for Snowden, og om at saken ble reist opp på politisk nivå. Dette kravet ble blankt avvist. Nå har det blitt fremmet en konkret asylsøknad, som igjen ble avvist med henvisning til formaliteter. Som det har fremkommet i media er det direkte feil at intet kan gjøres før Snowden er på Norsk territorium, det sier både lov og praksis. Norge har strukket seg for å hjelpe chilenere før, og kan strekke seg for å hjelpe Snowden nå. Ettersom Snowden oppholder seg i internasjonalt territorium er han ikke å anse som å ha opphold i Russland slik UDI blant annet bruker i sin begrunnelse for avslaget.

Våre jurister påpeker at regelverket gir mange åpninger for Norge til å beskytte Snowden. Organisasjonene P.E.N og Amnesty samarbeider nå om å utarbeide en asylsøknad på vegne av Snowden, som kommer til å bli levert en av de nærmeste dagene. Vi kommer da umiddelbart til å gi vår offisielle støtte søknaden, og vi ber nå alle norske partier, organisasjoner, personer og bedrifter om å gjøre det samme. Vi ber også om at det snarest tas opp til behandling på Stortinget snarest om å utstede statsborgerskap til Snowden. Det islandske Alltinget vedtok i 2005 å utstede statsborgerskap til Bobby Fischer for å verne han mot forfølgelse, også da fra USA. Vi må kunne gjøre det samme for Snowden.

PRISM programmet tåler ikke dagens lys. Som NSA-ansatt kjente Snowden til det som har skjedd med Bradley Manning og hvordan NSA opererer, og var klar over konsekvensene av å avsløre PRISM programmet for verden. Han har ofret hele sitt liv og er nå på flukt for disse avsløringene. Obama har uttalt at han ønsker en debatt om overvåkning velkommen, men har ikke sagt et ord om programmet som har vært i drift siden 2007. Snowden har nå gjort denne debatten mulig og fortjener vårt vern.

Unge Pirater samarbeider blant annet med Sosialistisk Ungdom og Unge Venstre. Unge Pirater vil komme med en egen uttalelse senere.

Med vennlig hilsen
Sentralstyret
Piratpartiet

In english:

The Norwegian Pirate Party supports P.E.N. and Amnesty’s request for asylum on Snowden’s behalf

Edward Snowden has informed the world of systematic and all-pervasive espionage conducted by U.S. security agencies directed at all non-US citizens. The revelations he made are in line with his personal conviction that government should not engage in surveillance of ordinary citizens without probable cause for suspicion. Because of his conviction, which The Norwegian Pirate Party shares, he is now a political refugee. The U.S. wants to bring him to trial for espionage, a charge that may lead to the death penalty. Members of Congress have stated that he is a traitor. He is now stateless, he is subjected to extrajudicial proceedings and there is every reason to fear that he will not get a fair trial in his home country.

Norway has a long tradition of providing protection to human rights defenders and political refugees. Norway is also an ally and trading partner of the United States. The Refugee Act prohibits a country to impose sanctions on any nation granting asylum to a wanted citizen, but it is clear that defying the United States will have its consequences. Anyway, by flatly dismissing Snowden’s application for asylum based on formalities, UD (The Norwegian Ministry of Foreign Affairs) has chosen to categorically put aside our history and our obligation in favor of nurturing their relationship with the United States. Norway must choose between principle and pragmatism, but to the Norwegian Pirate Party it is not a difficult choice. Norway must preserve its values. In addition, we must not forget that Norwegian sovereignty is put to the test when a foreign power is systematically monitoring Norwegian citizens on Norwegian soil, still without any reaction from the politicians whose main task is to protect its citizens against attacks from outside.

On June 13th, 2013 the Norwegian Pirate Party sent a claim to the Parliament and the Government to pre-approve asylum for Snowden, and in addition claiming that the matter was to be raised at the political level. This claim was flatly rejected. Now it has been proposed a specific application for asylum, which was rejected purely based upon formalities. As has been reported in the media this is the direct result of Norwegian law and practice that states that an applicant for asylum must be physically present in Norway. Norway has reached out to help Chileans before and we can reach out to help Snowden now. As Snowden stays in international territory, he is de-facto not to be considered to be in Russia, which UDI includes in its grounds for refusal.

Our lawyers point out that the regulations provide many openings for Norway to protect Snowden. The organizations PEN and Amnesty are now working to prepare an application for asylum on behalf of Snowden, which will be provided one of the following days. We will then immediately provide official support of the application and we are now asking all Norwegian political parties, organizations, and businesses to do the same. We also ask that Norwegian parliament to immediately consider granting citizenship to Snowden. The Icelandic Parliament – the Althing – issued citizenship to Bobby Fischer in 2005 to protect him from persecution, as well as from the United States. We must do the same for Snowden.

