NSA kan ha svekket sikkerheten på internett

New York Times og The Guardian kommer med nye NSA avsløringer

• NSA and GCHQ unlock encryption used to protect emails, banking and medical records
• $250m-a-year US program works covertly with tech companies to insert weaknesses into products
• Security experts say programs ‘undermine the fabric of the internet’

USAs overvåkningsorgan NSA kan dermed knekke mye av internetttrafikken som er kryptert, som for eksempel Secure Socket Layer (SSL) og VPN. Det er to hjørnesteiner i sikkerhet på internett.

Dersom disse opplysningene er korrekte kan det ha svekket Vestens forsvar mot cyberkriminalitet og cyberterrorisme. Dersom man først har etablert en bakdør så kan den også benyttes av andre. Man kan ikke bare være litt gravid. Det vil si at dersom det er etablert bakdører kan de misbrukes for å komme på innsiden av våre banksystem, offentlige organer og våre private selskaper. Det er en direkte invitasjon til cyberterrorisme og cyberkriminalitet.

Det ironiske her er at de som hevder å ønske å beskytte Internett mot kriminalitet og terrorisme, faktisk er de samme som kan ha lagt til rette for at kriminelle og terrorister kan true hele vårt samfunn.

Stem Piratpartiet 2013

New York Times: N.S.A. Foils Much Internet Encryption
http://www.nytimes.com/2013/09/06/us/nsa-foils-much-internet-encryption.html

The Guardian: US and UK spy agencies defeat privacy and security on the internet
http://www.theguardian.com/world/2013/sep/05/nsa-gchq-encryption-codes-security

Flattr this!

Piratpartiet seiler i medvind

Når vi nå går inn i siste uke med valgkamp kan vi trekke frem mye positivt.

Piratpartiet satte i går ny rekord på TV2s meningsmåling med 0,6%, etter flere målinger på 0,5%. Et resultat på 0,6% er meget bra med hensyn til at partiet kun er 8 mnd gammelt, har ingen partistøtte og er knapt nevnt av riksdekkende media. Mange har gjort en kjempejobb.

Som nevnt i tidligere kunngjøringer fikk Piratpartiet 8,9% (!) på den største videregående skolen i Trøndelag, Charlottelund, i skolevalget. Dette knallsterke resultatet er lagt merke til, og i går fikk Piratpartiet i Sør-Trøndelag et flott innslag på Midtnytt. Innslaget kan dere se her:

http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-midtnytt/dktl99082913/29-08-2013#t=8m30s

Egentlig er det litt rart at media ikke har vist mer interesse for Piratpartiets resultater i skolevalget. Valgresulatene i skolevalget blir først presentert i sin helhet 3.september, men mange skoler har allerede offentliggjort sine resultater. I bunnen av denne artikkelen finner dere en liste over resultater som allerede er offentliggjort i aviser eller på skolesider. Piratpartiet får alt fra 0,6% til 8,9%, men ligger jevnt over mellom 2% til 6%. Det betyr at vi jevnt over ligger høyere enn flere av de etablerte stortingspartiene i skolevalget.

De unge ønsker mer av Piratpartiet.

Stem Piratpartiet 2013. Stem for noe nytt.

Liste over skolevalgresultater for Piratpartiet som er offentliggjort:

Aust-Agder
Tvedestrand og Åmli VGS : 0,7%

Finmark
Vardø VGS: 8,4%
Vadsø VGS: 3,7%

Hedmark
Ringsaker VGS: 5.7%
Storhamar VGS: 3,7%

Hordaland
Danielsen VGS : 2%

Møre og Romsdal
Surnadal VGS: 3,8%

Oppland
Hadeland VGS: 1,5%
Lena VGS: 3,8%

Rogaland
Øksnevad VGS: 0,6 %

Sør-Trøndelag
Meldal VGS: 1,8 %
Charlottenlund: 8,9 %
Øya VGS: 4,7%
Røros VGS: 2,9%

Vest-Agder
Byremo VGS, Audnedal: 2.9%

Vestfold
Nøtterøy VGS: 2.7%
Færder VGS 6,8%

Flattr this!

Privatliv også på jobben

Piratpartiet har fokusert mye på personvern ovenfor myndigheter. Men i dagens samfunn er vår rett til reelt privatliv også truet av private aktører og «overivrige» arbeidsgivere.

