Kjerneprogrammet

Kjerneprogrammet til Piratpartiet blir av og til kalt Piratpartiets søyler fordi det består av åtte søyler med kjerneområdene i politikken til Piratpartiet.

Første versjonen av Piratpartiets kjerneprogram ble vedtatt på partiets første landsmøte i mars 2013. Dokumentet ble skrevet i fellesskap på nettet og diskutert i plenum på landsmøtet. Kjerneprogrammet inneholder våre viktigste standpunkter og danner grunnlaget for valgkampene framover.

Søndag 13. mars 2016, på Piratpartiets fjerde ordinære landsmøte, ble omfattende oppdateringer av kjerneprogrammet vedtatt for første gang siden 2013. Enda mer omfattende endringer ble vedtatt på det femte ordinære landsmøtet 7. mai 2017 og på ekstraordinære landsmøter 20. august 2017 og 8. desember 2017 med noen endringer og tillegg i 2018 og 2019 – eksempelvis en ny søyle for klima og miljø.

I tillegg til kjerneprogrammet har vi også et valgprogram som ble vedtatt på heldigitalt ekstraordinært landsmøte 20. august 2017, og deretter oppdatert i 2018 og 2019.

Forslag til endringer kan alltid sendes til programkomitéen (program @ piratpartiet.no).

Piratpartiets kjerneprogram

Vedtatt 17. mars 2013. Sist oppdatert 2019.

Piratkodeksen danner grunnlaget for kjerneprogrammet og valgprogrammet til Piratpartiet.

Les Piratkodeksen her.

Piratpartiet mener kunnskap og kultur skal deles og gjenbrukes, at individets rettigheter skal forsvares, og at Internett muliggjør en mer direkte og demokratisk politisk modell.

Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem.

Menneskerettigheter og borgerrettigheter

Piratpartiet går inn for både vern og styrking av grunnleggende rettigheter. Utvidelser av våre borgerrettigheter skal ha som mål å styrke andre rettigheter. Rettigheter vi har i dag må voktes over og bevares slik at de ikke svekkes for fremtiden og kommende generasjoner. Piratpartiet mener at borgerrettigheter tilhører individer, og at enhver persons rettigheter er likestilte og like sterke.

Piratpartiet vil stadfeste grunnleggende rettigheter, tilpasset informasjonsalderen. Det gjelder:

 • Individuelle rettigheter, som enkeltpersoners rett til frie ytringer, rettsvern og privatliv.
 • Kollektive rettigheter, som arbeiderrettigheter og forbrukerrettigheter.
 • Infrastruktur for samhandling, som transport, kommunikasjon og betalingsformidling.

Innvandrings- og asylpolitikk

Piratpartiet vil være en pådriver for en human asyl- og migrasjonspolitikk som bygger på menneskerettigheter og folkerettslige forpliktelser.

Anvendelse av midlertidige tillatelser som innebærer at ungdom må reise fra Norge ved fylte 18 år, må avvikles. Praksisen som anvender kvoter for returnering av asylsøkere/flyktninger må endres slik at ikke svake grupper blir skadelidende. Kvaliteten på saksbehandling må forbedres, og alle vedtak må begrunnes med oppdatert korrekt informasjon. Asylsøknader som involverer barn skal prioriteres, samfunnet har et særlig ansvar for å gi trygghet og sikre rettigheter til barn på flukt.

Ved ankomst til Norge må flyktninger og asylsøkere få tilgang på tilfredsstillende psykologisk og somatisk helsetilbud. Papirløse og ikke-returnerbare asylsøkere må ha lik rett på helsehjelp som øvrige asylsøkere.

Personer uten norsk statsborgerskap som begår grov volds- eller vinningskriminalitet mister retten til oppholdstillatelse i Norge, og retur kan iverksettes straks etter rettskraftig dom. Ved fare for liv og helse ved retur til hjemland skal det søkes andre alternativer for utsendelse så raskt som mulig.

