Kjerneprogrammet

Norge følger mange andre land som allerede har Piratpartier. Det første Piratpartiet ble stiftet i Sverige i 2006 som en reaksjon på det svenske «Anti-Piratbyråns» arbeid mot brudd på opphavsrett på Internett. Piratpartiene internasjonalt jobber for de mulighetene nettet gir oss. Vi mener kunnskap og kultur skal deles og gjenbrukes, at individets rettigheter skal forsvares, og at nettet muliggjør en mer direkte og demokratisk politisk modell.

Historien til Piratpartiets kjerneprogram

Piratpartiets kjerneprogram ble vedtatt på partiets første landsmøte i mars 2013. Dokumentet ble skrevet i fellesskap på nettet og diskutert i plenum på landsmøtet. Kjerneprogrammet inneholder våre viktigste standpunkter og danner grunnlaget for valgkampene framover. Vi ønsker å gjøre Piratpartiet til en politisk maktfaktor i Norge!

Søndag 13. mars 2016, på Piratpartiets fjerde ordinære landsmøte, ble omfattende oppdateringer av kjerneprogrammet vedtatt. Dette var første oppdatering av det siden 2013. Det er allerede sendt inn forslag programendringer for landsmøtet i 2017, og flere forslag ønskes velkomne av Programbanden. Forslag kan sendes til programbanden@piratpartiet.no.

Piratpartiets kjerneprogram per 13. mars 2016

Grunnlag, demokrati og politikk

Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem.

Piratpartiets kjerneprogram er bygd opp i tre lag:

 • Menneskerettigheter og borgerrettigheter
 • Demokrati og politikk
 • Våre fem søyler

Menneskerettigheter og borgerrettigheter

Piratpartiet går inn for både vern og styrking av grunnleggende rettigheter. Utvidelser av våre borgerrettigheter skal ha som mål å styrke andre rettigheter. Rettigheter vi har i dag må voktes over og bevares slik at de ikke svekkes for fremtiden og kommende generasjoner. Piratpartiet mener at borgerrettigheter tilhører individer, og at enhver persons rettigheter er likestilte og like sterke.

Piratpartiet vil stadfeste grunnleggende rettigheter, tilpasset informasjonsalderen. Det gjelder:

 • Individuelle rettigheter, som enkeltpersoners rett til frie ytringer, rettsvern og privatliv.
 • Kollektive rettigheter, som arbeiderrettigheter og forbrukerrettigheter.
 • Infrastruktur for samhandling, som transport, kommunikasjon og betalingsformidling.

Demokrati og politikk

Demokratiets verdier ligger i å sikre frihet. Når demokratiet ikke gjør det, mister systemet sin legitimitet.

Piratpartiet vil etablere demokratiske spilleregler som er tilpasset informasjonsalderen.

Piratpartiet vil at borgere skal ha tilgang til all relevant informasjon for å kunne ta informerte beslutninger, og for å utføre nødvendig tilsyn med statsadministrasjonen. Uten åpenhet er det ikke ekte demokrati.

Internett gir muligheter til nye og bedre måter å organisere de politiske prosessene for best mulig å representere folkets interesser.

Piratpartiet legger vekt på at enkeltpersoner skal kunne ta informerte valg og tenke kritisk. Dette innebærer at pirater skaper sin egen politikk utfra fakta og kunnskap som er samlet, uavhengig av hvorvidt avgjørelsen virker korrekt eller ikke i utgangspunktet. Piratpartiets posisjon er ikke basert på meningene til dem som er deres ansikt utad.

Tidligere avgjørelser gjort av Piratpartiet er alltid åpne for endringer.

En enkeltpersons rett til å være informert skal aldri forhindres.

Piratpartiet mener at alle har en ubegrenset rett til å være involvert i beslutninger som angår dem og deres anliggender. Denne retten garanteres gjennom en styrking av demokratiet og økt åpenhet i politikk og forvaltning. Piratpartiet mener vi trenger en desentralisering av makt, og at demokratiet må styrkes i alle mulige former. Dette ønsker vi å gjøre med en demokratisk reform, der innbyggerne raskt og effektivt kan gi sine folkevalgte og forvaltningen sin mening i alle saker som angår dem. I dagens informasjonssamfunn er dette en samfunnsutvikling den teknologiske utviklingen kommer til å føre til, og Piratpartiet mener det ikke finnes noen grunn til å stritte imot nettets demokratisering av samfunnet.

Våre fem søyler

Våre prinsipper og standpunkter er organisert i fem søyler:

 • individ og personvern
 • demokrati
 • kommunikasjon og infrastruktur
 • kunnskap og kultur
 • teknologi, innovasjon og vitenskap

I hver søyle beskriver vi prinsippene våre og konkrete politiske standpunkter.

Individ og personvern

Piratpartiet vil bevare de grunnleggende rettighetene alle individer har, jamfør Piratkodeksen.

Prinsipper

Grunnleggende prinsipper og rettigheter handler i bunnen om å beskytte de svake mot de sterke. Det er en garanti og beskyttelse mot maktmisbruk. Disse rettighetene blir stadig både forsøkt innskrenket og faktisk innskrenket. Endringer i teknologien og samfunnet har avdekket nye problemstillinger, uten at rettighetene har fulgt etter.

Piratpartiet står for sterkere sivile rettigheter i form av menings- og ytringsfrihet, åpenhet i både politikken og offentlig forvaltning og mulighet til anonymitet i det offentlige rom og på Internett.

Piratpartiet ønsker et fungerende og sterkt personvern for å garantere enkeltindividets mulighet til å ha en privat sfære, utvikling og utfoldelse uten utilbørlig påvirkning fra omverdenen.

Vi mener at individet skal ha kontroll over sin egen informasjon og kommunikasjon. Vi mener at enkeltaktører har for sterk forhandlingsposisjon til at individet har reell påvirkning, og at det må regulering til for å kollektivt etablere et minimumskrav til disse aktørene.

Vi mener også at infrastrukturene skal være distribuerte, nøytrale og allment tilgjengelig.

Piratpartiet vil konkret

 • Stanse implementering av lovverk for masseovervåking og sensur.
 • Opplysninger i politiregister skal slettes fullstendig etter 10 år.
 • Beskytte norsk kommunikasjon mot avlytting.
 • Sikre retten til privat kommunikasjon («lukkede konvolutter»), uavlyttede telefonsamtaler og kryptert informasjon.
 • Tillate og tilrettelegge for anonyme ytringer på nettet.
 • Etablere digitale forbrukerrettigheter.
 • Begrense private aktørers mulighet til å kreve tilgang til sensitiv informasjon registrert av det offentlige. For eksempel skal ikke forsikringsselskaper ha anledning til å be foreldre om samtykke til å hente ut informasjon fra PP-tjenesten som forutsetning for forsikringsavtale.
 • Avinor skal tilby tomflasker og gratis påfylling av vann etter sikkerhetskontroll.
 • Ikke tillate «nakenskanning» på flyplasser.
 • Gjøre kildevernet absolutt.
 • Styrke ytrings- og varslingsfrihet. Gjengjeldelse fra arbeidsgiver straffes med fengsel i inntil seks år.

Kommunikasjon og infrastruktur

Åpne, velutbygde og nøytrale infrastrukturer er en forutsetning for at individet skal kunne samhandle med samfunnet.

Prinsipper

Kommunikasjon er selve livsnerven for et fungerende moderne samfunn enten det er personer som skal reise, varer som skal sendes, tanker som skal utveksles eller informasjon som skal deles.

For at kommunikasjonen skal tjene formålet med å koble sammen individer, må infrastrukturen både være velutbygd og nøytral. Hverken vegvesenet, postverket eller nettleverandørene skal diktere hvordan infrastrukturen skal benyttes.

Å kunne jobbe for et enda mer effektivt demokrati og fremgangsrikt samfunn forutsetter tanke- og ytringsfrihet. Det krever at folket skal kunne kommunisere fritt uten sensur og overvåking, hverken fra det offentlige eller fra private.

Piratpartiet vil konkret

 • Lovfeste tilgang til Internett. For at borgere skal kunne delta i samfunnet i dag må de ha tilgang til Internett.
 • Øke nettutbygging med spesiell fokus på fiberutbygging. Øke ambisjonsnivået mht. netthastigheter, og ta med både opp- og ned-hastigheter i kravene.
 • Forby kvoter på bredbånd mobilt eller trådet.
 • Reservere frekvensområder til fri benyttelse (eksempler: Wi-Fi, «white spaces»).
 • Kreve bruk av leverandørnøytrale fil- og dataformater i offentlig sektor.
 • Kreve at alt av offentlig finansierte kart gjøres fritt tilgjengelig for muligheter for gjenbruk.
 • Innføre kostnadstak på mobiltelefon ved roaming.
 • Kreve brukerstyrte kostnadstak for mobilabonnement.
 • Tilrettelegge for anonyme og distribuerte betalingsløsninger, både fysiske, tradisjonelle og nye løsninger over Internett.
 • Begrense lengden på KID-nummer for å hindre unødig frustrasjon ved betaling av regninger.
 • Påby maskinlesbar strekkode på giro som alternativ til KID-nummer.

Demokrati

Internett muliggjør et styresett som er nærmere det demokratiske idealet enn det vi har i dag.

Prinsipper

Det representative demokratiet vi har i Norge i dag er ikke den beste måten å oppnå intensjonen om folkestyre. Piratpartiet mener at Internett muliggjør et styresett som tillater borgere å være langt mer involvert i prosessene. Vi har sett tilfeller der særinteresser har hatt utilbørlig innflytelse på politikken, og det ønsker vi å endre. Åpenhet og innsyn, folkeavstemninger og felles utforming av lover vil endre norsk politikk dramatisk, hvor folket igjen bestemmer.

Piratpartiet vil at borgere skal ha tilgang til all relevant informasjon for å kunne ta informerte beslutninger, og for å utføre nødvendig tilsyn med statsadministrasjonen. Uten åpenhet har vi ikke ekte demokrati. I fravær av demokrati kan vi ikke ta avgjørelser om offentlige ressurser, vi kan ikke hindre korrupsjon, og enkeltpersoner kan ikke holdes ansvarlig. Piratpartiet vil opprette en egen organisasjon for å bekjempe korrupsjon i offentlig sektor med rapportering til justisminister.

Piratpartiet vil sikre låntakere mot verdifall i bolig, og la låntaker betale sitt boliglån ved å overføre eiendommen til banken. Utlån og avgifter skal være faste slik at låntakere kan endre sine låneinstitusjoner dersom de ønsker det, på samme måte som en bytter bank. Slik kan vi etablere et normalt forbrukermarked. Gjeldsordningsloven må forenkles med raskere sletting av gjeld. Folk skal ikke slås konkurs på grunn av økonomisk kollaps forårsaket av deres utlåner.

Store bedrifter har fått altfor mye oppmerksomhet de siste årene. Bedrifter med færre enn 100 ansatte utgjør 99 % av norsk næringsliv. Over 1 million arbeider i små og mellomstore bedrifter. Piratpartiet ønsker å forbedre forholdene for små og mellomstore bedrifter med forenklet rammeverk. Piratpartiet vil se på mulighetene som internett- og delingsøkonomien gir.

I den grad private aktører skal forvalte myndighet på vegne av det offentlige, må det stilles samme krav til offentligrettslige saksbehandlingsprinsipp og krav til god forvaltningsskikk.