På onsdag vil rapporten «Rettslige aspekter ved feltteknolog i arbeidslivet» bli presentert. Rapporten er en del av et forskningsprosjekt som er utført av Sentert for Rettsinformatikk og Fafo på oppdrag av LO og fire forbund.

I rapporten vil det komme frem at lovgivningen på området er så komplisert og vagt formulert at det er veldig vanskelig for partene i arbeidslivet å forstå. Dette fører til at det er vanskelig å bruke loven og den dermed ikke sikrer en rimelig grad av personvern.

I 2012 ble rapporten fra Fafo «Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted» publisert.

Et hovedfunn den rapporten var hvordan intensjonene om økt kontroll med ansatte som jobber i felt bidrar til endringer i arbeidsdelingen og organiseringen.

Piratpartiet ønsker å stadfeste grunnleggende rettigheter, tilpasset informasjonsalderen. Det gjelder:

– Individuelle rettigheter, som enkeltpersoners rett til frie ytringer, rettsvern og privatliv.
– Kollektive rettigheter, som arbeiderrettigher og forbrukerrettigheter.
– Infrastruktur for samhandling, som transport, kommunikasjon og betalingsformidling.

Grunnleggende prinsipper og rettigheter handler i bunnen om å beskytte de svake mot de sterke. Det er en garanti og beskyttelse mot maktmisbruk. Disse rettighetene har blitt utarmet i senere tid for å omgå de sperrene mot misbruk som tradisjonelt har vært nedfelt. I tillegg har endringer i teknologien og samfunnet avdekket nye problemstillinger, uten at rettighetene har fulgt etter.

En stemme til Piratpartiet er en stemme til sterkere personvern tilpasset et moderne samfunn.

Kilder:
“- Høytflygende lovgivning som du må være ekspert for å forstå”, Dagbladet
http://www.dagbladet.no/2013/08/26/nyheter/overvakning/arbeidsliv/innenriks/lo/28896133/

«Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted», Fafo 2012:
http://www.fafo.no/pub/rapp/20277/index.html

Flattr this!

Piratpartiet støtter Datatilsynets krav

Datatilsynet viser til Snowden-saken i et brev til justisminister Grete Faremo. Datatilsynsdirektør Bjørn Erik Thon krever at Faremo undersøker om/hvordan norske borgere har blitt ulovlig ovevåket.

Vi tror ikke tjenestene til Google, Microsoft og Apple skiller på statsborgerskap, og det virker for oss klart at norske borgere overvåkes.

Piratpartiet støtter Datatilsynets krav.

Kilder:
Beskrivelse av brev på Datatilsynets hjemmeside
Brev fra Datatilsynet til Grete Faremo

Flattr this!

Kommentar: USA innrømmer lovbrudd ved overvåking

«Amerikanske tjenestemenn innrømmer at NSA gikk ut over lovens begrensninger da etterretningsorganisasjonen samlet inn samtaler mellom amerikanere.»

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/USA-innrommer-lovbrudd-ved-overvaking-7287017.html

Disse innrømmelsene samsvarer med Snowdens avsløringer, som er publisert av The Guardian, og som er i sterk kontrast med de forsikringene statssekretær i Justisdepartementet, Pål Lønseth, serverte det norske folk i juni.

Den gang sa han:

« Vi har gjennomført et møte med amerikanske myndigheter i Washington, og har fått en grundig redegjørelse for saken. Ut fra vår dialog med USA , har de ikke gitt oss informasjon som gjør at vi kan påstå at USA har gjort noe kritikkverdig, sier Lønseth til Aftenposten.

Han forteller at amerikanerne har forsikret Norge om at overvåkingen som er skjedd, er innenfor rammene av amerikansk lov, og at den bare skjer etter begrunnet mistanke mot personer som utgjør en trussel mot USA.»

