Saksdokumentet til kommende landsmøte

Publisert av admin den

Saksdokumentet til det kommende heldigitale ekstraordinære landsmøtet fra 12. til 20. august er gjengitt her, inndelt i tre seksjoner: vedtektsendringer, kjerneprogramforslag og valgprogramforslag. Navnene som er listet opp under hvert forslag er de som har formulert forslaget og/eller bidratt med vesentlige forbedringer i teksten som er gjengitt her. Det tas forbehold for korrigering av tastefeil og grammatikkfeil før landsmøtet, samt for forbedringer i layouten på dokumentet.

Seksjon 1: Vedtektsendringer

VEF = vedtektsforslag

VEF-1

Forslag til tillegg til §6.3 fra Olav Handeland (Hordaland) og Lars Anshus Stormo (Midtre Gauldal/Sør-Trøndelag):

 • 6.3.1 Eventuelle fullmakter må sendes inn senest 1 uke før landsmøtet, og må tilfredsstille formkrav vedtatt av kontrollkomiteen. Fullmakter skal arkiveres for å muliggjøre fremtidig kontroll.
 • 6.3.2 Fullmakter som ved fremtidig kontroll ikke tilfredsstiller formkrav eller innehar andre feil/mangler, skal annulleres og kan føre til at tidligere vedtak ugyldiggjøres.

Det ble betydelig og unødvendig mye støy og kaos på LM17 pga. blant annet bruk av fullmakter. For å unngå lignende tilstander andre ganger er det best å avklare eventuelle fullmakter før landsmøtet.

En fullmakt bør også inneholde et minimum av kvalitet for å sikre at identitet til fullmaktgiver er korrekt og avgrensing av fullmakt er spesifisert. Kontrollkomiteen bør ha mandat til å vedta nødvendige formkrav (som et minimum standard for organisasjoner / aksjeselskap). I tillegg bør fullmakter arkiveres slik at innholdet ved et senere tidspunkt kan kontrolleres. Dersom fullmakter ikke er korrekt må de annulleres, og dersom da vedtak minus frafalne stemmer faller må dette få tilbakevirkende kraft og føre til at nevnte vedtak ugyldiggjøres.

 

VEF-2

Forslag til tillegg i 15.4  fra Olav Handeland (Hordaland) og Lars Anshus Stormo (Midtre Gauldal/Sør-Trøndelag):

 • 15.4.1 Eventuelle fullmakter må sendes inn senest 1 uke før årsmøtet, og må tilfredsstille formkrav vedtatt av sentral kontrollkomite. Fullmakter skal arkiveres for å muliggjøre fremtidig kontroll.
 • 15.4.2 Fullmakter som ved fremtidig kontroll ikke tilfredsstiller formkrav eller innehar andre feil/mangler, skal annulleres og kan føre til at tidligere vedtak ugyldiggjøres.

Begrunnelse: Se forslagstekst under VEF-1 for tillegg til §6.3.

 

VEF-3

Forslag fra Geir Aaslid (Akershus)

 • 8 Landsstyret

Nytt ledd 8.8 tillegges paragrafen:

«8.8 Paragraf 8 om Landsstyret trer i kraft når partiet får minst 1000 betalende medlemmer.»

Begrunnelse: Med mange fylker helt uten fungerende fylkeslag og et lavt medlemstall i øvrige fylker har det ingen hensikt å bruke tid og krefter nå på paragraf 8 som hele tiden har vært en sovende paragraf.

 

VEF-4

Forslag fra Geir Aaslid (Akershus), Olav Handeland (Hordaland) og Svein Mork Dahl (Aust-Agder)

Siste setning i § 9.1 endres med tillagt tekst etter komma:

«I tillegg har Unge Pirater et fast styresete med stemmerett og styreansvar som blir valgt av landsmøtet i Piratpartiet etter forslag fra Unge Pirater selv, forutsatt at Unge Pirater kan dokumentere minst 20 betalende medlemmer i ungdomsorganisasjonen.»

Begrunnelse: Unge Pirater har aldri hatt mange medlemmer, og organisasjonen bør vokse før en stor påvirking i sentralstyret kan forsvares.Det er et demokratisk problem at det er så få stemmer bak Unge Piraters sete i sentralstyret, samtidig som det er problematisk dersom Unge Pirater skal ha et sete med stemmerett uten ansvar for beslutningene som blir fattet.

 

VEF-5

Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder)

 • Teksten i paragraf 3.2 endres fra gammel tekst i første avsnitt under, til ny formulering i andre avsnitt under:

«3.2 Kjerneprogrammet revideres når foregående landsmøte har bestemt det og nedsatt programkomité for dette formålet. Ved endring av kjerneprogrammet blir det brukt alminnelig flertall underveis i behandlingen, men programmet som helhet skal vedtas med 2/3 flertall.»

til

«Kjerneprogrammet revideres når foregående landsmøte har bestemt det og nedsatt programkomité for dette formålet. Ved endring av kjerneprogrammet vedtas hvert enkelt forslag med alminnelig flertall.»

Begrunnelse:

Ingen andre parti i Noreg, i alle fall ingen av stortingspartia, har krav om 2/3 fleirtal for heilskapleg endring av prinsipprogram (som samsvarar vårt kjerneprogram). Eg fekk vite det av møteleiar på landsmøtet i Bergen.

 

VEF-6

Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder)

Fjern §1.3:

«Forretnings- og postadresse er St. Olavs plass 2, 0165 OSLO.»