Piratpartiet vil konkret

 • Gjøre offentlige postjournaler tilgjengelig på Internett uten å måtte be om innsyn.
 • Publisere offentlige data med gjenbrukbar lisens, bare personvern og rikets sikkerhet kan stanse publisering.
 • Støtte «Holder de ord» og tilsvarende organisasjoner som registrerer hva de politiske partiene mener og hvordan de stemmer på Stortinget.
 • Innføre rådgivende nettbaserte avstemninger i alle landets kommuner og fylkeskommuner. Internett gjør det mulig å forenkle avstemninger uten uforholdsmessig stor ressursbruk.
 • Kreve at digitale 3D-modeller vedlegges byggesøknader med ansvarsrett (tiltak uten ansvarsrett kan søkes uten 3D-modeller).
 • Kreve at kontrakter mellom det offentlige og private publiseres åpent.
 • La vanlige folk få legge frem forslag som Stortinget må ta stilling til dersom det oppnås et gitt antall signaturer (elektronisk).
 • Innføre 3-dagersfrist på innsyn etter offentleglova. Fylkesmannen skal ilegge dagbøter etter 5 dager ved overtredelse.
 • Fjerne generell bevæpning av politiet.
 • Straffeforfølge korrupsjon i offentlig sektor 20 år tilbake i tid.

Kunnskap og kultur

Piratpartiet ønsker at samfunnet får tilgang til mest mulig kunnskap og kultur, og ønsker at fagfellevurdert forskning skal avdekke virkemidler som gir oss det samfunnet vi ønsker.

Prinsipper

Opphavsrett var opprinnelig ment som et midlertidig monopol for å stimulere til at samfunnet fikk økt tilgang til kulturelle uttrykk. Det var opprinnelig en ren kommersiell begrensning ettersom kopimaskiner var dyre, men nå som de er billige har privatpersoner også blitt omfattet av loven. Internett og den digitale revolusjonen har endret forutsetningene, og loven må følge etter. Vi har ikke alle svarene, men vi vet i hvert fall at vernetiden er unødig høy og at opphavsretten ikke bør kunne trå over grunnleggende rettigheter som fri kommunikasjon og ytringsfriheten. Vi mener det er nødvendig med en reform hvor vi går tilbake til utgangspunktet ved å spørre hvordan samfunnet får tilgang til mest mulig kunnskap og kultur.

Piratpartiet vil konkret

 • Avkriminalisere privat og ikke-kommersiell deling av åndsverk, siden håndheving av slike forbud nødvendigvis må medføre et overvåkingssamfunn.
 • Kreve at offentlig finansiert forskning må publiseres åpent og være fritt tilgjengelig.
 • Fjerne programvarepatenter og biologiske patenter. Patenter på andre områder vurderes etter nytteverdi for befolkningen.
 • Opprettholde støtteordninger for kreative og kunstneriske aktiviteter.
 • Kreve at kulturinstitusjoner, som får offentlig støtte, publiserer gjenbrukbart digitalt innhold.
 • Kreve bruk av fri programvare i offentlig sektor dersom dette er mulig.
 • Redusere vernetiden for åndsverk til maksimalt 20 år etter utgivelse og innføre enkle krav om registrering etter 5 år.
 • Bortfall av vernetid ved manglende produksjon/utgivelse av åndsverk.
 • Innføre leserett for innhold med kopisperrer.
 • Bekjempe spesialavgifter på lagringsmedier.
 • Gi rett til å utvikle ikke-kommersiell kultur basert på kommersielle produkter.
 • Foreslå at «fair use» tas inn i lovverket som en beskyttelse av privatpersoners rett til å skape egne kulturuttrykk med elementer fra eksisterende verk.
 • Unngå særbehandling av enkelte produktleverandører i skoleverket og det offentlige.
 • Støtte Norsk Digital Læringsarena (NDLA) som gjør skolemateriell fritt tilgjengelig på nett.
 • Innføre krav om at offentlig ansatte skal bidra med gjenbrukbart innhold på nettet i relevante arenaer.
 • Det skal etableres regionalt tilbud om programmering som tilvalgsfag i videregående skoler.
 • Gi Nasjonalbiblioteket økt støtte til digitalisering av eldre aviser, tidsskrifter og andre publikasjoner, slik at de raskt blir lettere tilgjengelig for offentligheten enn i dag.

Teknologi, innovasjon og vitenskap

Piratpartiet tror på forskning, utvikling og deling av resultater.

Prinsipper

Piratpartiet støtter satsing på teknologi, innovasjon og den vitenskapelige metode.

Det må være en balanse mellom grunnforskning og resultatorientert forskning. Piratpartiet vil gi universitetene våre en sterkere og mer selvstendig stilling i samfunnet for å hindre at politikere overstyrer og forstyrrer vitenskapelige metoder. Universitetsansatte skal ikke lenger hindres fra å delta i den offentlige debatt.

Patenter, som statlig garanterte monopoler, skaper en kunstig innskrenkning av den allmenne velferden, og trenger hyppig overprøving og evaluering. Programvarepatenter og biologiske patenter er særlig skadelige og bør fjernes. Patenter som direkte blokkerer fremskritt i vitenskap og/eller teknologi bør under alle omstendigheter forhindres.

Forskning som er offentlig finansiert (inkludert rådata, programkode og metoder) skal ligge åpent på Internett. Det tjener ikke samfunnet som helhet at forskning foregår bak lukkede dører uten mulighet for innsyn for andre i rådata, metoder, og programkode som er brukt som grunnlag for konklusjoner i forskningen.

I den vestlige verden har opphavsrett blitt en alvorlig trussel mot fri kommunikasjon, uavhengig om folk gjør noe lovlig eller ulovlig. Opphavsrett blitt brukt for å rettferdiggjøre sensur, spionasje og innføring av restriksjoner på Internett. Piratpartiet er ikke imot opphavsrett, men det er åpenbart behov for å oppdaterte lovverket.

Piratpartiet mener at utdanningssystemet må oppdateres. Samfunn og utdanningssystemet må være i harmoni fra barnehage til høyere utdanning. Formålet med utdanningssystemet er å lære folk hvordan samfunnet fungerer og hvordan ny kunnskap blir skapt. Altfor mange menneske med høyere utdanning står uten muligheter til å finne arbeid i sitt fagfelt. Dette vil Piratpartiet endre ved å gjøre utdanninger på alle nivå mer varierte, fleksible, koblet til Internett og direkte koblet til samfunnet. Piratpartiet vil også at seksualitet skal være eget fag i grunnskolen, der det blir lagt vekt på gjensidig respekt, kommunikasjon og informert samtykke.

Utdanning skal gi pensjonspoeng. Folk som tar høyere utdanning eller videreutdanning kommer senere ut i arbeidslivet enn de som ikke tar det.

Piratpartiet vil konkret

 • Øke offentlig støtte til forskning.
 • Fjerne programvarepatenter, medisinske-, og biologiske patenter. Andre typer patenter skal vurderes.
 • Redusere vernetida på patentert miljøvennlig teknologi for å løse fremtidens miljøutfordringer.
 • Data og programvare finansiert gjennom offentlige midler, helt eller delvis, skal være åpent og fritt tilgjengelig.

 

151 thoughts on “Kjerneprogrammet

 1. Piratpartiet i Tyskland kom på store problemer når det gjaldt å finne et ståsted på økonomiske, miljø- og sosiale spørsmål – deres slagord ble “da er partibasen ikke enig om”.
  Hvordan har dere tenkt å adressere disse spørsmål, og finne et ståsted som velgerne kan stole på?

 2. Godt spørsmål, “relet”!

  Et av de mest spennende tingene med PIR, er at vi åpner for rådgivende avstemminger i saker, med utgangspunkt i kjerneverdiene.
  Fordelene med det, er at vi slipper å ha et statisk program på alle områder, som alle medlemmene “må” være enige om. I PIR kan medlemmene være med og påvirke politikken!

  Ulempen er nok at dette med stemming i enkeltsaker, er et såpass nytt konsept at det kan gjøre potensielle velgere usikre på hvor vi *egentlig* står.
  Dette må bli (som neste steg) mer avklart med eksempler, og kommunisert til velgerne.
  I ukene som kommer vil nok mer falle på plass (kjerneprogrammet ble ferdig for fire dager siden og saker må utledes fra det).

  Flott at du nevnte det tyske piratpartiet, deres erfaringer kommer vi til å ta i betraktning! 🙂

 3. Jeg ser at noen velgere kan oppfatte Piratpartiet som ‘litt vel dynàmisk’ dvs. forhaste seg til å forstå dette som vimsete. Jeg vil imidlertid påpeke at de andre partiene fremmer et politisk bilde som er til de grader uforanderlig, og jeg erfarer at verden vår nok er i forandring.

 4. DKL har mange gode poeng!
  Vonar de legg dykk litt på den linja. Mindre makt til eliten, meir til folket!! 🙂

 5. Guy Fawkes: Det hadde vært på tide, dagens narkotikapolitikk fungerer ihvertfall ikke. Her er det som står på wikien vår under Spørsmål og svar:

  Hvor står piratene i krigen mot narkotika?
  Det er en del medlemmer som misliker den såkalte “krigen mot narkotika” og mener den er fullstendig mislykket. Medlemmene vil på kommende landsmøte eller gjennom breddedemokratiske kanaler innad i partiet vedta hvilket standpunkt Piratpartiet offisielt skal ha. Deretter vil Piratpartiet bruke forskning og se på erfaringer fra andre land for å avgjøre hvilken politikk som er mest hensiktsmessig. Det er naturlig å høste erfaringer fra land som Nederland og Portugal hvor de henholdsvis har avkriminalisert brukerdoser av svake narkotiske stoff, og avkriminalisert brukerdoser av alle narkotiske stoff, samt USA eller andre land hvor lovverket rundt narkotiske stoff er veldig strengt.

 6. Øyvind A. Holm: takk for info, Piratpartiet har min stemme ved neste valgkamp…
  ikke så mye pga. mit forhold til dop, men det viser åpenheten til de fleste diskusjoner, jeg har allerede tatt kontakt med de største partiene i Norge å det later til at alle sier blankt nei bare spørmålet dukker opp, så jeg tror denne debatten er noe Piratpartiet kan vinne mange velgere på…

  PS: jeg var en stor Ron Paul fan i det siste president-vaget til USA og jeg ble kvalm av å se all den korrupsjonen som var bak kulissene der, jeg bare håper at hvis Piratpartiet får en bra oppslutting at ingen stikker kjepper i hjulene deres…

 7. Har dere diskutert programmering i skolen? Jeg syns målsetningen deres om at dere vil “Gi mulighet til å ta programmering som tilvalgsfag i videregående skole der det er kompetanse til å gi det.” var heller lite ambisiøst. Jeg skrev en kronikk i Aftenposten i går, “Hvorfor lærer vi ikke barna våre å kode?” hvor jeg argumenterer sterkt for at dette må inn i grunnskolen! En av de som kommenterte mente at vi måtte stemme på Piratpartiet om vi mente alvor med programmering i skolen, men så står det jo slett ikke i programmet deres?
  http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Hvorfor-larer-vi-ikke-barna-vare-a-kode-7157804.html#.UVGV5qUjyap

 8. Jill,
  Piratene studerer disse dokumentene, og vi kommer tilbake med en større forbedring inspirert av din utmerkede kronikk i Aftenposten:
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-23-20122013.html?id=718084
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/nouer/2013/nou-2013-2.html?id=711002

  Skal man dømme etter det svært mange pirater har gitt utrykk for, så blir noe av det første vi tar tak før valget behovet for en bred reform av norsk skole på alle nivåer. Programmering i skolen hører hjemme her, akkurat som en større satsning på realfag. Og mange andre ting. Kunne skolen få seg til generelt å dyrke enere slik de gjør i gymnastikk, så er mye gjort.

