Politiske vedtak fra landsmøtet i Oslo

Publisert av targeir den

Her er oversikt over alle politiske vedtak fra landsmøtet til Piratpartiet i Oslo 27. og 28. april.

Det ble vedtatt et utgangspunkt omstrukturering av det politiske programmet vårt, om som er for å vise fram i artikkelen her, men som spesielt interesserte kan studere på GitHub:

https://github.com/piratpartiet/pir-kjerneprogram/commits/omstrukturering-2019

Det ble valgt en ny programkomité, som skal arbeide videre med omstrukturering. Det er også opp til komitéen å følge opp vedtak fra landsmøtet om at valgprogram skal innlemmes i kjerneprogram og danne et samlet politisk program. Komitéen består av:

Leder: Håvard Hatlevik
Nestleder: Thomas Gramstad

Medlemmer:
Asbjørn Ulsberg
Svein Mork Dahl
Olav Handeland
Linda Tørklep

Her følger nye seksjoner og avsnitt som ble vedtatt for det politiske programmet:

Satsing på e-sport og spillutvikling, anerkjennelse av spill som kultur, regulering av gambling-lignende mekanismer

Piratpartiet ser et stort ubenyttet potensiale for økt kultur og næring i dataspill og esport, og vil derfor forbedre rammevilkår og øke tilskudd til aktivitet, utdanning, og oppstartsvirksomhet.

Piratpartiet vil konkret:

 • Likestille støtte/tilskudd til ikke-kommersielle miljøer, aktiviteter og organisasjoner som driver med dataspill med støtte/tilskudd til annen kultur, sport og idrett etter tilsvarende kriterier.
 • Opprette en paraplyorganisasjon som legges inn under NIF (Norges Idrettsforbund) som skal fremme et bredt tilbud for esport i Norge.
 • Øke bevilgninger til innkjøpsordninger via NFI (Norsk Filminstitutt) spesifikt avsatt til dataspill.
 • Opprette lokale idefabrikker/kompetansesenter på egnede steder (f. eks. offentlige bibliotek) der miljøer kan komme sammen for å utveksle erfaringer, kunnskap og ideer.
 • Satse på utbygging av norskeide datasenter for mange ulike formål, inkludert men ikke begrenset til dataspill.
 • Videreføre og forbedre eksisterende satsning på koding i skolen, og øke tilskudd til etterutdanning/kursing av lærere.
 • Ta initiativ i alle tilgjengelige kanaler for å skape en ny bransjenorm nasjonalt og internasjonalt mot gambling-lignende-mekanismer i dataspill. Ingen støtte til markedsføring eller utvikling må gis til selskaper som tjener penger slike mekanismer internt i spill, heller ikke spill med interne betalings-mekanismer for å oppnå fordeler eller motvirke ulemper.

Reform av helsesektoren

Piratpartiet ønsker å jobbe for å styrke pasientene og de ansattes rettigheter. Det bør satses på forebygging og rehabilitering i samfunnet. Helsearbeidere må lokalt få mer faglig frihet og mindre administrativt stress, sentralisering med dårligere pasientsikkerhet som konsekvens bør stanses.

Piratpartiet mener at helsevesenet i hovedsak er et offentlig ansvar. Der private aktører utfører et arbeid på vegne av offentlige ansvarshavende må det stilles strenge krav til produktkvalitet, intern og ekstern kontroll, personvern, og arbeiderrettigheter. Det må innføres et tak på inntjeningsgrad og lønnsnivå. Arbeidet med digitalisering og automatisering må intensiveres.

