Kommentar: NAV i strid med grunnloven og menneskerettighetene, ikke bare EØS og Trygderetten

Publisert av targeir den

Grunnlovens § 106 sier:

«Alle som oppheld seg lovleg i riket, kan fritt ferdast innanfor
grensene og velje bustad der.

Ingen kan nektast å forlate riket om det ikkje trengst av omsyn
til effektiv rettsforfølging eller fordi dei skal gjere
verneplikt. Norske statsborgarar kan ikkje nektast tilgjenge til
riket.»

Grunnloven sier altså at ingen kan nektes å forlate riket med
unntak av ved rettsforfølgelse (innkalt til soning) og ved
innkalling til verneplikt. Utenom dette har man altså full
bevegelsesfrihet. og merk at dette sier ingenting om
velferdsytelser.

Satire fra @KaiLofthus på Twitter.NAV bryter Grunnloven

Det betyr at Grunnloven, med disse to eksplisitte unntakene,
garanterer alle andre borgere full bevegelsesfrihet, UAVHENGIG av
sykepenger eller andre ytelser fra staten.

Når Grunnloven rangerer høyest må det bety at enhver begrensning
av bevegelsesfriheten begrunnet med eller koblet til mottak av
velferdsytelser bryter med Grunnloven, vår høyeste lov, og derfor
er i strid med norsk lov, altså ulovlig.

Både ved flere psykiske lidelser og fysiske lidelser som f eks
revmatiske lidelser kan den beste, og noen ganger eneste,
behandlingen være nytt miljø eller varmere klima.

I tillegg er det verdt å merke seg at borgeren ikke selv aktivt
har frasagt seg retten til å bevege seg utenfor landets grenser,
når det er en lege som søker NAV på vegne av pasienten, noe som
kan skje med liten eller ingen medvirkning fra pasienten, for
eksempel ved alvorlig psykisk sykdom.

Slik at borgeren ikke har frasagt seg retten til å bevege seg
utenfor landets grenser i forbindelse med en velferdsytelse som
ikke stiller krav til konkret oppmøte eller stedsbasert
aktivitet.

Dette innebærer at NAVs systematiske overgrep og
rettsforfølgelser ikke er avhengig av Norges forhold til EØS
eller EU, men utgjør et brudd på grunnleggende rettigheter om
bevegelsesfrihet, som beskyttes og garanteres av Grunnloven.

Videre gjelder retten til bevegelsesfrihet ikke bare innenfor
EØS/EU-området, men også utenfor, da Grunnlovens paragraf 106
bare sier noe om friheten til å forlate riket.

NAV bryter menneskerettighetene

Retten til bevegelsesfrihet er også med i FNs
menneskerettighetserklæring artikkel 13-1 og 13-2:

Artikkel 13:

1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge
oppholdssted innenfor en stats grenser.

2. Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land
innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land.

https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter

Lovbrudd og justismord

Grunnloven, EØS-avtalen, og FNs verdenserklæring om
menneskerettigheter sier alle det samme om retten til fri
bevegelse, og ingen av dem har blitt overholdt av NAV overfor
mennesker med sykdommer, slik at disse har fått sin
bevegelsesfrihet innskrenket.

NAV har fått ture frem i lang tid med grove og omfattende
lovbrudd og illegitime rettsforfølgelser og justismord. NAV har
latt være å bry seg om norske rettsinstanser og rettsavgjørelser
– og rettsinstansene har latt være å følge opp. Og i tillegg
kommer fra NAV en jevn strøm av ignorering av leger og
spesialister, og nedverdigelser av deres pasienter. Hva sier alt
dette om det vi har trodd er rettsstaten Norge?

Totalitær overvåkning

NAV har fra 2011 utvidede fullmakter til full og total
overvåkning av sine klienter, og faktisk av alle personer i Norge
— fullmakter som overstiger til og med de fullmaktene politiet
har — og som omfatter for eksempel kommunikasjonskontroll. Dette
er fullmakter som ingen bør ha i en rettsstat og som selvsagt
blir og har blitt misbrukt;
https://www.dagbladet.no/nyheter/nav-har-lov-til-a-spionere-pa-deg/64309372

Hvorfor har Norges myndigheter ønsket å begrense friheten til
både sine egne og andres borgere som er i en sårbar situasjon
vedrørende arbeid vs sykdom?

Er du frisk nok til å bli syk?

Som politisk nestleder i Piratpartiet Svein Mork Dahl spør: «Er
du frisk nok til å bli syk?» Hvem er frisk nok til å bli syk, når
NAV suverent overkjører legers og spesialisters medisinske
vurderinger og står fritt til enerådig og eneveldig bestemme at
hvem som helst er for frisk til å få velferdsytelser?
https://frifagbevegelse.no/nyheter/allison-51-er-for-syk-til-a-jobbe-men-for-frisk-til-a-motta-trygd-fra-nav-6.158.659462.a80ba0597d

Skrot NAV, innfør borgerlønn!

Piratpartiet har for mange år siden vedtatt å støtte utredning av
innføring av borgerlønn som alternativ til NAV-systemet. For meg
ser det ut til at dersom vi kan nedlegge NAV vil vi fjerne en
dominerende pådriver for systematiske nedverdigelser av mennesker
som tar både motet, håpet og helsa fra dem.

Tekst: Thomas Gramstad, leder i Piratpartiet

Kategorier: Flaskeposten