 9. Savner ett stå sted når det gjelder bolig politikken, da mange ung sliter med og komme seg inn på markedet. Vil det være naturlig at et ungt parti også engasjerer seg innen for dette området.

 10. Vurdera sterkt å stemme PIR ved neste val, men korleis stiller partiet seg til Norsk EU medlemskap?
  “Ingen standpunkt” er for meg det same som stille bifall.

 11. Et veldig godt utgangspunkt og et meget interessant prosjekt. Jeg melder meg inn i Piratpartiet i dag. Noen andre saker jeg kunne ønske meg at Piratpartiet tok stilling til:

  – borgerlønn – eller bedre sagt…..er partiet enig i Arbeiderpartiets “alle i arbeid”? NAV kommer også inn under dette. Er veldig enig i det PIR sier om effektivisering av byråkratiet selv om det nødvendigvis vil bety en kraftig reduksjon i antall offentlige arbeidsplasser innen byråkratiet
  – kollektivtransport
  – svartelisting av personer med betalingsanmerkning (som gjør at man ikke får opprettet noen form for abonnement være seg strøm, forsikring, mobil etc før alt er nedbetalt selv om man faktisk nedbetaler gjelden)
  – boligpolitikk

 12. Jeg synes dere burde ignorere alle disse “special interest groups” som kommenterer her. Hold en smal profil. Hva har cannabis, kollektivtransport, EU, boligpolitikk, borgerlønn, NAV, barnehager og NAV med piratpartiet å gjøre?

  Dere trenger ikke “stå” noe sted i alle spørsmål. Bruk de kraftige verktøyene som er i programmet, nemlig å “Innføre rådgivende nettbaserte avstemninger, Internett gjør det mulig å forenkle avstemninger uten uforholdsmessig stor ressursbruk.” og
  “La vanlige folk få legge frem forslag som Stortinget må ta stilling til dersom det oppnås et gitt antall signaturer (elektronisk).”

  Lag en løsning med BankID e.l. hvor folk kan logge inn og krysse av på cannabis, EU, barnehager osv og så stemmer dere i det forholdstall som folk stemmer. Dette fungerer fint for alle saker som ikke skal frontes av Piratpartiet.

  Alle saker som folk her ønsker at Piratpartiet skal ta stilling til finnes det andre partier som fronter, så nettavstemning er alt som trengs.

 13. Jill og Geir,

  Jeg synes “programmering” og “koding” er et feilsteg. Det er “computer science” som må inn i skolen. Jeg vil foreslå at faget heter “beregning”. Jeg vil anbefale å se Simon Peyton Jones, en gigant innen Haskell-verdenen og nå leder av CAS, en organisasjon som snur opp og ned på IT-undervisning i england.
  http://www.youtube.com/watch?v=acn9dGkxy4s&feature=player_embedded

  Det som trengs er mer fundamentalt enn “koding”. Testen for om det skal læres ut i skolen er omtrent slik: Kan du lære det bort uten å bruke en datamaskin, så går det under “beregning”. Jeg mener selvfølgelig ikke at man ikke skal bruke datamaskiner, men det er prinsippene som er viktige, ikke verktøyene. Fokuserer man på “programmering” så blir det fort for spesifikt, og dermed ikke kunnskap som hjelper eleven om 20 år.

  Læren om abstraksjon er noe av det mest utrolige som datafolk har å tilføre verden, og “koding” kan lett overse dette ved å bli for konkret. Se f.eks. denne fantastiske videoen om sorteringsnettverk fra “computer science unplugged”
  https://www.youtube.com/watch?v=30WcPnvfiKE

 14. Internettfolket er langt mer opplyst på enkelte felt enn det øvrige samfunnet, og det ligger litt i kortene at et parti som dette med fordel kan ha en moderne tilnærming til religion og rus. Fjerne kirkeskatten og kopiere/modifisere narkotika-politikk fra fra land som har hatt suksess med dette, er to grep det gjerne kunne hintes til i programmet.

 15. Hvor står dere i NRK-lisens debatten? Vil dere gi mer penger til den voksende spillindustrien i Norge? Og hvordan ser dere på spill som opplæring i skole, har det noe for seg(og da tenker jeg ikke bare på eSports)?

 16. Hei. Jeg bare tenkte jeg skulle fabulere litt omkring en mulig problemstilling for det fantastiske initativet dette partiet er!
  Hvis politikken i stor grad skal baseres rundt ad-hoc avstemninger i viktige saker, basert på prinsippene i pillarene deres, så vil kanskje det gjøre at eventuelle representanter for piratene i lovgivende forsamlinger sitter med en bismak i munnen oftere enn andre politikere når de må stemme for noe de ikke er enig i. Det er enklere å forholde seg til et fastsatt program, hvor du vet hva du er enig og ikke enig i, og dermed kan forberede deg selv på å stå for et standpunkt du ikke nødvendigvis er helt med på, for å vise hva partiet, og ikke du, mener. Med lite definerte holdepunkter, er det også en viss fare for at det blir store sprik i representantenes uttalelser.

  Jeg er litt usikker på i hvilken grad dette kan bli et problem, og hvilke løsninger som eventuelt er å finne, men jeg skriver det bare for å sette i gang en tankeprosess hos dere om dere ikke hadde tenkt på det. Lykke til, og stå på!

 17. Jeg har noen spørsmål til Piratpartiet.

  Dere skriver at partiet er tuftet på prinsippet om å beskytte de svake mot de sterke. Hvordan skal dette være mulig med en videreføring av et flertallsstyre som dere forfekter?

  Begrepet «rettighet» kommer av ordet «rett». Da kan vi spørre oss selv: Hva er rett for et menneske? Er det å eie seg selv, eller å være eid av andre/eie andre individer? Naturtilstanden vår er å leve. For å leve, må vi kunne tenke og dermed velge fritt (og det forutsetter at man respekterer andres tilsvarende rett). Dette er dessverre ikke mulig med et flertallsstyre som dere argumenterer for.

  Det er kun individer som kan ha rettigheter (retten til liv og å leve i fred). Når dere skriver om «kollektive rettigheter», er det en selvmotsigelse. En gruppe har ikke rettigheter. Hvis en gruppe for eksempel har «rett» til subsidiering, betyr det at «vernet om individet», som dere prøver å kjempe for, blir krenket. Og dermed er dere akkurat som de fleste andre partiene.

  Spørsmålet mitt blir da: Hvorfor skal et frihetselskende menneske stemme på nok et sosialdemokratisk parti som Piratpartiet?

  1. Du virker for opptatt av blokkpolitikk. Sosialdemokrati er ikke en motsigelse av frihet. Uten innblanding av staten vil jo fattige forbli fattige, det sier jo seg selv og når man er fattig har man ikke frihet så sosialisme er viktig for frihet. Jeg mener at sosialisme driver liberalisme fordi det er ikke frihet uten likhet.
   Og det med flertallsstyre, så er jo en av prinsippene om velinformerte velgere. Jeg mener selv at politikere ikke burde gjemme negative sider med saker som majoriteten av befolkningen ikke vil få vite om før endringene skjer. Jeg vil si at det piratpartiet står for er et steg i riktig retning. I tillegg så er jo ikke politikk perfekt og det handler mest om å finne en balanse mellom stat og individ.

 18. Fetter Anton foreslår 3. april at det er “computer science” som må inn i skolen, og jeg er helt enig. Fra starten av inneværende skoleår etablerte de i Storbritannia et slikt fag, etter først å ha lagt ned IKT-faget.
  Bakgrunnen for dette var at de ble klar over at IKT-faget var en trussel mot deres posisjon som industrinasjon. Grunnlaget for avgjørelsen finnes i Royal Societys rapport http://royalsociety.org/education/policy/computing-in-schools/report/?f=1
  Bruken av IKT i norsk skole er trolig like ille. Dette perspektivet og den nødvendige handlekraften tror jeg ikke finnes blant etablerte politiske partier her til lands.
  For etter oljen skal jo vi tilbake til skogbruk (markedet for tremasse har fordampet), jordbruk (vi lever ikke lenger av poteter alene) og fiske (havet er snart dødt).

 19. “På tide å legalisere cannabis? Piratpartiet vil ha mer nytelse og mindre helsediktatur!”
  Nice, nice! Men dette er ikke en kjernesak for piratpartiet kan jeg tenke meg?

 20. Tilbaketråkk: Piratpartiet Norge
 21. Hei, dere virker veldig interessante, og jeg er veldig enig i hva dere skriver om i kjernesakene deres. Men siden dere ikke har utdypet hvor dere står i saker som omhandler vellferd og miljø, har jeg litt vanskeligheter med å plassere dere. Hvor ville dere ha plassert dere selv på den politiske fargeskalaen?

 22. Hei Miss HoneyCakes (litt av et navn!).

  Piratpartiet kan vanskelig plasseres på den høyre-venstre aksen siden den er ideologisk basert. Vi ønsker en litt annen tilnærming til politikken hvor vi legger dogmer til side og driver politikk basert på vitenskap og rasjonalitet.

  Mer konkret kommer det et breddeprogram som blir vedtatt på landsmøtet i Juni, som vi vil gå til valg på 🙂

 23. Jeg vil bare påpeke at det blir helt idiotisk å innføre koding i grunnskolen før det har blitt grundig implementert i den videregående skole. Hvor i helvete skal vi få alle lærerne fra når det på det nåværende tidspunkt knapt finnes programmere i befolkningen? Tviler også sterkt på at noen kommer til å forlate en toppjobb som programmerer for å bli lærer i grunnskolen.

  Det som kommer til å skje hvis dette blir innført på denne måten, er at en haug med idioter som så vidt kan bruke word ender opp med å “lære” ungene koding. Dette vil kun gjøre vondt verre og er overhodet ikke en situasjon vi er tjent med.

  Nei, først må andelen programmere i befolkningen økes. Dette gjøres ved å starte med å innføre koding/”computer science” som et valgfag i den videregående skole, deretter gjøre det obligatorisk og til slutt flytte det ned til grunnskolen. Gjør man dette på en noen som helst annen måte, ender det bare med at ungene lærer en haug med søppel som må avlæres når de begynner på universitetet.

  Dette burde være åpenbart for et hvert oppegående menneske, og jeg finner det derfor merkelig at Jill Walker Rettberg har skrevet et helt jævla innlegg i aftenposten før hun i det hele tatt har tenkt igjennom situasjonen.

 24. Jeg finner ikke noe om økonomi, som er det mest interessante for meg. Andre piratpartier har en tendens til å være radikalt sosialistiske — er dere det og?