Integreringstiltak som gratis språkopplæring, arbeidstrening og utdanning må utvides og styrkes. For at hvert enkelt individ skal kunne få et fullverdig liv, samt bli produktive borgere, må tilrettelegging og aktiv deltakelse i samfunnet starte så tidlig som mulig. Rasisme og diskriminering må bekjempes på boligmarkedet, i arbeidslivet, på skolen, og i hverdagen. Men ytringsfriheten og faktabaserte debatter må ikke tilsidesettes for politisk korrekte holdninger eller for å skjerme grupperinger fra kritikk/påvirkning.

Stat og kommune må bli bedre til å samarbeide om bosetting av flyktninger slik at en i størst mulig grad unngår videre belastning i pressområder der infrastruktur, arbeidsmuligheter og andre viktige faktorer ikke innehar et tilfredsstillende nivå for integrering og livskvalitet.

Asylmottaksplasser skal være et statlig og kommunalt ansvar, og et antall basisplasser som dekker antallet asylsøkere til Norge skal til enhver tid gjenspeile reelle behov med en akseptabel standard. Opphold på lukkede asylmottak skal begrenses i størst mulig grad, spesielt overfor barn.

Helse

Piratpartiet ønsker å jobbe for å styrke pasientene og de ansattes rettigheter. Det bør satses på forebygging og rehabilitering i samfunnet.

Piratpartiet mener at helsevesenet i hovedsak er et offentlig ansvar. Der private aktører utfører et arbeid på vegne av offentlige ansvarshavende må det stilles strenge krav til produktkvalitet, intern og ekstern kontroll, personvern, og arbeiderrettigheter.

Arbeidsliv

Piratpartiet ønsker et trygt og anstendig arbeidsliv. Samtidig må vi passe på at regelverket ikke blir et hinder for muligheter til vekst og verdiskaping.

Spillereglene i arbeidsmiljøloven må være like for alle bedrifter. Fremforhandlede ordninger i en hovedbedrift på et prosjekt må også gjelde for deres underleverandører, uavhengig av om de er organisert eller ikke.

Piratpartiet støtter innføring av 6-timers arbeidsdag eller 4-dagers arbeidsuke.

Skole

Skolen må ta høyde for elevens behov for tilrettelagt undervisning. Spesielt små barn som kommer rett fra barnehage er særs viktige å følge opp på individuell basis der barns naturlige nysgjerrighet må få utfolde seg i stedet for å bli undertrykket.

Fokus på et sunt læringsmiljø for alle klassetrinn vil være essensielt for trivsel, og videre fokus på lærerens kvalitet vil øke elevens faglige ferdigheter.

Inkluderende demokrati

Demokratiets verdier ligger i å sikre frihet. Når demokratiet ikke gjør det, mister systemet sin legitimitet.

Piratpartiet vil etablere demokratiske spilleregler som er tilpasset informasjonsalderen. Internett gir muligheter til nye og bedre måter å organisere de politiske prosessene for best mulig å representere folkets interesser.

Piratpartiet legger vekt på at enkeltpersoner skal kunne ta informerte valg og tenke kritisk. Dette innebærer at pirater skaper sin egen politikk ut fra fakta og kunnskap som er samlet, uavhengig av hvorvidt avgjørelsen virker korrekt eller ikke i utgangspunktet. Piratpartiets posisjon er ikke basert på meningene til dem som er deres ansikt utad. Tidligere avgjørelser gjort av Piratpartiet er alltid åpne for endringer.

En enkeltpersons rett til å være informert skal aldri forhindres. Piratpartiet mener at alle har en ubegrenset rett til å være involvert i beslutninger som angår dem og deres anliggender. Denne retten garanteres gjennom en styrking av demokratiet og økt åpenhet i politikk og forvaltning. Piratpartiet mener vi trenger en desentralisering av makt, og at demokratiet må styrkes i alle mulige former. Dette ønsker vi å gjøre med en demokratisk reform, der innbyggerne raskt og effektivt kan gi sine folkevalgte og forvaltningen sin mening i alle saker som angår dem. I dagens informasjonssamfunn er dette en samfunnsutvikling den teknologiske utviklingen kommer til å føre til, og Piratpartiet mener det ikke finnes noen grunn til å stritte imot nettets demokratisering av samfunnet.