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Norge-vil-ikke-protestere-pa-USA-overvakingen-7240874.html

Videre kunne Aftenposten i dag avsløre at “Kongen hedret amerikanske sjefsovervåkere med høye ordener” (en sak vi i Piratpartiet forøvrig avslørte i ovenfor Aftenpostens lesere allerde 3.juli: Jo, det USA gjør er kritikkverdig!). I den anleding kommer Frps Jan Arild Ellingsen med en lignende uttalelse:

“Om intensjonen gjennom tildelingen er å gi honnør for nært og godt samarbeid, er den honnøren helt på sin plass. Dersom det de har gjort i USA ikke bryter med amerikansk lov, hvorfor skal vi straffe dem da?”

Nå er det uklart for oss i Piratpartiet hvorfor Lønseth (og nå også Ellingsen) kunne mene det var et godt argument ovenfor det norske folk at amerikanske myndigheter angivelig forholdt seg til amerikansk lovgivning, noe de nå innrømmer at de ikke gjorde, fordi vår rett til privatliv og beskyttelse mot overvåkning er nedfelt i norsk lov og menneskerettighetene. Selvfølgelig er det bekymringsfullt at amerikanske myndigheter ikke respekterer sine egne folks privatliv, men det som først og fremst bekymrer oss i Piratpartiet er at regjeringen tilsynelatende ikke bryr seg om det norske folks rettigheter.

Menneskerettighetene, artikkel 8, slår fast at

1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

Kjernen i artikkel 8 er å beskytte individet mot vilkårlige inngrep fra offentlige myndigheters side, og motsvares av prinsippet om at inngrep i individets privatliv m.v. må ha hjemmel i lov (legalitetsprinsippet). Bestemmelsen verner om den enkeltes rett til hemmelighold av personlige opplysninger, så vel som beskyttelse mot handlinger som truer individets fysiske integritet.

Mht. artikkel 8, punkt 2 bør også artikkel 17 nevnes.

Art 17. Forbud mot misbruk av rettigheter
Intet i denne konvensjon skal kunne bli tolket slik at det innebærer at noen stat, gruppe eller person har noen rett til å ta opp noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er fastsatt her, eller til å begrense dem i større utstrekning enn konvensjonen gir anledning til.

http://www.lovdata.no/all/tl-19990521-030-014.html

Det er en skandale at vår statsminister ikke har tatt det norske folk i forsvar, og det er bekymringsfullt at media lar stortingspartiene gå gjennom en hel valgkamp uten at denne skandalen blir berørt.

Piratpartiet står for sterkere sivile rettigheter i form av menings- og ytringsfrihet, åpenhet i stat og forvaltning og mulighet til anonymitet i det offentlige rom og på internett. Piratpartiet ønsker et fungerende og sterkt personvern for å garantere enkeltindividets mulighet til å ha en privat sfære, utvikling og utfoldelse uten utilbørlig påvirkning fra omverdenen. Vi mener at individet skal ha kontroll over sin egen informasjon og kommunikasjon. Vi mener at enkeltaktører har for sterk forhandlingsposisjon til at individet har reell påvirkning, og at det må regulering til for å kollektivt etablere et minimumskrav til disse avtalene. Vi mener også at infrastrukturene skal være distribuerte, nøytrale og allment tilgjengelig.

En stemme til Piratpartiet er en stemme for mer åpenhet og sterkere personvern.

Stem Piratpartiet 2013

Flattr this!

Menneskerettigheter foran politikk: Stå opp for Snowden

Amnesty arrangerer en demonstrasjon foran Stortinget torsdag 11. juli kl 12 for å gi en tydelig beskjed til norske myndigheter om hva du det norske folk mener om norsk ansvarsfraskrivelse overfor varsleren Edward Snowden.

Piratpartiet har engasjert seg mye i denne saken ønsker å støtte opp under markeringen. Vi oppfordrer derfor alle som har mulighet til å møte opp.

Foto: Fra en støttemarkering for Snowden i Berlin tidligere i år. flickr.com
Foto: Fra en støttemarkering for Snowden i Berlin tidligere i år. flickr.com

Eventbeskrivelse, Amnesty:

Møt opp på foran Stortinget torsdag kl 12 og gi en tydelig beskjed til norske myndigheter om hva du mener om norsk ansvarsfraskrivelse overfor varsleren Edward Snowden.

Edward J. Snowden har avslørt at USA og andre land gjennom sin omfattende overvåkning av egne og andre lands borgere bryter menneskerettighetene. Istedenfor å ha fokus på de menneskerettighetsbruddene Snowden har avslørt, velger amerikanske myndigheter å tiltale Snowden etter en spionasjelovgivning med en strafferamme som omfatter både livstids- og dødsstraff.