  Hilsen fra en liberalist/libertarian

 25. Piratpartiets breddeprogram, som vi går til valg på, vil bli vedtatt på landsmøtet i Trondheim i Juni. 🙂

 26. Hei, jeg synes det av teknologiske interesseområder ser veldig bra ut, men for å ha et fullt valgprogram er det jo flere hoveddeler som må taes standpunkt til.
  Hvordan ligger dere an i forhold til velferdstøtte til skoler, nav, arbeidsledighet, forskning, sykehjem og sykehus, og innvandringspolitikk, økonomi og statsbudsjett generelt? Miljø og kunst -kultur savner jeg også.
  Jeg finner intet på nettsiden som tar for seg disse tingene, og siden jeg også er interessert i flere deler av politikk, ikke bare datapolitikk er det vanskelig å velge dere.

  Håper dere kan legge ut litt mere om andre ting -ikke bare datapolitikk fremover, siden det starter med stortingsvalg nå snart, i august.

  Hilsen Mille

 27. Hei 🙂

  Ville bare anbefale en bok ift spørsmålene rundt programmering i skolen; Program or Be Programmed: Ten Commandments for a Digital Age av Douglas Rushkoff.

  Og ett spørsmål; hvilken stilling tar dere til sivil ulydighet og hacktivisme?

 28. De-kriminalisering av cannabis, fullstending oppheving av vannscooterforbudet, senke tv-lisensen til den grad at NRK blir en ren nyhetsformidler, avskaffe herptilforbudet og utvide skjenketidene (Selv om dette er mye opp til kommunene). Øke aldersgrensen på sterk alkohol til 22 år fra Vinmonopolet, men beholde aldersgrensen på sterk alkohol fra utesteder på 20 år. Noen av punktene jeg savner 🙂

 29. Jeg tror vi burde kikke litt nermere på norsk skole. I dagens Aftenposten på nett http://www.aftenposten.no/helse/n-av-tre-tenaringer-er-kronisk-stresset-7206422.html
  Kan vi bla.a. lese at så mange som en av tre tenåringer lider av kronisk stress og at ‘Lav selvtillit, dårlig søvn, opplevelse av det stilles høye krav og lite støtte fra omverdenen var årsaker som kan forklare hvorfor ungdom ble stresset, viser Schramls studie.’

  Det er ikke tvil om at dagens skole er mye mer preget av detaljstyring og “busy work” enn da jeg gikk på skolen.

 30. Til Lars
  Vannscooterforbudet bør absolutt ikke heves – heller ikke forbud mot motorisert ferdsel i utmark.
  Og NRK-lisensen er uhyre viktig. Takket være denne er det fremdeles mulig å se annet enn fordummende søppelfjernsyn!!

  Å kreve at all offentlig finansiert forskning skal være “uten politisk påvirkning” er ikke spesielt klokt – for å si det mildt.
  Offentlig finansiert forskning skal rett og slett – til syvende og sist – være til nytte for offentligheten. Det skulle bare mangle at samfunnet ikke skal få noe igjen for de aktuelle kronene – og “styre” endel av forskningen inn på områder som er viktige for oss. Skal en la være å finansiere helserettet forskning eksempelvis???
  Forskning skal være til nytte for folket – ikke bare være til for å tilfredsstille div. universitetsforskeres ymse ego.

  Forøvrig er det nødvendig for partiet å ha endel prinsipper også dersom de skal kunne sitte i alment styrende sammenhengende.
  Personlig mener jeg at partiet bør kunne klargjøre at det:
  – Skal være “kjønnsnøytralt” (eksempelvis til forskjell fra Rødt)
  – Konsekvent tjene folket istedenfor gjeldende penge- og maktinteresser
  – Konsekvent favorisere miljøinteresser framfor ovennevnte interesser
  – Få Norge ut av EØS, Schengen og Nato – for best mulig kunne føre en selvstendig politikk – fremdeles framfor de samme nevnte interessene.

 31. Hei. Jeg vet at mitt spørsmål er litt langt fra ideene til dette partiet. Jeg her luta lei etablerte partier og leter etter alternativer, men ved dette valget er det en ting som er viktig for meg, og generelt er det andre viktige saker jeg vil vektlegge. Har dere noen formening om hva dere ville stemt om dere satt på Tinget med hensyn til ja/nei til oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen? Har dere en formening om for/mot EU-medlemskap? For eller mot innstramning av innvandrings-/flyktningepolitikken og siste men ikke minst hva mener dere om jakt på ulv, jerv eller gaupe bare fordi dem “ikke passer inn i faunaen”? Spørsmålene er stilt etter hvor viktige dem er for meg ved dette valget. Hadde vært fint med et svar på i alle fall noe av dette.

 32. Å bruke USA som eksempel på streng narkotikapolitikk i.f.m. marijuanalovgivning blir feil. Følg heller f.eks. Colorado inn i legaliseringen. Første steg er på plass januar 2014, det bør Norge også kunne få til.

  Forøvrig har dere min stemme, men jeg håper på et skikkelig solid valgprogram!

 33. Pass dere for cannabispolitikk! Enten blir dere ikke tatt seriøst av andre, ellers kan dere ende opp med å få stemmer kun for det av en haug stonere som driter i resten av politikken, og det er…sellout, faktisk.

  Dessuten er det mye mer komplekst enn at det blir “mer nytelse til folket”. En viss prosent er disponert for psykoser ved bruk, så det burde da samtidig være offentlig dekket utredning ifht til dette, akkurat som klamydiatester på helsestasjonen for unge. Det koster samfunnet mer med psykotiske langtidsinnlagte enn klamydia uansett… Og skal det være ruspolitikk er vel strengt tatt heroin på resept litt viktigere.
  Men jo, om man skal ha en legaliseringspolitikk på det burde det vel også være statlig kontrollert, så man ikke får så mye genmanipulert skunk, og drit som støtter mafiavirksomhet.

  Jeg liker dere, men jeg savner landbrukspolitikk. Vi kan ikke ete gjennom matrix ennå, og heller ikke leve av pocky..

 34. Har ikke lest gjennom alt men vil få et konkret svar her på hva dere setter høyest av de tingene dere har skrevet om her? Hva står høyest på listen deres om hva som er viktigst å få fram og hva dere kommer til å jobbe hardt for å få til når den tid kommer?

 35. har aldri stemt ved valg før, men vurderer det nå. e så lei av “teateret” og opprettholdelsen av status quo. foruten fokus på teknologi, ville æ tatt utgpunkt i idean t noam chompsky , howard sinn ,sir ken robinson og likeverd for menneskadyr og dyr… og finne orsaka til samf problem istedet for aa behandle resultatet.

 36. Hei!

  Syntes det er veldig bra med et parti som går til valg på et begrenset program. Jeg syntes ikke dere har noe med å mene noe om EU og hasj, det er ikke et slikt parti dere skal være…

  Men jeg ønsker å kommentere et par kjappe ting på programmet deres, som jeg ikke er helt enig i:

  “Tillate og tilrettelegge for anonyme ytringer på nettet.”

  Jeg er enig i prinsippet om at man skal kunne ytre seg fritt, men slik det fungerer idag, er det utfordringer knyttet til trakasering av enkeltpersoner på nettet. Jeg tror ikke samfunnet noen gang kommer til å tjene på anonyme ytringer, med så mange idioter det finnes der ute (beklager mennesker). Jeg forstår at dere er et idealistisk parti, men dere tjener kanskje like mye på å putte fingeren i jorda 😛

  Forøvrig er det ikke stor risiko for å bli avlyttet i Norge idag, som privatperson. Juristene hos politiet må klare å argumentere for skjellig grunn til mistanke for straffbar handling med strafferamme over 10 år, og det oppnevnes en forsvarer av “mistenkte” som også fremmer “mistenktes” sak for en dommer.

 37. “Begrense lengden på KID-nummer for å hindre unødig frustrasjon ved betaling av regninger.”

  Virkelig? For et “teknologibasert” parti, virker dette voldsomt bakstrebersk, uambisiøst og totalt unødvendig.

  To alternativ som er verdt å tenke over:

  1. Dere verdsetter jo frihet fra overvåkning. Da verdsetter dere kanskje (forhåpentligvis) også frihet fra unødvendig regulering? I så fall kan dere fjerne denne posten fra programmet. Voksne mennesker klarer da virkelig å skrive inn et nummer på PCen, evt. be om efaktura/epostfaktura/avtalegiro. Her trenger man ikke lovregulering.

  2. Vær heller mer ambisiøse og påby alle som utsteder faktura å også tilby efaktura/epostfaktura/avtalegiro, så slipper man hele problematikken.

 38. Piratpartiet bør sette opp noen avstemninger på hjemmesiden, der piratmedlemmene kan stemme på alle mulige ting, for å definere partiets ståsted. Det er vanskelig å stemme på et parti når man ikke vet hva partiet mener i 90% av sakene som et politisk parti skal ha en mening om.

 39. Jeg regner med at dette partiet ikke var så veldig interessert i min stemme da dere ikke er i stand til å gi omså bare et lite svar på spørsmålene jeg stilte for snart en måned siden…

 40. eg er en 38 år gamal mann som aldri har stemt i sitt liv, bortsett fra blankt en gang og mot eu da eg var i militæret.
  Leste i avisen i dag at Norge frifinner USA for historiens største spionasje og USA fremdeles jakter på ES.
  Så for første gang i mitt liv vil eg melde meg inn i et parti og stemme ved et stortingsvalg og det blir Pirat partiet. For første gang i mitt liv vil eg bli virkelig politisk engasjert, fordi nå står det ikke lenger om norsk politikk. Nå må man faktisk begynne å kjempe for at vestlige land skal forbli demokratisk.
  Eg ser morgendagens Che Guevara`s blir jaktet på av stormaktene som ironisk nok kan ses som manus mot kvisling. Da er det på tide å si i fra og siden eg fremdeles har et håp om demokrati, så vil eg gi min stemme til Pirat partiet i et desperat forsøk på å beholde det som så mange av mine forfedre har gått i graven for.
  Retten til privatliv, retten til personlig frihet og retten til en rettferdig rettsak gjør at eg i år for første gang vil stemme og min stemme vil gå til PP`t

  P.S for de av dere som går i fellen og vil abselut bruke PP til å legalisere maruiana, så burde dere konsentrere dere om legaliseringen av forskning på medesin av slike stofer først. Selv om eg selv ikke er så glad i slikt, kan eg se det medisinske grunlaget. Sa me tenker eg med en god forskning og produksjon av medesiner vile hjolpe dere med å legalisere fann skapet 😉
  Vile elsket at dere brukte denne veien å gå, det er tros alt den veien politikere praker på oss fannskapet deres.
  Takk

 41. Igjen

  Jeg vil gjerne stemme på Piratpartiet – men punktet om at universitetene skal “hindre at politikere overstyrer og forstyrrer vitenskapelige metoder” er så dumt at jeg vet ikke riktig.
  Ingenting kan være fjernere fra virkeligheten enn nevnte utsagn!
  Men gud hjelpe og bevare om ikke folket skal ha innvirkning på hvilke områder som skal prioriteres forskningsmessig. Universitetsforskere skal være til nytte de også – ikke bare leke med å ta doktorgrad på “Dørene i Ibsens skuespill”.
  Dette er ikke å overstyre og forstyrre “vitenskapelige” metoder, men å fremme den forskningen/forskningsfeltene som er mest til nytte for folk flest.

  (Det forekommer meg at en eller annen “sneversynt” universitetsforsker har vært med i programkomitéen).