Breddedemokrati

Breddedemokratiet i Norge må for øyeblikket fungere innenfor rammene som defineres av det representative demokratiet, men vi ønsker å gi folk en mulighet til å delta i utformingen av politikken også mellom valgene. Denne muligheten er ny, og er muliggjort av den teknologiske utviklingen. En annen fordel ved breddedemokratiet er at det medfører en økt gjennomsiktighet i den politiske prosessen.

Piratpartiet ønsker en grunnlovsendring der bindende folkeavstemninger får grunnlovsvern.

Våre prinsipper og standpunkter er organisert i åtte søyler:

 1. Demokrati og samfunn
 2. Individ og personvern
 3. Kommunikasjon og infrastruktur
 4. Kunnskap og kultur
 5. Forskning og innovasjon
 6. Utdanning
 7. Næringsliv og økonomi
 8. Klima og miljø

I hver søyle beskriver vi prinsippene våre og konkrete politiske standpunkter.

1. Demokrati og samfunn

Internett muliggjør et styresett som er nærmere det demokratiske idealet enn det vi har i dag.

Prinsipper

Det representative demokratiet vi har i Norge i dag har forbedringspotensiale for å oppnå intensjonen om folkestyre. Piratpartiet mener at Internett muliggjør et styresett som tillater borgere å være langt mer involvert i prosessene. Vi har sett tilfeller der særinteresser har hatt utilbørlig innflytelse på politikken, og det ønsker vi å endre. Åpenhet og innsyn, folkeavstemninger og felles utforming av lover vil endre norsk politikk dramatisk, hvor folket igjen bestemmer.

Piratpartiet vil at borgere skal ha tilgang til all relevant informasjon for å kunne ta informerte beslutninger, og for å utføre nødvendig tilsyn med statsadministrasjonen. Uten åpenhet har vi ikke ekte demokrati. I fravær av åpenhet kan vi nemlig ikke ta avgjørelser om offentlige ressurser, vi kan ikke hindre korrupsjon, og enkeltpersoner kan ikke holdes ansvarlig.

I den grad private aktører skal forvalte ressurser og tjenester på vegne av det offentlige, må det stilles samme krav til offentligrettslige saksbehandlingsprinsipp og krav til god forvaltningsskikk.

Piratpartiet vil konkret

 • Gjøre offentlige postjournaler tilgjengelig på Internett uten å måtte be om innsyn.
 • Kreve at kontrakter mellom det offentlige og private publiseres i åpent format.
 • Publisere offentlige data med gjenbrukbar lisens, bare personvern og rikets sikkerhet kan stanse publisering.
 • Innføre 3-dagersfrist på innsyn etter offentleglova. Fylkesmannen skal ilegge dagbøter etter 5 dager ved overtredelse.
 • Alle offentlige virksomheter skal ha tilgang på fagkompetanse som jobber dedikert med anskaffelser og
  implementering av IKT. Disse skal ha fagkompetanse på kundesiden og være nøytrale/habile.
 •  Til enhver tid ha oversikt over bruk av underleverandører ved anskaffelse og drift av IT-systemer som behandler
  sensitive personopplysninger (gjennom databehandleravtaler).
 • Kreve at digitale 3D-modeller vedlegges byggesøknader med ansvarsrett (tiltak uten ansvarsrett kan søkes uten 3D-modeller).
 • Innføre rådgivende nettbaserte avstemninger i alle landets kommuner og fylkeskommuner. Internett gjør det mulig å forenkle avstemninger uten uforholdsmessig stor ressursbruk.
 • La vanlige folk få legge frem forslag som Stortinget må ta stilling til dersom det oppnås et gitt antall signaturer fysisk og/eller digitalt.
 • Støtte «Holder de ord» og tilsvarende organisasjoner som registrerer hva de politiske partiene mener og hvordan de stemmer på Stortinget.
 • Straffeforfølge korrupsjon i offentlig sektor 20 år tilbake i tid.
 • Piratpartiet er imot generell bevæpning av politiet. Med bevæpning menes våpen. Pepperspray, batong og hund kommer ikke inn under bevæpning og vil være tillatt generelt for politi.