Piratpartiet vil konkret:

 • Bevare lokale sykehus med akuttkirurgi og fødeavdelinger i hele landet.
 • Sørge for at alvorlig syke mennesker får best mulig behandling og medisinering basert på faglige vurderinger.
 • Forbedre varslervern til alle yrkesgrupper.
 • Fjerne foretaksmodellen for sykehus og legge ned de regionale helseforetakene.
 • Endre dagens utvikling der utdaterte metoder for struktur og ledelse ødelegger arbeidsmiljø og behandlingskvalitet.
 • Fristille medisinsk personale i større grad fra unødvendige administrative rutiner.
 • Utrede behov og iverksette tiltak for nye IT-systemer i samråd med egne fagfolk over hele Norge der pasientsikkerhet, personvern, IT-sikkerhet, og effektiv drift må løses på en tilfredsstillende måte.
 • Innføre moderne systemer for digitalisering og automatisering for effektiv drift.
 • Sikre at nye og bedre behandlingsmetoder tas i bruk basert på faglige vurderinger.
 • Redusere ventetid og helsekøer ved utbygging og forbedring av grunnkapasitet i helsesektoren, men også ved innkjøp av eksterne tjenester der både faglige og økonomiske argumenter peker i samme retning.
 • Øke satsing på rehabilitering og habilitering.
 • Bygge sentraliserte miljøer for spesialisthelsetjenester for behov som ikke har akutt prioritet.
 • Fokusere på preventive helsetiltak for befolkningen for å redusere press på fremtidig behandlingskapasitet.
 • Sørge for at eldre kan leve under verdige forhold i egne hjem og på helseinstitusjoner, derav at aktivering, frihet, og medbestemmelse blir en større del av hverdagen på eldrehjem.
 • Bevare ambulansetjenester og annen kriseberedskap over hele landet.
 • Inkludere tannhelse som en del av øvrige offentlige helsetjenester.
 • Innholdet i avtaler mellom legemiddelindustrien og offentlig helsesektor må åpne og tilgjengelige.
 • Satse på forebyggende helse- og kostholdstiltak i barnehage og skole.
 • Faglige vurderinger må ligge til grunn for vurderingene av hvor sykehustilbudene skal ligge.

Reform av finansiering av veibygging/vedlikehold og kollektivtransport

Dagens bompengeordning må avvikles, finansiering av veiutbygging/drift/kollektivtransport må skje via skattesystemet.

Piratpartiet foreslår å endre § 4 i yrkestransportlova slik at privatpersoner fritt kan tilby transport mot vederlag. Inntekter på inntil 50.000,- NOK unntas fra mva fra persontransport, men skattlegges som vanlig personinntekt. Inntekter utover 50.000,- vil kreve registrering av virksomhet etter vanlige regler.

Det må satses på utbygging av parker og annet grøntareal i byer. Kollektivtransport, spesielt i områder utsatt for stor kø, må prioriteres til et nivå som har tydelig effekt inklusive gratis billetter for spesifikke strekninger og perioder.

Små energieffektive biler bør ha lavere årsavgift enn store energi-ineffektive biler.

Gjennomgangstrafikk fra industri bør i størst mulig grad unngås ved å omorganisere plassering av veier, industri, og andre transportårer over tid.

Skattlegging av multinasjonale selskaper og kamp mot skatteparadiser

Inntekter til virksomheter direkte eller indirekte registrert i skatteparadiser beskattes med en ekstra straffeskatt/toll på 50 % uavhengig av andre regnskapsmessige hensyn.

Det må iverksettes en grundig konsekvensutredning av en overgang til kildebeskatning, gjerne i samarbeid med eksisterende internasjonalt arbeid.

Arbeid for å bidra til mer åpenhet og deling av regnskapsinformasjon bør tildeles betydelige ressurser. Eier av skjulte regnskaper og hemmelige formuer bør i økt grad straffes med ekstra straffeskatt i henhold til overtredelsens omfang og størrelse.

Finansinstitusjoner og juridiske institusjoner som konsulterer sine kunder eller ellers er involvert i transaksjoner knyttet til skatteunndragelse må i større grad straffes og bli fratatt lisens.

Det må igangsettes et bedre internasjonalt samarbeid for å hindre skatteunndragelse.