Amnesty mener at ingen skal tiltales og dømmes for å avsløre menneskerettighetsbrudd. Denne typen avsløringer er beskyttet av menneskerettighetenes forsvar av informasjons- og ytringsfriheten. Snowden har også en umistelig rett, nedfelt i internasjonal lov, til å kunne søke om asyl og å få sin søknad behandlet på en rettferdig måte.

Støttemarkeringen utenfor Stortinget vil blant annet bestå av en appell holdt av Amnestys politiske rådgiver, Beate Ekeløve-Slydal. Vi håper så mange som mulig ønsker å støtte Snowden ved å stille seg bak banneret «Menneskerettigheter foran politikk», for å signalisere til norske myndigheter at vi ikke aksepterer den urett som har blitt begått!

Meld dere på eventen og ta med venner:

https://www.facebook.com/events/175511089292958/

Les også Geir Aaslids innlegg på radikalportal.no “Politistatsmetoder undergraver demokratiet

Flattr this!

Visa og Mastercard kutter pengestrømmen for VPN-tjenester

De Amerikanske kredittkortselskaper Visa og MasterCard har besluttet å blokkere alle utbetalinger til VPN-tjenester, dvs. tjenester som gjør det mulig å skjule sin IP-adresse på Internett. Dette gjelder i første omgang i Sverige, men det kan raskt utvide seg til andre land ettersom det er Visa og MasterCard som står bak.

Peter Sunde, en av grunnleggerne av både Ipredator og fildelingsnettstedet The Pirate Bay, forteller i en serie twittermeldinger at han gjennom en e-post har fått vite at det var press fra Visa og Mastercard som førte til denne endringen i Paysons retningslinjer.

Etter PRISM-avsløringene har Piratpartiet anbefalt at folk benytter VPN-tjenester, samt bruke kryptering, for å forhindre uønsket overvåkning.

Blokkeringen av betalingsmulighetene gjør det vanskeligere å være anonym på nettet, og enklere å overvåke hva alle gjør. Visa og MasterCard viser med denne beslutningen at de vil forhindre vanlige folk i å beskytte seg mot overvåkning. Det er helt uakseptabelt at kredittkortselskaper legger seg opp i hvilke selskaper som kan operere. De bør akseptere alle lovlige aktiviteter.

Det er viktig å understreke at det er ikke en forbrytelse å være anonym

Løsninger som bidrar til anonymisering på internett er særlig aktuelle etter innføringen av den nye norske åndsverkloven, det kommende datalagringsdirektivet og PRSIM-avsløringene. Det er derfor bekymringsfullt at “noen” nå forsøker å forhindre deg og meg i å ta ansvar for vårt eget personvern og sikkerhet.

Men dette er ikke første gang kredittkortselskaper blokkerer pengestrømmen for legitime aktiviter. Forrige gang vi så dette var når Visa og MasterCard blokkerte pengestrømmen for Wikikeaks.

Piratpartiet mener det er behov for lover som forhindrer private selskaper (eksempel Visa og MasterCard) fra å blokkere økonomiske transaksjoner uten rettslig kjennelse.

Piratpartiet utfordrer samtidig de andre norske partiene til å avklare hva de mener om saken.

OPPDATERT 04. juli: Torrentfreak har oppdatert saken , og skriver at Visa Europe tror det faktisk er banken til Payson som står bak.

Banken fungerer som mellomledd mellom betalingsformidler som Payson og kortutstedere som Visa og Mastercard.

Visa sier til Torrentfreak at de «ikke har vært involvert i saken på noen måte, og aldri har stilt slike krav til hverken Payson eller noen annen organisasjon». Mastercard har ikke kommentert.

OPPDATERT 5. juli 2013: En talsmann for Visa Europe bekrefter for Computerworld at «Visa Europe har ikke vært involvert i denne saken på noen måte, og har ikke stilt slike krav til Payson eller noen annen organisasjon».

Det er derfor godt mulig at det dreie seg om interne forhold mellom Payson og deres bank, og ikke et krav fra Visa eller Mastercard.