2. Individ og personvern

Piratpartiet vil bevare de grunnleggende rettighetene alle individer har, jamfør Piratkodeksen.

Prinsipper

Grunnleggende prinsipper og rettigheter handler i bunnen om å beskytte de svake mot de sterke. Det er en garanti og beskyttelse mot maktmisbruk. Disse rettighetene blir stadig både forsøkt innskrenket og faktisk innskrenket. Endringer i teknologien og samfunnet har avdekket nye problemstillinger, uten at rettighetene har fulgt etter.

Piratpartiet står for sterkere sivile rettigheter i form av menings- og ytringsfrihet, åpenhet i både politikken og offentlig forvaltning og mulighet til anonymitet i det offentlige rom og på Internett.

Piratpartiet ønsker et fungerende og sterkt personvern for å garantere enkeltindividets mulighet til å ha en privat sfære, utvikling og utfoldelse uten utilbørlig påvirkning fra omverdenen.

Vi mener at individet skal ha kontroll over sin egen informasjon og kommunikasjon. Vi mener at enkeltaktører har for sterk forhandlingsposisjon til at individet har reell påvirkning, og at det må regulering til for å kollektivt etablere et minimumskrav til disse aktørene.

Vi mener også at infrastrukturene skal være distribuerte, nøytrale og allment tilgjengelig.

Piratpartiet vil konkret

 • Stanse implementering av lovverk for masseovervåking og sensur.
 • Beskytte norsk kommunikasjon mot avlytting.
 • Sikre retten til privat kommunikasjon («lukkede konvolutter»), uavlyttede telefonsamtaler og kryptert informasjon.
 • Tillate og tilrettelegge for anonyme ytringer på nettet.
 • Etablere digitale forbrukerrettigheter.
 • Begrense private aktørers mulighet til å kreve tilgang til sensitiv informasjon registrert av det offentlige.
 • På flyplasser skal det tilbys gratis drikkevann etter sikkerhetskontrollen.
 • Ikke tillate «nakenskanning» på flyplasser.
 • Gjøre kildevernet absolutt.
 • Styrke ytrings- og varslingsfrihet. Gjengjeldelse fra arbeidsgiver straffes med fengsel i inntil seks år.

3. Kommunikasjon og infrastruktur

Åpne, velutbygde og nøytrale infrastrukturer er en forutsetning for at individet skal kunne samhandle med samfunnet.

Prinsipper

Kommunikasjon er selve livsnerven for et fungerende moderne samfunn enten det er personer som skal reise, varer som skal sendes, tanker som skal utveksles eller informasjon som skal deles.

Å kunne jobbe for et enda mer effektivt demokrati og fremgangsrikt samfunn forutsetter tanke- og ytringsfrihet. Det krever at folket skal kunne kommunisere fritt uten sensur og overvåking, hverken fra det offentlige eller fra private.

I den vestlige verden har opphavsrett blitt en alvorlig trussel mot fri kommunikasjon, uavhengig om folk gjør noe lovlig eller ulovlig. Opphavsrett blitt brukt for å rettferdiggjøre sensur, spionasje og innføring av restriksjoner på Internett. Piratpartiet er ikke imot opphavsrett, men det er åpenbart behov for å oppdatere lovverket.

For at kommunikasjonen skal tjene formålet med å koble sammen individer, må infrastrukturen både være velutbygd og nøytral. Hverken vegvesenet, postverket eller nettleverandørene skal diktere hvordan infrastrukturen skal benyttes.

3.1. Energipolitikk

Eksport og eksportkabler

Piratpartiet er kritiske til utbyggingen av eksportkabler for kraft som pågår til Tyskland og England.
Kostnader for utbygging av eksportkabler skal ikke overføres til forbruker. Piratpartiet er kritisk til overnasjonal styring, og forholdet til ACER skal avklares med en folkeavstemning.

Kraftutbygging

I forbindelse med kraftutbygging må naturen beskyttes mot ødeleggende inngrep. Ved eventuell driftsstans/avvikling
av utbygd kraft skal naturen tilbakeføres i samme stand som før inngrepet.