Pensjonspoeng for studenter

Fullført studium skal gi pensjonspoeng. 60 produserte studiepoeng skal gi samme opptjening som en arbeidsinntekt på 1,5 G (grunnbeløpet i folketrygden).

Igangsette begrensede eksperiment med borgerlønn og lignende konsepter

Det bør igangsettes eksperimenter i begrensede områder med formål å forske på effekter av en universell basisinntekt, universell tilgang til ressurser/tjenester, og lignende konsepter.

Det må innføres en skatt på informasjon og automatisering/robotisering på et nivå tilpasset økt inntjening/produktivitet.

Nye arbeidstidsordninger

Piratpartiet støtter innføring av 6-timers arbeidsdag eller 4-dagers arbeidsuke.

Det må også forskes på effekter av nye arbeidstidsordninger på for eksempel sykefravær, og det bør i større grad kunne gis tilskudd til bedrifter som tilrettelegger ekstra for ansatte i belastende yrker.

Det bør innføres økt arbeidsgiveravgift for bedrifter som benytter arbeidstakere med arbeidstid som overstiger 30 timer per uke fra hoved- eller biarbeidsgiver. (*)

Ansattforhold som ikke fast belastes med høyere arbeidstakeravgift. (*)

(*) Til orientering, ikke en del av vedtaket på Landsmøtet:
Det ble ønsket tilleggført til protokoll av forslagsstiller at samlet arbeidsgiveravgift ikke er tiltenkt økt, samt at økt avgift kun skal gjelde arbeidstid overstigende 30 timer eller arbeidsforhold som ikke er fast.

Tillegg til generell tekst om skolepolitikk

For å hindre frafall i skolen er det ønskelig at skolen i større grad tar høyde for elevens behov for tilrettelagt undervisning. Spesielt små barn som kommer rett fra barnehage er særs viktige å følge opp på individuell basis der barns naturlige nysgjerrighet må få utfolde seg i stedet for å bli undertrykket.

Fokus på et sunt læringsmiljø for alle klassetrinn vil være essensielt for trivsel, og videre fokus på lærerens kvalitet vil øke elevens faglige ferdigheter. Skolene må heller ikke tillates å forfalle til gode for midlertidige budsjetthensyn som bare forverres over tid.

Tillegg til valgprogram for ruspolitikk

Piratpartiet ser på rusmisbruk og tilhørende psykiatriske problemer som en del av menneskers helhetlige helseproblemer. Vi vil jobbe for at det lovfestes rett til behandling på riktig nivå og til rett tid, og at offentlige behandlingstilbud bygges opp innen rus og psykiatri for å møte de reelle behovene. Psykisk helse må likestilles med somatisk helse, uten diskriminering.

Tillegg til søyle om klima og miljø

Piratpartiet ønsker seg en bedre verden for alle, og vil jobbe for en politikk som sikrer alle et verdig liv. Piratpartiet støtter derfor også FNs bærekraftsmål:

• Utrydde alle former for fattigdom i hele verden.
• Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.
• Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.
• Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.
• Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling.
• Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
• Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris.
• Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.
• Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.
• Redusere ulikhet i og mellom land.
• Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
• Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.
• Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene av dem.
• Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.
• Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.
• Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.
• Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Tillegg til næringspolitikk

Bedre rettigheter for næringsdrivende og gründere

For at flere skal våge å starte for seg selv, må vi harmonisere regelverket med selvstendig næringsdrivende og fast ansatte. Piratpartiet vil derfor arbeide for gode, forutsigbare og sosiale rettigheter for næringsdrivende.

Selvstendig næringsdrivende fortjener bedre sosiale rettigheter. De har dårligere rettigheter når det kommer til blant annet pensjonssparing og sykelønn. I tillegg går de glipp av et minstefradrag, som alle fast ansatte har krav på.