Linker til bakgrunnsmateriale:

http://www.hardware.no/artikler/svenske-vpn-tilbydere-far-kuttet-pengestrommen/135141

https://torrentfreak.com/mastercard-and-visa-start-banning-vpn-providers-130703/

Kort om VPN (fra wikipedia)
Virtual private network (VPN), på norsk; virtuelt privat datanettverk, er betegnelsen på en datateknikk som anvendes for å skape «punkt-til-punkt»-forbindelser, såkalte «tunneler», gjennom et annet datanett (som f.eks. internett). En VPN-tunnel kan være kryptert. Med en kryptert VPN kan man skape en sikker privat forbindelse over f.eks. et offentlig datanett, som f.eks. kan være en del av et ukryptert eller svakt kryptert datanett.

Flere organisasjoner har et internt oppbygd VPN, og flere ulike organisasjoner kan oppbygge et felles virtuelt datanett mellom seg for et spesielt formål. Eksempel på anvendelse av VPN-forbindelser er hvis noen vil koble seg opp mot virksomhetens ikke offentlig tilgjengelige servere og arbeide som om klienten var tilsluttet i LANet, eller for å koble to separate fysisk adskilte kontordatanett til et stort.

Artikler:
Computerworld – VPN-nei fra betalingsgiganter

Flattr this!

Pressemelding: Piratpartiet støtter P.E.N og Amnesty’s asylsøknad på vegne av Snowden

Edward Snowden har opplyst verden om at det foretas systematisk og altomgripende spionasje rettet mot alle ikke-amerikanske borgere, utført av amerikanske sikkerhetsmyndigheter. Avsløringene har han gjort i tråd med hans personlige overbevisning om at myndigheter ikke skal bedrive overvåkning av vanlige borgere uten skjellig grunn til mistanke. På grunn av hans overbevisning, en overbevisning som Piratpariet deler, er han er nå en politisk flyktning. USA ønsker å stille han for retten for spionasje, en siktelse som kan medføre dødsstraff. Medlemmer av kongressen har uttalt at han er forræder. Han er statsløs, er utsatt for utenomrettslig forfølgning og det er all grunn å frykte at han ikke vil få en rettferdig rettssak i sitt hjemland.

Norge har en lang tradisjon for å gi vern til rettighetsforkjempere og politiske flyktninger. Norge er også en alliert og en handelspartner til USA. Flyktningeloven forbyr et land å innføre sanksjoner mot noen som innvilger asyl til en ettersøkt borger, men det er klart at å trosse USA vil ha sine konsekvenser. Allikevel, ved å blankt avfeie Snowdens asylsøknad basert på formaliteter har UD valgt å kategorisk sette til side vår historie og våre forpliktelser til fordel for å pleie sitt forhold til statene. Norge må velge mellom prinsipp og pragmatikk, men for oss er det ikke et vanskelig valg. Norge må bevare sitt verdigrunnlag. I tillegg må vi ikke glemme at norsk suverenitet blir satt på prøve da en fremmed makt systematisk overvåker norske borgere på norsk jord, foreløpig uten noen reaksjon fra de folkevalgte som har til hovedoppgave å beskytte sine borgere mot overgrep utenfra.

13. juni 2013 sendte Piratpartiet et krav til Stortinget og Regjeringen om å forhåndsgodkjenne asyl for Snowden, og om at saken ble reist opp på politisk nivå. Dette kravet ble blankt avvist. Nå har det blitt fremmet en konkret asylsøknad, som igjen ble avvist med henvisning til formaliteter. Som det har fremkommet i media er det direkte feil at intet kan gjøres før Snowden er på Norsk territorium, det sier både lov og praksis. Norge har strukket seg for å hjelpe chilenere før, og kan strekke seg for å hjelpe Snowden nå. Ettersom Snowden oppholder seg i internasjonalt territorium er han ikke å anse som å ha opphold i Russland slik UDI blant annet bruker i sin begrunnelse for avslaget.