Alternative energikilder

Piratpartiet ønsker å legge til rette for å undersøke og utrede muligheter for ulike energikilder, samt at det bevilges
mer forskningsmidler til dette.

Ny strømtariff

Piratpartiet er uenig i at det skal knyttes et nytt tariffsystem (“effekttariff”) til de nye strømmålerne som er installert.
Subsidiering av kraftkrevende industri kan fortsette under forutsetning av at overskudd fra virksomheten beskattes i
Norge.

Lovgivning og strømhandel

Den interne organiseringen av norsk kraftbransje bør endres. Effekten av liberaliseringen av kraftmarkedet må
analyseres, utviklingen må om nødvendig reverseres til beste for norske innbyggere, natur og miljø.

Piratpartiet vil konkret

 • Tilby tilgang til et åpent og trygt Internett for borgerne (gjennom oppdatert mobilnett eller Wi-Fi) i offentlige soner.
 • Lovfeste tilgang til Internett. For at borgere skal kunne delta i samfunnet i dag må de ha tilgang til Internett.
 • Utnytte alle fordelene ved å følge den nye nasjonale «ledningsforskriften».
 • Legge til rette for Wi-Fi og kommende generasjoner mobilnett.
 • Legge til rette for bredbåndutsbygging.
 • Øke nettutbygging med spesiell fokus på fiberutbygging. Øke ambisjonsnivået mht. netthastigheter, og ta med både opp- og ned-hastigheter i kravene.
 • Forby kvoter på bredbånd mobilt eller trådet.
 • Reservere frekvensområder til fri benyttelse (eksempler: Wi-Fi, «white spaces»).
 • Kreve bruk av leverandørnøytrale fil- og dataformater i offentlig sektor.
 • Kreve at alt av offentlig finansierte kart gjøres fritt tilgjengelig for muligheter for gjenbruk.
 • Alle innbyggere skal få tildelt en elektronisk identitet som kan benyttes for alle kommunale tjenester, integrert med
  de nasjonale offentlige tjenestene.
 • Ha et program for kommunal faglig støtte til alle offentlige og private legekontorer og helsestasjoner i deres tilnærming til trygg
  digitalisering.
 • Alle offentlige virksomheter skal ha et personvernombud, som sammen med fagkompetansen på IKT (se ovenfor) skal sikre
  prosedyrene for legekontor, inkludert kommunens fastleger og andre kommunale instanser som behandler sensitive
  personopplysninger (barnevern, sosialtjeneste, helsestasjoner, skole, barnehage og så videre), og som stiller sin kompetanse til
  rådighet for disse instansene.
 • Innføre kostnadstak på mobiltelefon ved roaming.
 • Kreve brukerstyrte kostnadstak for mobilabonnement.
 • Tilrettelegge for anonyme og distribuerte betalingsløsninger, både fysiske, tradisjonelle og nye løsninger over Internett.
 • Påby maskinlesbar strekkode på giro som alternativ til KID-nummer.

4. Kunnskap og kultur

Piratpartiet ønsker at samfunnet får tilgang til mest mulig kunnskap og kultur, og ønsker at fagfellevurdert forskning skal avdekke virkemidler som gir oss det samfunnet vi ønsker.

Prinsipper

Opphavsrett var opprinnelig ment som et midlertidig monopol for å stimulere til at samfunnet fikk økt tilgang til kulturelle uttrykk. Det var opprinnelig en ren kommersiell begrensning ettersom kopimaskiner var dyre, men nå som de er billige har privatpersoner også blitt omfattet av loven. Internett og den digitale revolusjonen har endret forutsetningene, og loven må følge etter. Vi har ikke alle svarene, men vi vet i hvert fall at vernetiden er unødig høy og at opphavsretten ikke bør kunne trå over grunnleggende rettigheter som fri kommunikasjon og ytringsfriheten. Vi mener det er nødvendig med en reform hvor vi går tilbake til utgangspunktet ved å spørre hvordan samfunnet får tilgang til mest mulig kunnskap og kultur.