 42. Utsagnet om at Piratpartiet skal bidra til å hindre at politikere “overstyrer og forstyrrer vitenskapelige metoder” er så hinsides at det, slik det står, virker løgnaktig i relasjon til noen som helst virkelighet.
  Det det er snakk om er hvor stor del av offentlig finansiert forskning som skal gå til universitetene uten bindinger og hvor mye som skal kanaliseres gjennom programvirksomhet (som det forøvrig faktisk er forskerne selv som bestemmer over).
  Så useriøst som dette må ikke partiet framstå. Punktet må derfor fjernes!

  Forøvrig har jeg sans for punktet om å få has på de lange KID-numrene. Det vil aldri bli så mange fakturaer i hele universet, at det er nødvendig med så mange sifre for å identifisere hver og en av dem.
  Nå er vel dette nok endel løsrevet og bagatellmessig, men jeg er i alla fall enig.
  Ellers kan dere gjøre som meg: Skriv heller fakturanummeret i tekstfeltet og si samtidig at du ønsker kortere KID-nummer. Dette tvinger også mottakeren til å behandle fakturaen manuelt.
  Likeledes – når det beregnes “faktureringsgebyr”, så trekker jeg det aktuelle beløpet fra og kaller det for et “betalingsgebyr”. Og faktisk har jeg ikke fått protester ennå,

 43. Hei. Jeg lurer på hva deres stilling er til lekser i skolegang da flere forskninger har påvist at elever ikke lærer mye av dette? Dessuten forhindrer det spesielt at ungdomselever og studenter ikke får nok tid til å holde på med aktiviteter de liker. Jeg spesielt skulle ønske jeg hadde mer tid til å forstå programmering og utvikle egne programmer, og i tillegg jobbe med hardware og skape fysiske løsninger for fremtiden.

 44. Tenker på denne “Kreve bruk av fri programvare i offentlig sektor dersom dette er mulig.” og lurer på om det kanskje er mer hensiktsmessig med: “kreve bruk av åpne standarder i offentlig sektor.” og kanskje legge til “Oppfordre til bruk av fri programvare der det er mulig og hensiktsmessig.”

  Tenker at presisering av åpne standarder i stedet (evt i tillegg til “fri programvare”) kan gå litt dypere i de mange systemene, og åpne for konkurranse og innovasjon i leveranse av offentlige tjenester og systemer som brukes i offentlig sektor.

  Imho.

 45. Jeg støtter Kenneth Christensens forslag til endring. Åpne standarder er etter min mening nøkkelen til gjennomgående større brukerkompetanse, i tillegg til andre store fortrinn. Fri programvare bør komme i annen rekke, men absolutt vurderes der det er mulig. Ellers synes jeg det er trist at vårt politiske miljø er så bakstreversk at Piratpartiet er nødvendig, men desto mer gledelig at noen har tatt initiativ til å danne det!

 46. Det mest interessante for meg er hvor Piratpartiet står i forhold til innvandrings- og asylpolitikken. Bør denne politikken strammes kraftig inn eller bør den liberaliseres? Svaret på dette spørsmålet er en absoslutt dealbreaker, eller dealmaker, for min del.

 47. Piratpariets hoved oppgave er å stope styremaktenes overvåkning. Punktuom.
  Et idooustisk demokreatisk samfunn kan ikke fungere uten varslere, som sier i fra når styresmaktene går for laggt (tideligere kalt jurnalister)
  Det man ser i dag er en ny form for diktaturisk besjenskap og en ny fasicme i en skyult pakke. Alle land som skryter på seg diplomatisk genuinitet og tro på meneskelig troverdige reformer utover 1600 talet viser at de er full av piss pratt. Og her er skamen ingen tør og nevne, Min bestefar og min far døde for at eg skule slipe overvåkning og for at eg skule vøre fri, så gjorde min farfar og tante, men nå sliper eg den og gir fann. Nå velkomner jeg diktatur, overvåkning, stasi, ss og diplomatiske invendinger. Er ikke det dene grunen for at vi har en konge? så vi sliper at grunloven biir til de grunner blir brut. eller bryr ikke han seg før vi får en norsk sommer?
  Snowdovn er et fantastisk eksepel på hvofor norske politikere burde gå av sammen med kongen, er du ubrukelig så er du det, og dete komer fra en mann som liker kongehuset..
  Etter snowdom så vil eg aldri bli overbevist om at FN`s meneskeretigheter exsisterer i dette landet igjen.
  Kjære regiering, gratulerer dere har klart å gå in i den onde sirkel og nå skaper enda flere norske terorister og vil antagelig klare og lage enda flere i løp av årene. Bare vær glad eg er en pasefistisk terrorist og ikke en voldlig en, men vit at deres handlinger skaper oss begge. Dere kan skylde på oss i det korte løpp, men får elleer siden vil folk forstå at dere skaper oss.

  P.s eg skal sprenge stolt&løyner og skyte regierings kvartlet med pingun.. Slut og sitt barn i fengsel for fylla vrøvel som de ikke har vett nok til å forståseg på!

  Vennligst
  anonymos

  HIP

 48. Jeg, og flere i min omkrets, har sterkt vurdert å stemme Piratpartiet ved høstens Stortingsvalg. Men så leser jeg at 1.kandidaten fra vårt fylke sier ja til EU … DÆNG …. Jeg får ikke dette til å stemme med resten av det partiet står for (frihet, åpenhet, demokrati mm.).
  Jeg er redd dette gjør at min stemme vil gå til et annet parti …synd det 🙁

 49. Hei, med to måneder igjen til valget savner jeg at PIR legger ut mer info om politikk utover kjerneprogrammet. Fanene “Politikk A til Å” og “Valgprogram 2013-2017“ står foreløpig tomme, med fagre løfter om innhold når det er klart…
  Greit nok at PIR forfekter en ide om et direkte demokrati gjennom nettavstemminger som substitutt for et reelt arbeidsprogram, men da ser man litt forbi prinsippet om representativt demokrati som ligger til grunn for parlamentstanken. For min egen del, og kanskje for mange flere, fremstår det som urimelig å be om tillit til å representere meg i fire år uten samtidig å kunne fortelle hva man mener om likt og ulikt. Å be om tillit til å representere, for deretter å overlate til partiets medlemmer å bestemme hva partiet skal mene fra sak til sak, blir som å be meg om å stemme i blinde – jeg vet ikke hva jeg får av politikk om jeg stemmer PIR.
  Et annet problem med løsningen med fortløpende avstemninger er at kun de som engasjerer seg i et spørsmål til slutt gidder å stemme, jf. erfaringene med hyppige folkeavstemminger i bl.a. Sveits. Resultatet av slike avstemninger blir dermed ikke i samsvar med folkeviljen, men i samsvar med synspunktene til et fåtall som virkelig engasjerte seg i saken. Poenget med et representativt demokrati er jo nettopp at jeg gir tillit til noen å representere meg basert på denne noens generelle standpunkt, slik at jeg ikke må ta konkret stilling til alle detaljspørsmål gjennom en stortingsperiode.

 50. Hei Ulrik!

  Du har godt formulerte og relevante ankepunkter å komme med.

  Jeg finner det litt vanskelig å gi et godt svar, men vi har nå inne en del forslag til behandling, da.
  Nå sist, om skolepolitikk, så har noen i fellesskap frontet følgende forslag (om det får gjennomslag er en annen sak):
  Overordnede formål
  1. Grunnskolens mål skal være å gi elevene de forkunnskaper som er nødvendig for å begynne på et hvilket som helst studie på den videregående skole. 
  1. Der hvor grunnskolens pensum slutter, begynner vgs sitt pensum. Forkunnskaper handler ikke bare om pensum, men også om god forståelse av pensum. 
  2. Elevenes skolegang skal være basert på et gjensidig samarbeid mellom hjem og skole. 
  3. Lekser skal ikke være en erstatning for læring i skoletiden.
  4. Elevene skal ha tilstrekkelig med kunnskaper når dagen er omme, til å kunne gjøre lekser uten hjelp.
  5. Foreldrenes ansvar skal være begrenset til å påse at eleven setter seg ned og gjør leksene.
  6. Dersom hjemmet ikke kan følge opp er det skolens oppgave å sørge for at elev kommer i mål faglig.

  Konkrete målsettinger
  2. Piratpartiet finner det ikke hensiktmessig å innføre karakterer i barneskolen
  3. I de sentrale teorifagene skal lærertettheten økes og klassene gjøres mindre. 
  4. Innfør digitale læremidler  for å støtte opp om undervisningen
  1. Skolene skal være utstyrt med moderne IT-utstyr. Lærernes kompetanse på IT må styrkes, slik at de kan gi elevene et godt grunnlag videre. 
  2. Staten skal gi støtteordninger til bedrifter som vil utvikle interaktive og spillbaserte læreprogrammer. En slik ordning skal være basert på konkurranse, slik at vi får et mangfold i produksjonen.
  5. Gjøre fag valgfrie: Programmering, Praktiske fag / håndarbeid, Religions- / Livssyns- / Filosofi-undervisning, sidemål, heimkunnskap, ut i naturen-ekskursjoner.
  6. Medbestemmelsesrett for barna. La barna få en dag innimellom hvor de velger hva de vil gjøre, valgfag eller ekskursjoner eller faglig fordypning eller annet. Spør barna til råds om hvordan de opplever skolen
  7. Innfør som en del av samfunnsundervisning, direkte praktisk informasjon om barna sine rettigheter og plikter i samfunnet, ovenfor foreldrene, skolen, etc., med lokale tilpasninger.
  8. Overlate til kommunen, skolene, foreldreråd og elever hva som skal skje i timene med de fagene som ikke er sentrale (norsk, engelsk, matte, samfunnsfagene, naturfagene).
  9. Flinke elever bør følges opp i egne grupper / i egne klasser, og benytte eget pensum. Som hovedregel bør tilpassningen gå på større fordypning i stoffet, i begrenset grad bør det være mulig å tillate at disse elevene også kan forsere klassetrinn.
  10. Tiltak mot mobbing må være effektive, deriblant bøtlegging av skolen (dagbøter eks.) dersom skolen ikke tar vedvarende mobbing på alvor. Som ytterste sanksjonsmulighet må det være åpent for oppsigelser av de ansvarlige.

 51. Ang. liberaliseringen av sikkerhetskontrollen på flyplass.
  Hvordan har dere tenkt å løse det ved utenlandsreiser?
  Sånn som det er i dag følger Norge internasjonale regler om hva som et lov og ikke, og om vi skulle droppe tilfeldig etterkontroll og 100ml-grensen (som uansett er på vei vekk) før de internasjonale reglene vil vi enten måtte gå gjennom en ny sikkerhetskontroll på den utenlandske flyplassen om vi skal fly videre, eller operere med to sikkerhetskontroller med forskjellige regler avhengig av om du skal fly innenlands eller utenlands på flyplassene i Norge.
  Nakenscanning ser jeg forsåvidt ikke problemet med, de siste modellene har såvidt jeg vet en generisk figur (tenk skiltene som markerer herre/dame-toalett) hvor det kun markeres med en farget flekk at “her omtrent er det noe potensielt mistenkelig”

 52. Jeg skjønner dere er umodne som politisk parti, og ikke helt enda har klare prinsipper. Som allerede siste paragraf 10; “tiltak mot mobbing må være effektive”. Hvilket mandat skal en utøvende lærer ha for å motvirke mobbing – riset bak speilet; i en skole og et samfunn som vil ha fri flyt av informasjon?