Våre jurister påpeker at regelverket gir mange åpninger for Norge til å beskytte Snowden. Organisasjonene P.E.N og Amnesty samarbeider nå om å utarbeide en asylsøknad på vegne av Snowden, som kommer til å bli levert en av de nærmeste dagene. Vi kommer da umiddelbart til å gi vår offisielle støtte søknaden, og vi ber nå alle norske partier, organisasjoner, personer og bedrifter om å gjøre det samme. Vi ber også om at det snarest tas opp til behandling på Stortinget snarest om å utstede statsborgerskap til Snowden. Det islandske Alltinget vedtok i 2005 å utstede statsborgerskap til Bobby Fischer for å verne han mot forfølgelse, også da fra USA. Vi må kunne gjøre det samme for Snowden.

PRISM programmet tåler ikke dagens lys. Som NSA-ansatt kjente Snowden til det som har skjedd med Bradley Manning og hvordan NSA opererer, og var klar over konsekvensene av å avsløre PRISM programmet for verden. Han har ofret hele sitt liv og er nå på flukt for disse avsløringene. Obama har uttalt at han ønsker en debatt om overvåkning velkommen, men har ikke sagt et ord om programmet som har vært i drift siden 2007. Snowden har nå gjort denne debatten mulig og fortjener vårt vern.

Unge Pirater samarbeider blant annet med Sosialistisk Ungdom og Unge Venstre. Unge Pirater vil komme med en egen uttalelse senere.

Med vennlig hilsen
Sentralstyret
Piratpartiet

In english:

The Norwegian Pirate Party supports P.E.N. and Amnesty’s request for asylum on Snowden’s behalf

Edward Snowden has informed the world of systematic and all-pervasive espionage conducted by U.S. security agencies directed at all non-US citizens. The revelations he made are in line with his personal conviction that government should not engage in surveillance of ordinary citizens without probable cause for suspicion. Because of his conviction, which The Norwegian Pirate Party shares, he is now a political refugee. The U.S. wants to bring him to trial for espionage, a charge that may lead to the death penalty. Members of Congress have stated that he is a traitor. He is now stateless, he is subjected to extrajudicial proceedings and there is every reason to fear that he will not get a fair trial in his home country.

Norway has a long tradition of providing protection to human rights defenders and political refugees. Norway is also an ally and trading partner of the United States. The Refugee Act prohibits a country to impose sanctions on any nation granting asylum to a wanted citizen, but it is clear that defying the United States will have its consequences. Anyway, by flatly dismissing Snowden’s application for asylum based on formalities, UD (The Norwegian Ministry of Foreign Affairs) has chosen to categorically put aside our history and our obligation in favor of nurturing their relationship with the United States. Norway must choose between principle and pragmatism, but to the Norwegian Pirate Party it is not a difficult choice. Norway must preserve its values. In addition, we must not forget that Norwegian sovereignty is put to the test when a foreign power is systematically monitoring Norwegian citizens on Norwegian soil, still without any reaction from the politicians whose main task is to protect its citizens against attacks from outside.

On June 13th, 2013 the Norwegian Pirate Party sent a claim to the Parliament and the Government to pre-approve asylum for Snowden, and in addition claiming that the matter was to be raised at the political level. This claim was flatly rejected. Now it has been proposed a specific application for asylum, which was rejected purely based upon formalities. As has been reported in the media this is the direct result of Norwegian law and practice that states that an applicant for asylum must be physically present in Norway. Norway has reached out to help Chileans before and we can reach out to help Snowden now. As Snowden stays in international territory, he is de-facto not to be considered to be in Russia, which UDI includes in its grounds for refusal.

Our lawyers point out that the regulations provide many openings for Norway to protect Snowden. The organizations PEN and Amnesty are now working to prepare an application for asylum on behalf of Snowden, which will be provided one of the following days. We will then immediately provide official support of the application and we are now asking all Norwegian political parties, organizations, and businesses to do the same. We also ask that Norwegian parliament to immediately consider granting citizenship to Snowden. The Icelandic Parliament – the Althing – issued citizenship to Bobby Fischer in 2005 to protect him from persecution, as well as from the United States. We must do the same for Snowden.

The PRISM program cannot withstand scrutiny. As an NSA employee, Snowden knew what happened to Bradley Manning and how the NSA operates, and was aware of the consequences of revealing PRISM to the world. He has sacrificed his entire life and is now on the run for having revealed this information. Obama has stated that he welcomes a debate on monitoring, but has not said a word on the program that has been in operation since 2007. Snowden has now made this debate possible and he deserves our protection.