Piratpartiet vil konkret

 • Avkriminalisere privat og ikke-kommersiell deling av åndsverk, siden håndheving av slike forbud nødvendigvis må medføre et overvåkningssamfunn.
 • Redusere vernetiden for åndsverk til maksimalt 20 år etter utgivelse og innføre enkle krav om registrering etter 5 år.
 • Bortfall av vernetid ved manglende produksjon/utgivelse av åndsverk.
 • Innføre leserett for innhold med kopisperrer.
 • Bekjempe bruk av regionsperrer for åndsverk.
 • Bekjempe spesialavgifter på lagringsmedier.
 • Gi rett til å utvikle ikke-kommersiell kultur basert på kommersielle produkter.
 • Gi Nasjonalbiblioteket økt støtte til digitalisering av eldre aviser, tidsskrifter og andre publikasjoner, slik at de raskt blir lettere tilgjengelig for offentligheten enn i dag.
 • Opprettholde støtteordninger for kreative og kunstneriske aktiviteter.
 • Kreve at kulturinstitusjoner, som får offentlig støtte, publiserer gjenbrukbart digitalt innhold.
 • Innføre krav om at offentlig ansatte skal bidra med gjenbrukbart innhold på nettet i relevante arenaer.
 • Kreve bruk av programvare som er lisensiert med frie eller åpen-kildekode-lisenser i offentlig sektor.
 • Kreve at offentlig finansiert forskning må publiseres åpent og være fritt tilgjengelig.

5. Forskning og innovasjon

Piratpartiet tror på forskning, utvikling og deling av resultater.

Prinsipper

Piratpartiet støtter satsing på teknologi, innovasjon og den vitenskapelige metode.

Det må være en balanse mellom grunnforskning og resultatorientert forskning. Piratpartiet vil gi universitetene våre en sterkere og mer selvstendig stilling i samfunnet for å hindre at politikere overstyrer og forstyrrer vitenskapelige metoder. Universitetsansatte skal ikke lenger hindres fra å delta i den offentlige debatt.

Forskning som er offentlig finansiert (inkludert rådata, programkode og metoder) skal ligge åpent på Internett. Det tjener ikke samfunnet som helhet at forskning foregår bak lukkede dører uten mulighet for innsyn for andre i rådata, metoder, og programkode som er brukt som grunnlag for konklusjoner i forskningen.

Patenter, som statlig garanterte monopoler, skaper en kunstig innskrenkning av den allmenne velferden, og trenger hyppig overprøving og evaluering. Programvarepatenter og biologiske patenter er særlig skadelige og bør fjernes. Patenter som direkte blokkerer fremskritt i vitenskap og/eller teknologi bør under alle omstendigheter forhindres.

Piratpartiet vil konkret

 • Øke offentlig støtte til forskning.
 • Kreve at offentlig finansiert forskning skal være bygd på vitenskapelige metoder.
 • Kreve at offentlig finansiert forskning må publiseres i åpent format, være fritt tilgjengelig og kunne brukes fritt.
 • Data og programvare finansiert gjennom offentlige midler, helt eller delvis, skal benytte seg av fri eller åpen-kildekode-lisenser, og den modifiserte kildekoden må være åpen og fritt tilgjengelig og kunne brukes fritt.
 • Fjerne programvarepatenter, medisinske-, og biologiske patenter. Andre typer patenter skal vurderes.
 • Redusere vernetida på patentert miljøvennlig teknologi for å løse fremtidens miljøutfordringer.
 • Satse sterkere på romfart med utforskning av verdensrommet via Norsk Romsenter eller ESA (European Space Agency), samt styrke finansiering av forskning knyttet til dette feltet.

6. Utdanning

Prinsipper

Piratpartiet mener at utdanningssystemet må oppdateres. Samfunn og utdanningssystemet må være i harmoni fra barnehage til høyere utdanning. Formålet med utdanningssystemet er å lære folk hvordan samfunnet fungerer og hvordan ny kunnskap blir skapt. Altfor mange mennesker står uten muligheter til å finne arbeid i sitt fagfelt. Dette vil Piratpartiet endre ved å gjøre utdanninger på alle nivå mer varierte, fleksible, koblet til Internett og direkte koblet til samfunnet.