The PRISM program cannot withstand scrutiny. As an NSA employee, Snowden knew what happened to Bradley Manning and how the NSA operates, and was aware of the consequences of revealing PRISM to the world. He has sacrificed his entire life and is now on the run for having revealed this information. Obama has stated that he welcomes a debate on monitoring, but has not said a word on the program that has been in operation since 2007. Snowden has now made this debate possible and he deserves our protection.

Regards
The National Board
Pirate Party Norway

Flattr this!

KRONIKK: DIGITALE RETTIGHETER

Det er nok bare å innse det. Teknologi er kommet for å bli. Da synes jeg også vi skal ha teknologiske spilleregler. For å slippe å vente i det uendelige, så starter jeg likegodt med å oppfylle ”Godwins law” med en gang.

Stasi, uten sammenligning forøvrig, hadde ekstremt mye data om innbyggerne. Det hadde forsåvidt Arbeiderpartiet også for tyve år siden. Problemet på den tiden var at gjennomsøking av dataene krevde enormt med ressurser. Det er ikke lenger tilfellet. En datamaskin kan i dag gjøre arbeid på sekunder som tidligere tok dager eller uker. En maskinpark kan gjøre oppslag og føre statistikk som er hinsides vår fatte-evne.

Hvor mye kontroll og hvor mye informasjon skal lagres om oss? Finnes det en klar rød-linje for hvor det er bom stopp? Dette går veldig mye i den ene retningen. Vi må oftere lagre mer data om oss. Det skjer sjelden at det må lagres mindre data om oss. Ironisk nok skjer dette samtidig med at stadig mer offentlig informasjon hemmeligholdes. Med dagens informasjonsteknologi så er det bokstavelig talt bare fantasien som setter grenser på hva man får til og hva man ikke får til.

Jeg skjønner at alt blir foreslått av gode intensjoner – liv kan spares og kriminalitet kan stoppes. Men er offergaven verdt det? Som ordtaket lyder: “Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner”.

La oss bare innse det en gang for alle. Man har ikke lenger noe privatliv. De aller fleste som er bikket tenårene har en mobiltelefon. Det er ikke uten grunn at Richard Stallman kaller det for en “tracking and surveillance devices “. Bankene foreslår å gjøre slutt på kontanter. Da blir alle kjøp registrert. Noen butikker har nå, i samarbeid med bankene, også tilbud om å få kvitteringen lagret i nettskyen. Da får man ikke bare vite butikk, men også hva man kjøpte.

I Bergen ble det foreslått at å reise anonymt, altså med kontanter, skulle være nesten dobbelt så dyrt som å reise u-anonymt. En person kan følges ved hjelp av ansiktsgjenkjenning eller gå-stil fra kamera til kamera. Det finnes kameraer som forsøker å kjenne igjen terrorister eller “unormal” oppførsel. PST overvåker høyreekstreme og islamistiske debattinnlegg skrevet på sosiale medier med en spesiallagd “web-crawler”.

Nye regler gjør at vi må gi fra oss fingeravtrykk for å få nytt pass. Enkelte har også gitt utrykk for at de nå ønsker lavere terskel for å ta DNAet vårt. De ønsker nå en DNA-database for alle med frihetsstraff og i ekstreme tilfeller, også for bøter. Kommer DNA til å følge fingeravtrykkets fotspor? Vil vår DNA i fremtiden være obligatorisk for å få nytt pass? Dataene i pass-databasen får PST ikke benytte i sin etterforsking, noe de har gjort utrykkelig klart i media forrige høst. Hvor lenge går det før alle nordmenns fingeravtrykk blir åpnet for PST og Kripos? Når får de alles DNA?

Alt er i gode intensjoner. For å ta en overgripsmann- eller kvinne, eller en potensiell terrorist. Eller en skattesnyter. Om man lyver på seg ekstra kilometer – vær forsiktig. Skatteetaten passer på deg – automatisk. Hvorav navnet. Autopass. Det kunne jo i hvert fall tenkes at det var det som var betydningen. Det er vel pr. i dag kanskje manuelt arbeid som ligger bak også – men hvor lenge? Og dette er egentlig kjernen i problemet. Data blir samlet inn til et formål, som kanskje eller kanskje ikke blir debattert offentlig. Men plutselig blir dataene brukt til noe helt annet, som aldri ble debattert men sto som en notis i en avis.