Regards
The National Board
Pirate Party Norway

Flattr this!

Mjølhus: Jeg vil se #mappami

gunvar_mjolhusVi legger igjen stadig flere digitale spor, på svært mange steder. Med prosjektet #mappami ønsker DN.no/Dagens IT å kartlegge hvem som vet hva om oss. Dette er et prosjekt jeg støtter 100%. Utviklingen har gått fortere enn noen kan få oversikt over. Derfor kan det være på tide å ta noe av kontrollen tilbake. Det er på tide at folk får et bevisst forhold til hvor mye personopplysninger som faktisk registreres om den enkelte. Kanskje folk da vil våkne opp fra sin apatiske boble.

Helt siden vi var barn har vi lært om hvordan Stasi bygget opp enorme arkiver med personopplysninger. Den gang var det folk som samlet inn informasjonen. Barnebarn, naboer, kolleger, byråkrater osv. Kanskje det var derfor mange oppfattet det som noe negativt at slik datainnhenting og arkivoppbygging ble utført. I dag skjer datainnhentingen mer i det skjulte og den skjer automatisk/maskinelt. De høye herrer i Arbeiderpartiet og Høyre vil ikke en gang kalle slikt for overvåkning. De kaller det for registrering, fordi ingen mennesker er involvert i datainnsamlingen. Jeg kaller slikt «newspeak».

Men dette dreier seg ikke bare om personopplysninger registrert av myndigheter. Det er mange aktører som driver med organisert overvåkning i disse dager. Prosjektet #mappami har til hensikt å avdekke hvem alle disse aktørene er, og hvilke opplysninger som blir lagret.

Personvern er ivaretakelse av personlig integritet og ivaretakelse av enkeltindividers mulighet for privatliv, selvbestemmelse (autonomi) og selvutfoldelse. Personvern er knyttet til retten til å ha en egen privat sfære som en selv kontrollerer. Personvern er viktig for ytringsfrihet. Hvis en borger føler sitt personvern svekket, kan det forringe følelsen av frihet til ytring og dermed til å delta i samfunnet. Vi får en «chillingeffekt» som hemmer et åpent demokrati.

Personopplysningsindustri

Alle vet at Facebook og Google registrerer urovekkende mye personopplysninger om oss. Problematisk mye. Dette i seg selv noe vi må ta et oppgjør med, men de er dessverre bare 2 av et hav av aktører som overvåker deg og meg. Har du hørt om Flurry? De følger med på lasset når du laster ned apper, og de vet mye om deg. Flurry oppgir selv at de henter inn 2,8 milliarder rapporter om bruk av apper, hver dag. De følger med på lasset når folk laster ned en av 300.000 apper, og er mestere i å sy sammen informasjonen fra alle disse kildene til rike profiler av brukerne.

Smarttelefoner og nettbrett

Smarttelefoner og nettbrett inneholder store mengder personopplysninger fra, og om, sine brukere. Dette gjelder for eksempel kontaktinformasjon (navn og adresser), lokasjonsdata, bank- og kredittkortopplysninger, bilder og videoer. I tillegg kan mobilapplikasjonene ta opp informasjon fra en rekke sensorer i mobilen, for eksempel kameraet, mikrofonen, kompasset, og ulike bevegelsessensorer. Alt dette kan benyttes til å spore våre bevegelser, og analysere adferd.

– Selv om de fleste app-utviklerne har de beste hensikter, så kan det være en stor fare for at personopplysninger kan komme på avveier og bli misbrukt.
Det bør i mobilapplikasjonene gis informasjon til brukerne om hva slags opplysninger som blir samlet inn via appen, til hvilke formål, og hvem som står ansvarlig. Dette er helt nødvendig for at den som skal behandle opplysningene skal kunne hevde å ha innhentet et informert, uttrykkelig og frivillig samtykke, slik det er definert i europeisk personvernlovgivning. Slik er det ikke i dag.

Apper som Angry Birds forteller deg typisk hva de selv gjør med dataene dine, men de sier ikke hvem de deler den med, og tar gjerne ikke ansvaret for hva som partnerne gjør med opplysningene.