Utdanning skal gi pensjonspoeng fordi folk som tar høyere utdanning eller videreutdanning kommer senere ut i arbeidslivet enn de som ikke gjør det.

Gode kunnskaper om informasjonsteknologiens muligheter og konsekvenser er avgjørende for at mennesker skal ta gode valg i dagens og morgendagens samfunn.

Piratpartiet vil konkret

 • Unngå særbehandling av enkelte produktleverandører i skoleverket og det offentlige.
 • Sørge for frie og åpne læremidler til alle fag i grunnopplæringa.
 • Lovfeste gratis privatisteksamen i videregående opplæring.
 • Alle skoler skal tilby opplæring i koding og ha et tydelig fokus på IKT. Alle elever må få like tilbud og muligheter uavhengig av hvor de bor og hvilken skole de går på.
 • Skoler skal lære elevene å håndtere ubehagelige opplevelser og innhold som er ment for voksne fremfor å bruke
  «sensur-systemer». Elevene vil uansett ha behov for kompetanse og håndteringsevne.
 • Det skal være fokus på kildekritikk i digitale medier i skolene.

7. Næringsliv og økonomi

Prinsipper

Næringslivs- og økonomisk politikk skal tjene alle mennesker og samfunnet. Åpenhet og samarbeid på tvers av landegrenser er en forutsetning for økonomisk vekst og velferd i det lange løp.

Piratpartiet ønsker å støtte et aktivt og konkurranseutsatt marked med innovasjon og vekst som kan støtte velferd og andre grunnleggende aspekter av samfunnet som utdanning og helsetjenester. Pirater tror hverken på privatisering eller nasjonalisering, men søker heller å finne en balanse mellom disse to og finne ut basert på forskning og offentlig debatt hvilken metode som er mest effektiv.

Piratpartiet ønsker å sikre at internasjonale og globale selskaper som opererer i Norge betaler sin rettferdige andel av sin skatt til Norge siden de har inntekten sin her og fordi de bruker norsk infrastruktur betalt av innbyggerne i Norge.

Vi ønsker å ta skritt for å sørge for at overskuddet fra internasjonale selskaper ikke blir unndratt skatt gjennom overføringer til moder- og søsterselskap i utlandet.

Offentlige finanser skal være åpne, transparente, lettleselige og tilgjengelig på nett. Statskassens regnskap og regnskapsføring for offentlige institusjoner skal være tilgjengelig i digital form på nettet i et omfang som ikke er i konflikt med individets privatliv.

All beskatning skal skje på en slik måte at den gjøres synlig og forståelig for folk som betaler skatten.

Juridiske enheters eierskap skal alltid være åpen og sporbar.

For at flere skal våge å starte for seg selv, må vi harmonisere regelverket med selvstendig næringsdrivende og fast ansatte. Piratpartiet vil derfor arbeide for gode, forutsigbare og sosiale rettigheter for næringsdrivende.

Selvstendig næringsdrivende fortjener bedre sosiale rettigheter. De har dårligere rettigheter når det kommer til blant annet pensjonssparing og sykelønn. I tillegg går de glipp av et minstefradrag, som alle fast ansatte har krav på.

Piratpartiet vil konkret

 • Forbedre forholdene for små og mellomstore bedrifter med forenklet rammeverk, og bedre støtteordninger. Vi ser at brorparten av nye arbeidsplasser skapes i SMB-bedriftene, og vi ønsker å støtte disse.
 • Tilrettelegge for mulighetene som internett- og delingsøkonomien gir.
 • Hindre norsk ratifisering av frihandelsavtalene TTIP og TISA mellom EU/EØS og USA, og CETA mellom EU/EØS og Canada slik disse foreligger i dag. Disse er en betydelig fare for arbeidsplasser og forbruker- og miljøstandarder. Vi krever åpne forhandlinger og folkeavstemning.
 • Hindre norsk ratifisering av de økonomiske partnerskapsavtalene EPAs (Economic Partnership Agreements) mellom EU og afrikanske stater slik disse foreligger i dag. Grunnen er at disse setter verne- og utviklingsbehovene til afrikanske stater til side til fordel for europeiske næringsinteresser. Vi krever åpne forhandlinger og folkeavstemning.
 • Styrke de rettslige og sosiale rettighetene til selvstendig næringsdrivende.
 • Sikre at organisasjonsfriheten skal etterleves som et ukrenkelig prinsipp.
 • Fremme lovverk som gir strengere straffer ved grove brudd på arbeidsmiljøloven.