Piratpartiet mener:

 • Vi må styrke de sosiale rettighetene til selvstendig næringsdrivende
 • Rettssikkerheten til næringsdrivende må styrkes
 • Arbeidsgiver skal ikke fungere som innkrevingssentral for det offentlige
 • Organisasjonsfriheten skal etterleves som et ukrenkelig prinsipp

Arbeidsliv

Piratpartiet ønsker et trygt og anstendig arbeidsliv. Samtidig må vi passe på at regelverket ikke blir et hinder for bedriftens muligheter til vekst og verdiskaping. Spillereglene i arbeidsmiljøloven må være like for alle bedrifter. Fremforhandlede ordninger i en hovedbedrift på et prosjekt må også gjelde for deres underleverandører, uavhengig av om de er organisert eller ikke. Uorganiserte bedrifter må også få muligheten til å forhandle med sine ansatte om unntak i lovens bestemmelser der det gis adgang for dette, så fremt arbeidstilsynet godkjenner avtalen.

Piratpartiet mener:

 • Fremforhandlede ordninger i en hovedbedrift må også gjelde for underleverandører på samme prosjekt
 • Der loven åpner for det, bør arbeidstaker og arbeidsgiver i en uorganisert bedrift få anledning til avtale avvik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser
 • Strengere straffer ved grove brudd på arbeidsmiljøloven

Skatt og rammevilkår

Å skape flere nye jobber er det viktigste målet for den økonomiske politikken. Skaper vi flere nye jobber, øker vi skatteinntektene, noe som er forutsetning for å finansiere vår felles velferd.

Piratpartiet mener at veksten i norsk næringsliv må komme fra de små og mellomstore bedriftene. I dag sysselsetter disse bedriftene over halvparten av alle arbeidstakere og produserer 4 av 10 kroner i total verdiskaping. Hvis alle norske foretak med 1-20 ansatte fikk en ansatt til, ville vi fått 165 000 nye arbeidsplasser. Det er flere arbeidsplasser enn vi har arbeidsledige.

Norske små og mellomstore bedrifter er avhengig av norsk kapital for å vokse. Skal flere bedrifter lykkes og arbeidsplasser sikres, må det bli lettere for bedriftene å få tilgang på kapital for å investere.

Piratpartiet mener at:

 • Det må innføres skatteincentiver for å investere i småbedrifter og gründerselskaper
 • Skatt på opsjoner for ansatte utsettes til realisasjonstidspunktet for opsjonen
 • Arbeidsgiveravgiften må reduseres
 • Tiltak som gründerlån og tilskudd i tidlig fase må styrkes
 • Delingsøkonomien er positivt, men nye aktører må skattlegges på lik linje med etablerte næringer
 • Skatterapportering må forenkles for alle bedrifter og tilpasses for aktører i delingsøkonomien
 • Skattefradrag på hjemmetjenester, lik den svenske ROT og RUT ordningen, bør benyttes som et virkemiddel mot svart arbeid

Nordisk næringssamarbeid

Vi ønsker å styrke vårt nordiske fellesskap. Norden er vår viktigste handelsområde og norsk næringsliv er tjent med å løse opp i felles grensehindringer og knytte oss tettere sammen gjennom felles samferdselsprosjekter

Åpenhet og samarbeid på tvers av landegrenser er en forutsetning for økonomisk vekst og velferd i det lange løp. Norsk næringsliv står sterkere sammen med våre nordiske og europeiske handelspartnere enn vi gjør alene.