 53. @Andre, jeg finner det rimelig å forvente av en lærer at han tar opp problemer rundt mobbing med sine kolleger, og at skolen står solidarisk ansvarlig for å finne løsninger.

  Dette er ting som nå to barneombud etter hverandre har gått inn for, så vi sparker ikke akkurat inn låste dører på det punktet.

 54. Hva er deres tanker rundt det å åpne for dobbelt statsborgerskap? Så man ikke trenger å si fra seg sitt norske eller annet statsborgerskap for å bli norsk statsborger.. Jeg vet at SV er det eneste partiet som har snakket om det i media etter hva jeg greier å finne ut av på egenhånd.

 55. Avkriminalisere privat og ikke-kommersiell deling av åndsverk
  – hvordan ser dere for dere at forfattere, filmskapere og musikere m.fler skal tjene til livets opphold når muligheten for salg til private blir opphevet?

 56. Hei Pirater!

  I mangel på andre gode alternativer har Piratpartiet fanget min oppmerksomhet. Finner ikke helt det jeg leter etter på den siden her, så jeg spør her:
  1. Hvordan stiller dere dere til abort?
  2. Hva tenker dere om likekjønnet ekteskap?
  3. Hvor på den politiske aksen vil dere plassere politikken deres?
  4. Hva tenker dere om skolen, hva bør forbedres?
  5. Dersom valget skulle gå jævlig bra, er partiet modent enda til å få politisk makt?

 57. Hei! Jeg har tenkt til å stemme pirat til valget. Er det tiltenkt at dere vil gjøre valg tilgjengelig på internett? Når dere har litt innflytelse i stortinget.

  Mvh Kristoffer

 58. Ser for meg stortingsvalg via Facebook. Det vil gjøre det lettere for de unge velgerne å engasjere seg. Vil vi i så fall kunne kalle det hemmelig valg?

 59. Det begynner å nærme seg valget, men dere har ennå ikke fått ut valgprogrammet på nettsiden deres. Kommer valgprogrammet før valget? Hvis ikke bør dere vel fjerne linken til det.

  I mangel på andre alternativ vurderer jeg å stemme på piratpartiet, men kunne gjerne tenkt meg å sett et valgprogram for neste stortingsperiode først.

 60. Til Tor Henning, Aslak og flere.
  Opprinnelig var planen å lage et breddeprogram hvor vi mener noe om like mange saker som de andre partiene. Denne prosessen var påtenkt å starte på vårt ekstraordinære landsmøte i Trondheim 8+9.juni, men landsmøtet besluttet istedet å åpne for en helårlig digital beslutningsprosess hvor vi online kan lage politikk hele året og hvor medlemmene kan delta hele året.
  Vi har nå testet ett digitalt verktøy i sommer med en rekke politiske saker. Resultatet skal evalueres og prosessen gjenopptas etter valget. Valgkampen tar nå all vår tid.

  Det tar tid å snekre at breddeprogram, og Rom ble ikke bygd på en dag. Det kommer derfor ikke noe valgprogram utover kjerneprogrammet nå før valget.

  Piratpartiet vil sannsynligvis holde et nytt landsmøte innen 4 uker etter valget hvor vi analyserer valgresultatet og setter kursen videre. Det kommer derfor ikke noe vesentlig nytt før etter dette landsmøtet.

  Med beste pirathilsener
  Geir Aaslid
  Sentralstyremedlem

 61. Ser mange etterspør konkrete standpunkter i enkeltsaker fra PP.. EU, narkotika, NRK lisens osv.. Det virkelig vakre med PP er jo nettopp at de er det eneste partiet i Norge som ønsker et mer direkte demokrati. Alle viktige saker vil man med en slik innstilling før eller siden få opp til folkeavstemning, dermed trenger/kan man ikke ta konkret stilling til alt mulig på forhånd. Et ideelt politisk parti jobber for å styre etter folkets røst, ikke etter egne særinteresser eller spesielle interessegruppers.. PP er det eneste virkelig demokratiske partiet i Norge, og i så måte det eneste lille lyset i enden av en lang og bekmørk tunnel..

 62. Hei Geir!
  Flott å få en oppklaring på hvor programmet ble av, kanskje dere kan skrive inn den kommentaren din fra 17. august på siden for valgprogrammet, slik at det blir litt enklere for folk.

  Mvh,
  Sjur

 63. Hvor står Piratpartiet når det gjelder Innvandring? Tenker spesielt på familie-relatert og jobb-innvandring. Her har regjeringen gjort mye feil og mange familier blitt splittett opp og sendt hjem (bl.a. barn) til land som de ikke en gang kjenner til eller snakker språklet.

 64. Kjempeartig å lese at dere vil korte ned KID-nummerne for å unngå frustrasjon ved betaling av regninger.
  Nå må dere løfte frem denne saken. Så utrolig viktig å få belyst dette temaet. Sett dagsorden kjøre pirater. Dere kjemper for livsviktige saker som berører mennesker og miljø over hele kloden. Dette er vår tids kvinnekamp og klassekamp og …. Nei det får holde. You get the irony!?
  Koz og klemz mine venner.
  Kom dere nå ut i sola og få litt frisk luft til hjernen. Sitt ikke foran pc,n hele dagen med tab extra. Få den kommunegrå innehuden deres ut i samfunnet en tur!
  Snakkas der ute!

 65. Har piratpartiet satt seg inn i hva vitenskapelig metode er og ikke er og hvilke alternativer som finnes?
  Det virker definitivt ikke sånn. Det finnes ingen nøytral vitenskapelig forskning, hvis partiet er av den oppfattning. Dette fordi forskning utføres av mennesker som er påvirket av samfunnet og politikken rundt, med sine politiske og idealistiske ståsted. Forkerens samfunnsyn vil uansett påvirke forskerens arbeid i hva hun velger å fokusere på, hvilke omeråder hun undersøker, hvilke målgrupper hun bruker, hvilke spørsmål hun stiller seg, om hun velger kvalitativ eller kvantitativ metode. Dersom man er opptatt av en åpen forskning er det viktig å heller legge til opplysninger om hvem forskerne er og hva de mener, slik at en kan lese resultatene ut ifra disse opplysningene.

  Partiet skriver at de satser på kultur, hva med forskning i kunstnerisk reaserch? Ved å fjerne alt annet enn vitenskapelig metode, velger partiet bort store deler av kulturutvikling på ett høyere nvå. Vitenskapelig metode vokser også på andre forskningsmetoder, fordi dskurser og paradigmer på tvers av forskningssyn utvikler dem alle.

 66. Flott at PP ønsker at det skal avholdes folkeavstemninger på store og viktige saker. Men en formening om hva PP står for hadde vært ønskelig, da det i praksis ikke kan gjennomføres folkeavstemninger hver dag, spesielt om småsaker som NRK Lisens, og PP må ta noen beslutninger selv. Bortsett for at KID numrene er for lange (dere har hørt om eFaktura / autogiro?), er det vanskelig å se hva PP i maktposisjon egentlig betyr.

 67. Jeg savner flere meninger om ting som ikke har noe med teknologi å gjøre. Det er absolut vikting, men jeg vil heller ikke ha et norge der alle er programmers. Hva med næringsliv?

 68. Har forsøkt lese gjennom hele tråden her. Kan se mange spør om dere er for/mot EU og hvor dere står i asyl/innvandringspolitikken, men kan ikke se dere har svart.

  Jeg vurderer stemme Piratpartiet, men ikke før jeg har klart svar på dette.

 69. Hei. Hva tenker dere på om Norges krigføring i andre land som Irak og Afghanistan? Ønsker selv at jeg skulle stått og sagt ifra at jeg ikke ville delta i nedslaktingen av Irakere, men toget er gått og her sitter vi. Så den hodeløse U-hjelpen til alt som kryper og går av diktatorer, jeg vil gjerne ikke støtte galskap med mine skattepenger. Men har ingen valg … tror jeg? Hva med dere? Passer dere på forretningsdiktaturet også? Forbud mot vennetjenester sånn som at flere fagforeningstopper sitter og kæsjer inn i div styrer uten å gjøre et spett mot å smøre ryggen til ….ikke de som er medlemmer hverfall. Jens hadde gitt Sponheim fin stilling og så jeg her om dagen. Kanskje dere får en stemme….om dere fikser en bedre og mer kraftfull kontrollkomite og riksrevisjon 🙂

 70. Direkte (og evt. bindende) folkeavstemninger om div. høres fascinerende ut. Det er bare det at da vil nok “folk flest” få større gjennomslag enn bra er. Tankekors.

  “Totalt” demokrati er ikke nødvendigvis bare bra.
  “Folk flest” vil nok alltid kun være seg selv nærmest. (Egentlig burde vel stemmer veies i forhold til kunnskap/fornuft.)

 71. Tannhelse! Har dere planer om å få dette inn under folkehelsetilbudet? Selv har jeg ikke vært hos tannlegen siden jeg fikk det gratis, og vil ikke nevne hvor mange år det er siden. Jeg har rett og slett ikke råd.

 72. Helt fantastisk!!
  Men hva med den UR gammle loven mot toll på import/netthandel fra utland?
  Her ligger verdi grensen på det som vi handler fra utland på MAX 200,- kr.
  Hvem handler for denne summen den dag i dag?
  Jeg tar mulig feil, men er ikke dette en sum som ble satt på -70 -80 tallet?

 73. Jeg synes vel piratpartiet burde ta stilling til noen ideologiske prinsipper.. jeg er eksempevis ikke tilhenger av offentlig regulering som virkemiddel, derfor er jeg veldig for å unngå dette. Noen av de konkrete tingene som PIR ønsker virker for meg som et inngrep i folks avtalefrihet og er veldig preget av en ensidig tankegang. Eksempelvis å innføre makspris på roaming mener jeg at i utgangspunktet er et privat anliggende.. ikke noe det offentlige skal regulere og abitrære tiltak som avgrense størrelsen på KID noe som igjen er bare et offentlig inngrep som synes for meg å være bygget på manglende historisk forståelse på hvorfor ting er som dem er og hva som er resonnementene bak.. litt half-assed og idemyldring over pils.. burde vel handle om mer enn “vi vil piratkopiere så mye vi vil” som alle igrunn skjønner er grunnideen.. så kan man velge å ta dette som en konstruktiv kritikk om man ønsker det… eller gå i forsvarsposisjon og fortelle meg hvor teit jeg er som kaller en spade for en spade..

 74. Til Julie
  Og hva med mannsrettigheter?
  La for guds skyld Piratpartiet være kjønnsnøytral. En grunn til at jeg vil stemme Piratpartiet er nettopp at de (i hvert fall foreløpig) ikke er mannshatsk – noe som er hovedgrunnen til at jeg ikke vil stemme eksempelvis Rødt.

 75. @Anonym
  Du har misforstått hva begrepet kvinnerettigheter betyr. Å være for kvinnerettigheter, eller å være feminist går ikke på bekostning av menn. Å svekke et patriarkalsk kvinnesyn (eller for den saks skyld kjønnsyn) er til gode for alle. Samfunnet har vunnet på at kvinner har blitt en del av arbeidskraften istedetfor å være fødekveg. Det har kommet DEG tilgode. Slutt å bli fornærma over ordet kvinne og bli heller med.
  Hilsen en mannlig feminist.