8. Klima og miljø

Prinsipper

Vi må bygge et bærekraftig samfunn som ikke bidrar til ødeleggelse av klima og miljø, et samfunn som tilpasser energi- og ressursforbruk til et akseptabelt nivå.

Det er ikke ansvarlig å eksperimentere med vårt og andre arters eksistensgrunnlag, og derfor legges føre-var prinsippet til grunn for all klima- og miljøpolitikk der ufullstendig kunnskap eller handlinger kan ha potensielle irreversible og/eller katastrofale konsekvenser. Samtidig må en tilstrebe å få mer kunnskap der vår viten er ufullstendig, og en korreksjon av planlegging og adferd må iverksettes basert på fakta og ny viten.

Det er godt dokumentert og vitenskapelig konsensus om at menneskelig aktivitet er i ferd med å føre til alvorlige miljø- og klimaendringer, dette må hensynstas og handles etter. Vitenskap og teknologi vil ikke nødvendigvis alene redde verden, og kan i noen tilfeller utgjøre en risiko for katastrofale konsekvenser. Samfunnet må redusere unødvendig forbruk og forsøpling, og arbeide for å utvide bruk av og forskning på fornybar energi.

En forutsetning for å følge føre-var prinsippet og å leve i et bærekraftig samfunn er at økologiske og sosiale hensyn settes foran kommersielle interesser. Dagens økonomiske modell er i for stor grad styrt av et stadig økende forbruk, en situasjon som av fysiske årsaker ikke kan fortsette på lang sikt.

Piratpartiet vil konkret

 • Jobbe for å redusere blant annet CO2-utslipp i henhold til internasjonale forpliktelser og samarbeid.
 • Igangsette tiltak for å gjøre gjenvinning og annen ressurssparing til en arena for en økonomisk bærekraftig industri/næring. – innføre høyere avgifter på unødvendig emballasje i alle ledd.
 • Satse på forskning på fornybare energikilder tilpasset norske forhold, samt bidra i internasjonal forskning på fusjon.
 • Modernisere og utbygge eksisterende vann-, vind-, og bølgekraftverk, m.m.
 • Fjerne bompenger og innføre en ny universell beskatning som skal finansiere en bedre offentlig transport.
 • Redusere avgifter på små energieffektive biler, og øke avgifter på store energi-ineffektive biler.
 • Prioritere energieffektivseende tiltak og overganger til miljøvennlig teknologi.
 • Satse på en nasjonal utbygning av høyhastighetstog mellom de største norske byene.
 • Kreve åpen og tilgjengelig informasjon om varedeklarasjoner og produksjonsmetoder slik at forurensere skal betale og forbrukere kan ta velinformerte valg.
 • Stille strenge krav til bruk av dyr til forskning, og forby bruk av dyr til kosmetiske eller underholdningsmessige formål (eksempelvis tyrefekting).
 • Innføre spareincentiver for husstander som tar i bruk energieffektiviserende tiltak, bidrar til privat matproduksjon, avleverer mindre søppel, m.m.

Piratpartiet ønsker seg en bedre verden for alle, og vil jobbe for en politikk som sikrer alle et verdig liv.

Piratpartiet støtter derfor også FNs bærekraftsmål:

• Utrydde alle former for fattigdom i hele verden.
• Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.
• Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.
• Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.
• Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling.
• Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
• Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris.
• Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.
• Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.
• Redusere ulikhet i og mellom land.
• Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
• Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.
• Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene av dem.
• Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.
• Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.
• Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.
• Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.