Til slutt kan man krydre dette med et par gode forslag fra være representanter. GPS-sporing av alle biler som et klimatiltak og for mer rettferdig beskatning. Man skulle ikke sett bort i fra at UP ville likt disse dataene også. Eller hva med at forgripere må bevise sin uskyld? Da blir det ikke så vanskelig å få personen du ikke liker i fengsel. Spesielt ikke om Kripos allerede har alle nordmenns DNA.

Men, visjonær som jeg er, så har jeg allerede tenkt ut en løsning på nevnte problemer. Man kunne jo bare lagre alle tekstmeldinger, alle epost, all elektronisk kommunikasjon og alle telefonsamtaler. Etter hvert så vil man ha nok data til å kunne oppklare justismord.

Går vi tilbake til i dag, så har data fra ”personlige sporingsenheter” nå blitt brukt i to eller tre etterforskninger som jeg har registrert. Alle som var ”på feil sted til feil tid” måtte, mer eller mindre, bevise sin uskyld. De måtte alle som en inn og avgi forklaring, selv om de ikke passet signalementet og de ble sterkt oppfordret til å avgi frivillig DNA-prøve. I etterkant har det også blitt avslørt at rettsmedisinsk institutt oppbevarte mange uskyldige personers DNA-profiler ulovlig i flere måneder og nektet å innrette seg etter datatilsynets krav om sletting.

Ytringsfrihet fjernes fra Internet til fordel for den ikke nedskrevne “frihet fra å bli fornærmet”. PST vil ha lover for å planlegge et solo-terrorist-angrep, eller på nytale, “tankekriminalitet”. Terrorisme er ikke engang et klart definert ord. Og for å sette det på spissen. Drev ikke Norges helter, gutta på skauen, egentlig med terror, sett med tyske øyne?

Så mitt spørsmål er. Hvor langt skal man dra det? Til vi er i det utopiske samfunnet hvor det ikke finnes kriminalitet og terror? Kan jeg forvente å få noen digitale rettigheter, eller forventes det at jeg ikke har noe å skjule?

av Piratpartiet/Thomas Riis Bjørnsen

 

KILDER:
Mer enn fordobling av hemmelige dokumenter under de rød-grønne:
http://www.dagbladet.no/2012/08/13/nyheter/politikk/innenriks/22933247/

Stallmans “Personal tracking device” er hentet fra foredrag. Fra
websiden kaller han det “tracking and surveillance devices”
http://stallman.org/rms-lifestyle.html

Finansforbundet vil ha kontantløst samfunn:
https://www.finansforbundet.no/kontantfritt

Digitale kvitteringer:
http://www.dinside.no/895377/digipost-tilbyr-elektroniske-kvitteringer

Rådmann vil ha 40 kroner for bussbillett ved kontantkjøp (Mot uanonymt
21.75, så ikke fullt dobbelt så dyrt):
http://www.ba.no/nyheter/politikk/article6269474.ece

Identifisering ved overvåkingskamera. Det er ikke tatt i bruk i Norge.
Det kommer kanskje ikke godt nok frem:
http://en.wikipedia.org/wiki/Surveillance#Surveillance_cameras
http://en.wikipedia.org/wiki/Gait_analysis#Biometric_identification_and_forensics
http://en.wikipedia.org/wiki/INDECT
http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/new-hd-cctv-puts-human-rights-at-risk-8194844.html
http://www.businessinsider.com/security-cameras-identify–people-walk-2012-9

PST med ny webcrawler:
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Storebror-har-fatt-nye-oyne-pa-nettet-7042332.html
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10056832

Riksadvokaten vil senke terskel for DNA registrering
http://www.aftenposten.no/nyheter/Riksadvokaten-vil-senke-terskelen-for-a-havne-i-DNA-registeret-7097079.html

PST vil ha tilgang til alle offentlige registrere:
http://www.rb.no/Innenriks/article6406527.ece

SV vil ha GPS sporing av biler:
http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=10063159

Vil at gjerningsmenn skal føre bevis for sin uskyld
http://www.dagbladet.no/2013/01/02/nyheter/sandra_borch/voldtekt/25059337/

Mobildata brukes til etterforskning
http://www.dagbladet.no/2010/12/16/nyheter/voldtekt/innenriks/bergen/dna/14739960/

Nekter å slette ulovlige DNA-profiler
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Datatilsynet-krever-nok-en-gang-sletting-av-ulovlig-DNA-register-6761399.html

Flattr this!