Piratpartiet mener:

 • Det må innføres en felles nordisk transportplan og en ministerpost for samferdsel/transport/infrastruktur i Nordisk Ministerråd
 • Satsing på fellesnordisk bedrifts- og arbeidsmarked og arbeide aktivt mot grensehindringer mellom de nordiske landene

Her følger vedtatte utkast til seksjoner i partiprogrammet. Programkomitéen skal komme med forslag til plassering, samt eventuelle andre endringer til førstkommende forenklede digitale landsmøte:

Reversere unødvendig sentralisering

Folk må oppmuntres til å gjøre mest mulig lokalt. Nedleggelsen av lokale sykehus må stanses. Utviklingen må snus i forhold til dagens praksis. Piratpartiet vil satse på lokalt selvstyre og levevei. Effektivitetshysteriet må bort. Folk må bli viktigere enn profitt. Helse, transport og andre essensielle behov i menneskenes liv må ikke være drevet med profittmål, viktige oppgaver bør være offentlig drevet.

Piratpartiet vil prioritere bevilgninger og gjøre politisk vedtak som legger forholdene til rette for en slik omlegging av samfunnet. Nye lokalsykehus må bygges og bemannes. Sentralsykehusene må bygges om til for eksempel å fungere mer som kompetansesentre for kirurgi. Piratpartiet vil gjøre omlegginger som hindrer at leger og sykesøstre jobber ekstrem overtid uten søvn. Pasienter skal ikke kastes ut fra sykehus bare timer etter fødsel eller operasjon.

Urbant jordbruk

Det har et enormt potensial, både for matforsyning, energiforbruk og enkeltmenneskers og gruppers uavhengighet fra maktkonsentrasjoner. En hel by kan dekkes av planter. Kineserne har allerede planlagt en slik by. Tak og vegger utvendig kan dekkes. I tillegg til å produsere mat vil plantene også isolere bygningene. Mat kan også dyrkes innvendig på en energiøkonomisk måte. Individer og grupper kan dyrke sin egen mat og ikke lenger være like avhengige av butikkvarer. Fordelene med nulltransport er også åpenbare. Folk bør kunne dekke sine grunnleggende behov innen kort avstand fra sin bolig. Langtransport bør høre til fortiden.

Piratpartiet vil bevilge midler som oppmuntrer til denne utviklingen og vil også bidra til å øke viten og utvikle støtteordninger for de som ønsker å starte slike tiltak.

Solenergi

Solcellepaneler på tak på boliger og bygninger er allerede noenlunde samme pris som vanlig takstein og kan faktisk være en mer solid løsning. Et hus eller en bygning som bruker solcellepaneler og andre tiltak kan også produsere mer energi enn det bruker. På sikt kan kraftselskaper til private husholdninger bli overflødige. Individer og grupper kan produsere så mye kraft som de til enhver tid trenger, og det kan over tid bli mulig å gi fossefallene tilbake til naturen. En demning har alltid vært direkte ødeleggende for et gitt lokalt økosystem.

Piratpartiet vil utvikle og utvide eksisterende støtteordninger til utvikling og innkjøp av utstyr som kan brukes i alternativ energiproduksjon. Det bør også dannes et råd som koordinerer tiltak.

Det kom til slutt en politisk uttalelse ut av landsmøtet.

Uttalelse angående gruvedrift i Kvalsund

Regjeringen har gitt tillatelse for gruvedrift i Kvalsund i Finnmark. Dette har store direkte miljømessige skadevirkninger. I tillegg kommer ødeleggelsen av reindriften i området. Dette vil skje selv om det aldri skulle komme et gram forurensning fra gruven, noe som likevel vil skje ved at slammet sendes ut i fjorden og ødelegger livet der fullstendig.

Det moderne samfunnet og profittmotiver påvirker og overstyrer alle andre vurderinger og ødelegger naturen og livsgrunnlaget for alle dyr på planeten, inklusive mennesket. Dyrene blir konstant stresset, noe som påvirker formeringsevnen. Ferdselsruter gjennom villmarken de har brukt i tusenvis av år blir sperret eller redusert i omfang. Populasjonen av mange arter går kraftig ned.

Regjeringens uansvarlige politikk (som da den dagen etter at den undertegnet Paris-avtalen utlyste nye leteblokker på norsk sokkel) har for lengst blitt totalt uakseptabel.

Kategorier: Flaskeposten