 76. Hei! Har dere noen synspunkter mht. transport og regulering av midler til oppgradering av veier? Jeg lurer også på hvilke tanker Piratpartiet har mht. helseforetakene i landet, og om det bør mer privatisering til eller om det offentlige skal styrkes? Er dere for eller mot skattelette? Hvis ja – hvordan tenkes det at statens “tapte inntekt” skal dekkes opp for å kunne ivareta og utvikle velferdstilbudene i landet? Hvis nei – ønsker dere at nivået på skatter og avgifter skal holdes “på stedet hvil” eller økes?

 77. Flott program!

  Språket kan med fordel være mindre feigt og forbeholdent enkelte steder. For eksempel: erstatt «[…] med spesiell fokus på fiberutbygging […]» med noe i retning av «[…] ved å [fokusere på/foreslå raskere/prioritere/øke farten på/bruke mer penger på] fiberutbygging å bytte ut fibernett[et] […]».

  Å fokusere er noe øynene våre gjør. Å fokusere er ikke en løsning på politiske problemstillinger, ei heller et fysisk verktøy. Utstarkt bruk av fokus-verbet, og særlig substantiveringa av det, er et av de mest klisjéaktige symptomene på ansvarsfraskrivelse og tilsløring av upopulære meninger i norsk politikk, riktignok overgått av «på en måte», «i forhold til» og «litt sånn at».

  «Hvis fiberutbygginga ikke går raskere mens vi sitter på Stortinget, så har i hvert fall ikke VI skylda. Vi sa jo bare at vi skulle fokusere!»

  (Anbefalt lesestoff, apropòs: Ordbok for underklassen)

  Det virker forresten som om artikkelforfatterne på piratpartiet.no har et generelt behov for korrekturleser(e). Inntil videre tar jeg på meg deler av denne jobben ved å klage (evt. «ha fokus», hvis det ble for tydelig) på skrivefeil og tåkeprat når de(t) blir for mange/ille 🙂

 78. Hvor kan jeg finne piratpartiets mening om traditionelle spörsmål som offentlig ökonomi vs privat og hvor PP står i forhold?

 79. Har nettopp stemt på Pirat-partiet etter å aldri ha hørt om det før inni stemmeavlukket. Nå ser jeg jo at dette var forfriskende saker. Men jeg har spesielt en innvending: hvorfor snakke om å beskytte de svake? Er man svak når man har lite penger/innflytelse? Den ordbruken skremmer vannet av alt som sympatiserer med H og FRP. Beskytt nå bare individet og ikke det svake individet. Jeg skjønner jo hva dere mener med svak i denne sammenhengen, men likevel, det er somling i et tema jeg er klar for å slippe å høre om igjen. Før du vet ordet av det opplever du den store roen, slutter å være redd for dine medmennesker, og får lyst til å gå ut og leke litt i sandkassen hver ettermiddag kl 6 for en periode. Hvem ringer etter hjelp og setter deg i en situasjon der du må passe litt på ordbruken for å unngå tvangsinnleggelse med god margin, han som vil beskytte individet? Hvis retten til å være annerledes er noe dere vil inkludere, så vær litt forsiktig med å merke folk som svake. Alle skjønner at hvermannsen er forholdevis maktesløs mot kapitalsterke organisasjoner og de greiene der som dere tydeligvis vet endel om. Min personlige mening er at det å si at man vil beskytte de svake, er et forsøk på å polarisere debatten, for så å forhåpentligvis vinne en sterk gruppe som skal stå sammen i krigen mot det onde. Pirat-partiet er spennende i nærheten av å inkludere alle, unnvik å havne i den usynlige “for eller imot mobbing-debatten”. Håper dette ikke ble for kryptisk..

 80. På grunn av manglende informasjon om EU og asy- og innvandringspolitikk så tapte dere min stemme i år, og praktisk talt holdt jeg Piratpartiets og partiet jeg stemte sin seddel i hånden da jeg valgte å legge tilbake Piratpartiets seddel.

 81. Både min bror og en bekjent av meg har mottatt flyvesedler i Drammen fra Piratpartiet der det tydelig fremkommer at dere er for 10 års fullstendig stopp av innvandring. Dette høres altfor drøyt ut, men jeg finner ikke noe informasjon om asyl- og innvandringspolitikken deres på sidene deres. Dette håper jeg virkelig ikke stemmer.

  1. Hei Andreas,

   Vi ble nylig kjent med at enkelte i Buskerud har trykket opp materiell Piratpartiet nasjonalt ikke står for. Partiet har per idag ikke vedtatt noe asyl og innvandringspolitikk og uansett er det du nevner i strid med kjerneprogrammet og piratkodeksen. Dette blir tatt opp i sentralstyret og rettet opp i.

   -Redaktøren

  1. Hei Bubba,

   Vi kommer til å utforme mer politikk i årene som kommer. Vi etablerte partiet for under ett år siden og har brukt mesteparten av tiden på å strukturere og utvide det.

 82. Takk for at dere etablerer dette partiet i Norge!
  Jeg er overrasket over at dere bruker Facebook som kanal. Denne ekskluderer de som ikke har konto, da den er et lukket system utenfor den åpne verdensveven. I kjerneprogrammet står det: “Vi mener at individet skal ha kontroll over sin egen informasjon og kommunikasjon.”.
  Nettopp dette er grunnen til at jeg ikke har Facebook-konto.
  Videre står det konkrete punkter:
  “-Bevare og styrke retten til privat kommunikasjon («lukkede konvolutter»), uavlyttede telefonsamtaler og krypterte meldinger.
  -Tillate og tilrettelegge for anonyme ytringer på nettet.
  -Etablere digitale forbrukerrettigheter.”
  Facebook problematisk m.h.p. alle disse punktene.

  Jeg forstår at det kan være hensiktsmessig å være tilstede på Facebook for å drive propaganda, men all diskusjon osv bør henvises via lenke til forumet der alle har tilgang og kan delta.

  Når det gjelder skolepolitikk mener jeg at vi bør bruke Finland og Singapor som forbilder. Politikere bør overlate til fagfolk å utvikle skolen. Man er ikke ekspert på skole bare fordi man har gått på en…

  1. Hei. Hvis du sikter til den facebook-gruppa som heter “piratpartiet norge” ble den etablert tidlig for å samordne grunnleggelsen. Det er ikke en offisiell diskusjonsplattform for partiet.

   Vi jobber med en intern reddit for medlemmene, i tillegg til at vi har et diskusjonsforum, IRC og diverse annet.

   Enig i at Facebook er problematisk, men vi bruker nå en “page” der for å profilere partiet.

 83. Generelt synes eg at partiet virker nokså “abstrakt & studenteraktig”. Mye moderniseringsønsker er
  ok nok. Tilgjengeligheten (den konkrete åpenheten til nett-sakene deres, er meget lav – for folk som
  ikkje har giddet å sette seg særlig inn i henvendelsesmåter og koder! Alle snakker ikkje “samme språk”,
  i vår datatid.

  Ellers: Mange (ofte fattige) komponister baserer seg på opphavsrettslig beskyttelse
  (f. eks. via TONO – inntektsavreininger som ikkje er offentlig støtte). Bør ikkje slike “utsatte grupper”
  av åndsarbeidere/kunsnere ha en sikker inntektskjilde? Skal ikkje opphavsretten (copyright) beholdes,
  i deres partiprogram?

 84. Aaslid hører altså til den lille gjengen nett-troll som mener det ikke finnes noen klimautfordring. Bare en klimabløff. Seinest i går fikk han innlegg slettet av Dagsavisens moderator pga personangrep.

 85. Jeg har hørt dere kjemper mot tvangsmedisinering av psykiatriske pasienter. Dette er gunnen til at jeg stemte på Piratene. Blir selv tvangsmedisinert og har store bivirkninger.

 86. Jeg anbefaler alle her og se dokumentarfilmen: “Terms and Conditions May Apply”, den er tilgjengelig på Netflix. Filmen får en til å tenke på hvor viktig det er med personvern, spesielt på Internett. En veldig viktig sak som Piratpartiet har sterke meninger om.

 87. Jeg kan ikke støtte et parti som vil opprettholde kriminaliseringen av å gjøre nøyaktig hva en ønsker med sin egen kropp og sitt eget sinn. Jeg kan ikke tenke meg at å støtte opp om et system der politi skal ha rett til å trakassere og straffe folk bare fordi de KOSER SEG er i tråd med å kalle seg PIRAT-partiet, eller resten av hva Piratpartiet står for. Det er noen få som får problemer (og rus er vanligvis ikke årsaken i seg selv). Om man unnlater å lete opp og straffe alle de glade og friske kan man heller bruke flere ressurser på å hjelpe dem som er syke og deprimerte. Og heller ikke på en slik hatefull måte som i dag, folk føler seg forfulgte og føler de må gjemme seg, ender opp med å kun være sammen med andre misbrukere, noe som bare eskalerer hele situasjonen. Jeg klarer ikke å føle annet enn forakt for en slik politikk. Det er skadelig på så mange måter, i tillegg til at det er uendelig kjipt, om man har noe som helst empati for lykkelige mennesker (og ikke bare sympati for ulykkelige, som gjerne ses på som mer “legitimt” i dagens triste samfunn). Dette handler ikke om at cannabis, mdma eller lsd er ufarlig, eller alkohol eller nikotin, for den saks skyld. Det handler om å anerkjenne at mennesker bestemmer over sin egen kropp og sinn. Forskjellige mennesker liker forskjellige stimuli. Noen liker ikke rusmidler i det hele tatt. Noen liker idrett. Andre kan ikke fordra idrett. Noen liker TV, andre liker bøker. Noen liker å danse. Dette MÅ folk finne ut av selv. Jeg har liten respekt for lovverket, sånn sett, utover et “ikke plage andre og forøvrig kan man gjøre som man vil”-plan, men jeg har ingen ønsker om å bruke heroin. Jeg vet hva det kan føre til. Selv om heroin var lovlig ville jeg synes det var trist om en venn begynte å bruke det. Men hva i alle dager skal POLITIET ha med dette å gjøre? Det er bare feil og uendelig tragisk… Forhåpentligvis vil flere mennesker SE dette i fremtiden, men Piratpartiet skal vel ikke være så reaksjonære? Jeg trodde hackerkulturen pleide å ligge i forkant av samfunnet forøvrig? Legalisering eller avkriminalisering, det er selvsagt store spørsmål, og når jeg vanligvis heller mot legalisering er det fordi jeg tenker at det vil være positivt å få vekk mesteparten av det svarte markedet, og heller skattlegge varene, penger som kan brukes til skadelindring, i stedet for å bruke enorme summer både på å videreføre den tragiske “krigen mot narkotika” OG på skadelindring (hyklersk og lite fungerende som sådan, i tillegg til alle skadene denne “krigen” i seg selv medfører, krigen mot “narkotika” ødelegger langt flere liv enn rusmidlene i seg selv). Om vi ikke innfører dødsstraff kommer kidsa til å fortsette å ta dårlig ecstacy og ta feil doser fordi ingen vet hvor mye virkestoff som er i hva. Dobbeltmoral is king kong! Så lenge vi forbyr folk å dyrke den tradisjonsrike cannabis kommer ungdom til å kjøpe syntetisk cannabis og dø. En ting man sjeldent snakker om i offentlighet er at rusmidler kan ha mye positivt for seg. Personlig har jeg blitt kjent med mange mennesker som i dag er viktige i mitt liv, fordi alkohol eller mdma senket terskelen for å ta kontakt. Jeg har også hatt mange gode opplevelser jeg ikke ville vært foruten og tilegnet meg nye ideer og perspektiver i f.eks. psilocybin eller lsd-tilstand. Jeg har laget musikk i cannabisrus. Og det har mange av dine favorittartister gjort, og det vet du godt, hvem enn du er. Tenk på det neste gang du hører på yndligslåta di. Men vi skal liksom hele tiden demonisere rus, hvertfall i det offentlige, late som om det er noe unaturlig. Nullvisjon, DET er unaturlig. Mennesker har ruset seg siden begynnelsen. Det handler om måtehold og balanse. Og en ting til: Piratpartiet bør avstå fra å bruke det utdaterte begrepet “narkotika”. Det hører hjemme på historiens skraphaug. Takk for meg.