3.part cookies – mange øyne som følger med på nettsurfingen din

Samferdselsdepartementet la fram proposisjonen Endringer i ekomloven (lov om elektronisk kommunikasjon) for kort tid siden. Et av de viktigste forslagene er at ekomloven skal få et nytt avsnitt om informasjonskapsler (cookies)

Avsnittet er formulert slik at innholdsleverandører, annonsører og tjenesteytere fritt kan videreføre dagens praksis med planting av informasjonskapsler, forutsatt samtykke fra brukerne. Av det departementet oppgir som «praktiske» hensyn, defineres «brukersamtykke» på en måte som strider mot personopplysningslovens krav om «informert brukersamtykke». Dette står i klartekst i proposisjonen.

Løsningen departementet har valgt krever at brukeren gjør aktive valg for å endre forhåndsinnstillinger som ikke er personvennlige. Det er et klart avvik fra kravet om informert samtykke.

Du får cookies straks du går inn på en ny side. Du har ingen mulighet til å skaffe deg en oversikt over hva siden vil plassere av cookies før de er plassert. Hvis du vil gjøre noe med det, må du ut av siden, slette cookies, endre innstilling og så gå inn på siden igjen. Det er svært upraktisk.

I et personvernperspektiv, skal man sette brukeren mer i stand til å velge selv. I ekomloven fremmes ikke dette perspektivet. Det viser bare hvilken apatisk holdning våre politikere har i forhold til å beskytte våre rettigheter med hensyn til personvern.

Når våre politikere i Regjeringen og på Stortinget ikke står opp for våre rettigheter til personvern er det på tide at folket tar saken i egne hender.

Initasjon til dugnad for å finne ut hva disse og andre selskeper vet om oss

Du kan være med å avdekke hvem kartlegge hvem som lagrer hva slags informasjon, og hvor lenge.
Dn.no/dagens IT ønsker at flest mulig skal hjelpe dem med egne innsynsbegjøringer om de tjenestene de bruker, eller steder man vet at man er registrert. Denne siden forklarer hvordan DU kan bidra:

http://www.dagensit.no/article2606634.ece

DN.no/Dagens IT har skrevet en artikkel om #mappami her:

http://www.dagensit.no/k/mappami/article2611006.ece

Av
Gunvar Mjølhus
Leder Piratpartiet Rogaland

Flattr this!

Norske politikere er som forventet “bekymret” for 3D-printere

I går, 7.mai, postet vi en kommentar hvor Piratpartiet mener at dagens våpenlov er god nok med hensynt til produksjon av våpen. Loven skiller ikke mellom våpen produsert på tradisjonelt vis eller med 3D-printere.

Videre kommenterte vi at politikere fra de andre partiene (som knapt nok visste hva en 3D-printer var på forespørsel fra Hardware.no) kunne finne på å forby/regulere bruk av 3D-printere på grunn av bekymringer.

I dag er det en ny artikkel på Hardware.no hvor partiene har fått anledning til å si sin mening.

Heldigvis viser kommentarene fra partiene at de skjønner at våpenloven ikke tar hensyn til hvordan våpen produseres, men likevel er det flere av partiene som vurderer endringer i våpenloven som følge av denne muligheten 3D-printere byr på. De fremstår ihvertfall som meget bekymret.

– Når denne teknologien blir tilgjengelig vil man enkelt og billig klare å lage våpen selv, noe som overhodet ikke er ønskelig fra vår side. Dette er en sak som jeg og KrF kommer til å ta opp med justisministeren, sier Ropstad til Hardware.no. Jeg frykter at uvedkommende kan bruke denne teknologien til å lage våpen som vil bli brukt til alvorlige hendelser. Derfor må regjeringen være i forkant, og gjøre det den kan for å hindre en utvikling der slike våpen lages, og utvanner våpenloven og vår strenge kontroll av våpen, mener han.

Det skal bli spennende å se om de andre partiene klarer å holde roen og fingrene fra fatet, eller om Piratpartiet får nok et sak vi må bekjempe.

Her er den omtalte artikkelen;

– Tas noen med 3D-printet våpen, må det slås hardt ned på
http://www.hardware.no/artikler/tas-noen-med-3d-printet-vapen-ma-det-slas-hardt-ned-pa/133212

Flattr this!