  1. Godt skrevet. Ser med avsky på div. programmer på TV der det fremstilles som om at folk som har brukt hasj og/eller amfetamin må på avrusning og det er sååå synd på dem. Vil på ingen måte si at overforbruk er bra, da særlig amfetamin er veldig usunt, men at man liksom er så ” hekta” er bare tull. Sigaretter / tobakk er minst like ille. Mulig kokain og sannsynligvis heroin er verre, har ikke stor erfaring med det, men vil tro alkohol er verstingen. Av egen erfaring så finner man selv ut når nok er nok. Noen vil ikke, og unnskyldningen er at de er sååå hekta at de ikke greier, for da får de sympati og kan fortsette. Er selvfølgelig forskjell på folk også, men noe av problemet er at man er opplært til å tro at når man først har begynt så er det ingen vei tilbake. Jeg er 49 år nå, og har brukt hasj så og si daglig fra 18 til ca. 30. Når man røyker flere ganger daglig blir virkningen omtrent borte. Slutter man får man influensa lignende abstinenser / svettetokter i 3 – 10 døgn. I samme periode ble det også lange perioder med amfetamin, men dette er ute av kroppen i løpet av kort tid og gir ingen abstinenser. Suget sitter i så fall kun i hodet. Stort forbruk over lang tid er imidlertid veldig skadelig, særlig for skjellet og tenner, og er absolutt ikke å anbefale. Poenget er at systemet/politikken må ta en del av skylda. Når man må oppsøke visse miljøer og må kjøpe visse mengder i slengen er det lettvint å bruke til det er tomt. Blir samme som en som er glad i en dram bare fikk kjøpe en kanne sprit i slengen. Vel, som sagt, man velger selv og fordi om forbruket har avtatt hender fremdeles jeg røyker en “rev”.

 88. Jeg syns navnet piratpartiet er den største begrensningen til partiet. Pirat, er et negativt ladet ord og de fleste voksne ser ikke humoren og ironien i det.

  1. Meget viktig diskusjon som bør tas jo før jo heller. Visse begreper har vært utsatt for tømming og diskreditering i en grad som muligens gjør dem ubrukelige i denne fasen, jfr. “kommunisme” og dessverre også “anarkisme”. “Pirat” har antakelig kun negative meme-poeng hos store grupper, enten man regner etter ideologiske, kulturelle eller eller generasjonsmessige skillelinjer.

 89. Jeg har sett svaret lenger opp vedrørende Facebook. Men jeg synes det er veldig inkonsekvent at dere overhodet har ei Facebookside. Det legitimerer jo Facebook. Hvis dere er imot datalagringsdirektivet kan dere jo sjekke hvilke data Facebook samler inn til sammenligning. Det er mye, mye mer. Det norske datatilsynet advarer mot Facebook, og sier at tjenesten sannsynligvis ville vært forbudt hvis den hadde blitt lansert i dag, og datatilsynet i Norge og andre land har flere ganger vært i kontakt med dem for å få dem til å endre personvernpraksisen.

  Så mitt råd er: Legg ned Facebook-sida og fjern ikonet.

 90. For meg er personlig frihet det aller aller viktigste. Samt frihet og muligheter for næringslivet, ikke flest mulig begrensninger og regler slik de fleste partiene bygger på idag. Alt er snart så gjennomregulert at hele livet bare er en eneste stor vandrende lovbok so to speak. Hvordan stiller Piratpartiet seg til gjennomregulering av alle felt i samfunn og næringsliv? Herunder f.eks. søndagsåpne butikker? Bør ikke det være helt opp til hver enkelt butikk slik som i de aller fleste andre land?

 91. Er en ting å legalisere cannabis til medisinske formål, men full legalisering er noe tull. Men man burde heller dømme folk behandling enn å sette folk i fengsel for ubetydelige narkosaker.

  1. Hvorfor legalisere cannabis? Vel, cannabis er blitt mye mer “vanlig” enn før. Grunnen til at jeg vet dette, er at jeg har observert de fleste miljøer(Bil-miljø, spille-miljø, klyse-miljø, by-miljø, student-miljø bla.a) . Itillegg, hvis man sammenligner alkohol og cannabis, så er cannabis mye tryggere for brukeren, og vedkommende rundt. Jeg mener at siden det er mere vanlig, og mindre farlig, hvorfor ikke legalisere cannabis? Men samtidig er jeg for regler innenfor lov om tillatt THC nivå på cannabisen. Hasj(veldig mye THC og, få antipsykose elementer) er noe litt mindre fristende. Men frisk marijuana på en fredagskveld, istedenfor en øl kan friste for veldig mange.

 92. Hei, Jeg strever litt med å se at en politikk etter avstemming er gjennomførbart. Hvem skal kunne stemme? PP (Piratpartiet) mener alle. I komplekse saker kan føre til uønskede resultater da kanskje en majoritet ikke orker å sette seg inn i saken det skal stemmes over, men bare stemmer etter innfallsmetoden. PP må ha noen ufravikelige prinsipp som det ikke kan stemmes over, altså en slags grunnlov av enkle og bærende prinsipp. F.eks. er koding i grunnskolen bare tull å ha som en målsetting. Hva skal vi med det? En robot med kunstig intelligens kan sikkert om kort tid programmere like raskt som 10000 programmerere eller raskere. Det som er viktig er å sikre at alle gis optimale individuelle rammer for læring og utvikling. Optimal individuell læring kan selvfølgelig medføre koding som behov hos noen. Optimal læringsarena er sikkert avhengig av fag og individ, så at koding må være et tilbud i den tradisjonelle skolen er også vanskelig å se er nødvendig. PP må om det skal lykkes tuftes på noen uforandrelige prinsipp eller på en slags grunnlov for PP.

 93. Jeg lurer på hvor piratpartiet står iforhold til de utvidet mandat som kom etter Breivik skytingen som bl.a ga politiet rett til å arrestere/bøtlegge deg om du går ut døra uten gyldig Identifikasjon eller nekter å adlyde politiets ordre(selv om du ikke har gjort noe galt).

 94. Det jeg savner i partiprogrammet er i relasjon til religion.
  Mer spesifikt så savner jeg et fokus på sekularisering av samfunnet, at alle parter er i utgangspunktet like men at religionsutøvelse i utgangspunktet er en privat sak og at det derfor ikke hører hjemme at staten skal verken støtte eller oppfordre ethvert livssyn uten grunnlag for fakta. Med dette mener jeg at for eksempel stamcelle forskning som fortsatt er forbudt i Norge bør bli tillatt, at staten ikke lenger kan kreve inn skatt som igjen vil bli fordelt på trosretningene vi har etablert i landet ettersom dette representerer urettferdig behandling ettersom ateister ikke har en trosretning og derfor blir utelukket fra tilsvarende støtte. At det kan kreves inn en mindre skatt for vern av kirkebygg som av historiske faktorer og som har kulturell tilknytning er akseptabelt, men hva angår prester og andre religiøse figurer som får lønn enten direkte eller indirekte av staten så burde dette flyttes over til de som velger å tro. De som ikke tror skal ikke bli tvunget til å delta økonomisk i noe de ikke tror på.

  Hvordan stiller piratpartiet seg til dette? Utover det så er det min egen mening at partiprogrammet ellers er veldig godt på vei om enn fortsatt svakt på en del områder.

  1. Helt enig. All verdens konflikter er stort sett pga. religion. Vi må først feie foran egen dør, dersom vi skal komme noen vei.

 95. Jeg kan godt stemme på Piratpartiet, tross navnet, men det er noen politiske områder jeg må få et klart svar på før det kan være aktuelt. Disse områdene er ikke nevnt i kjerneprogrammet, så sitter egentlig igjen med en oppfatning av at dere ikke har noen oppfatning om dette, eventuelt at dere ikke klarer å samle partiet rundt en klar politikk på området.

  Ønsker sådan en avklaring på følgende:

  * Hva salgs oppfatning har dere av islams stilling i det norske samfunnet? For eller mot restriksjoner på islams bekledning, eventuelt i hvilke situasjoner mener dere slike restriksjoner er passende eller ikke? For eller mot islamske privatskoler? Assimilasjon eller flerkultur? Ønsker dere å bekjempe barnemishandling og kvinnediskriminering i islamske miljøer? Ønsker dere en robust håndheving av vestlige verdier i Norge eller har dere forståelse for islamske tabuer i forhold til kritikk og satire rundt Muhammed og islam generelt?

  * ønsker dere en kraftig innstramming ovenfor ikke-vestlig innvandring til Norge eller inntar dere en mer liberal holdning til dette?

  * står dere for en robust håndheveng og beskyttelse av ytringsfriheten, også i tilfeller hvor ytringene er kontroversielle eller sårende ovenfor den som blir kritisert?

  Innvandrings- og verdispørsmålet er det absolutt mest sentrale spørsmålet i vår tid. Sett fra mitt perspektiv er rett til Internett for alle borgere fullstendig irrelevant dersom utviklingen i forhold til samfunnsøkonomi, verdier og sikkerhet ikke er bærekraftig på sikt.

  1. Hva med kristendom? Er ikke uenig i at islam er den verste, men det blir ikke fred på denne jord før vi slutter å tro på julenissen. Feie for egen dør først kanskje? Religion er roten til alt ondt.

 96. En del områder som ikke er beskrevet i kjerneprogrammet, og som jeg også skulle ønske mer informasjon om.
  Likevel må jeg si jeg allerede har bestemt meg for å gi dere min stemme i kommende valg. Bare det at dere har programfestet at dere vil straffeforfølge korrupsjon i offentlig sektor 20 år tilbake i tid (kunne gjerne vært enda lengre), og styrke ytrings- og varslingsfriheten (arbeidsgiver straffes med fengsel i inntil seks år) er i grunn nok til å overbevise meg. Legger jeg til at det fremstår som dere skal bruke mulighetene som nettet gir med tanke på rådgivende avstemninger og å sende inn forslag som Stortinget må behandle, da er det for meg åpenbart at det er dette som er fremtiden.
  Styresettet vi har i Norge i dag var nok godt egnet den gang det ble ble implementert, men verden inkludert kommunikasjons-formene har gjort vesentlige fremskritt siden den gang. Omstilling må begynne på toppen!

 97. 1. Er “Piratpartiet” det det navnet partiet og bevegelsen bør benytte fremover? Skremmer det fler bort enn det vekker interesse og nysgjerrighet hos?

  2. Er’e noen anarkister her?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.