Begrunnelse:

Piratpartiet har nettopp av praktiske og økonomiske årsaker flytta kontor til ei anna adresse til Oslo. Postadresse har blitt endra til ein postboks i same by. Derfor må dette punkt vekk så fort som mogleg. Det er uansett ikkje nødvendig å skrive å skrive i vedtektene kor partiet held til.

Seksjon 2: Kjerneprogramforslag

KPF = kjerneprogramforslag

Forslag KPF-1 (Individ og personvern – Piratpartiet vil konkret)

Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder)

Fjerne «For eksempel skal ikke forsikringsselskaper ha anledning til å be foreldre om samtykke til å hente ut informasjon fra PP-tjenesten som forutsetning for forsikringsavtale.»

Begrunnelse:

Døme skal ikkje vere med i eit kjerneprogram.
Dette er gammalt og gløymt originalforslag frå Vegard Solheim i 2013. Eg tek over det som forslagstillar.

 

Forslag KPF-2 (Demokrati – Piratpartiet vil konkret)

Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder)

Endre

«Avinor skal tilby tomflasker og gratis påfylling av vann etter sikkerhetskontroll.»

til

«På flyplasser skal det tilbys gratis drikkevann etter sikkerhetskontrollen.»

Begrunnelse:

Vi treng ikkje å gå i detalj om kven som skal tilby gratis drikkevatn og korleis det skal bli gjort.
Dette er eit nytt forslag frå meg basert på eit gammalt forslag frå 2013.

 

Forslag KPF-3 (Kommunikasjon og infrastruktur – Piratpartiet vil konkret)

Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder)

Flytt

«Begrense lengden på KID-nummer for å hindre unødig frustrasjon ved betaling av regninger.»

seksjon som handlar om økonomi i valprogrammet.


Begrunnelse:

Dette punktet er ikkje ein del av kjernepolitikken til Piratpartiet, men kan gjerne stå i valprogrammet.

 

Forslag KPF-4 (Demokrati – Piratpartiet vil konkret)

Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder)

Endre

«La vanlige folk få legge frem forslag som Stortinget må ta stilling til dersom det oppnås et gitt antall signaturer (elektronisk).»

til

«La vanlige folk få legge frem forslag som Stortinget må ta stilling til dersom det oppnås et gitt antall signaturer fysisk og/eller digitalt.

Begrunnelse:

Originalt gløymt forslag frå 2013. Eg grunngir det med at ein bør få tydeleg fram at fysiske og digitale signaturar er begge like akseptable. Den noverande formuleringa tyder på at Piratpartiet helst ønskjer digitale/elektroniske underskrifter.

 

Forslag KPF-5 (Forskning og innovasjon Piratpartiet vil konkret)

Foreslått av Thomas Gramstad (Oslo) og Geir Aaslid (Akershus)

Tema: Romforskning og romfart

Nytt forslag fra 13. august, der begrunnelse er fjernet i selve forslaget:

«Satse sterkere på romfart med utforskning av verdensrommet via Norsk Romsenter eller ESA (European Space Agency), samt styrke finansiering av forskning knyttet til dette feltet.»

Opprinnelig forslag:
«Satse sterkere på romfart med utforskning av verdensrommet via Norsk Romsenter eller ESA (European Space Agency), samt styrke finansiering av forskning knyttet til dette feltet. Eksempelvis har verdens største fysikklaboratorium CERN ved et eksperiment styrket første del av Henrik Svensmarks hypotese om forbindelsen mellom kosmisk stråling og skydannelse. Piratpartiet mener at denne typen forskning må få lettere tilgang til forskningmidler.»

 

Forslag KPF-6 (Kunnskap og kultur – Piratpartiet vil konkret)

Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder)

Legg til følgjande punkt rett etter dagens punkt «Innføre leserett for innhold med kopisperrer.»:

«Bekjempe bruk av regionsperrer for åndsverk.»

Begrunnelse

Foreslår dette programpunktet, slik at vi kan innføre lov som i alle fall påbyr norske streaming-tenester å tilby tenestene sine for utlandet. DVD- og Blu-ray-plater som blir gitt ut i Noreg må vere regionfrie.

Dette vil kunne gi større marknad for norske åndsverkprodusentar. Det kan bli utfordringar med distribusjonskostnader både for postleveranse og med nettverksinfrastruktur, for det kostar også, men det bør kunne løysast. For DVD og Blu-ray kan ein tilby ekstra frakt for utlandet, slik ein kan gjere i dag. Litt usikker på korleis ein skal løyse det med streaming og nedlasting på Internett, for kan bli dyrt for tilbydarar å tilby raske nok serverar. Er torrent (med passord) løysinga? Vil gjerne ha innspel frå andre om det.

 

KPF-7

Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder)

Gjere kjerneprogramtillegget Piratdepartementene om til breiddeprogrammet (bokmål: breddeprogrammet) til Piratpartiet. Altså: Flytt Piratdepartementene frå kjerneprogrammet til breiddeprogrammet, som blir heilt nytt.

Begrunnelse:

Denne lange teksten omtalt som Piratdepartementene blei på landsmøtet i Bergen vedtatt som eit tillegg for kjerneprogrammet, som betyr at det er ein del av kjerneprogrammet formelt sett. Piratdepartementene inneheld i dag mange gjentakingar av tekst frå dei sju søylene og introduksjonsseksjonane til kjerneprogrammet og Piratkodeksen. Så mange gjentakingar er heilt unødvendig. Derfor foreslår eg omdefinering til breiddeprogram, slik at kjerneprogrammet blir klart skilt frå dette. Endringar i dette nye breiddeprogrammet kan vi ta oss av når vi har tid etter stortingsvalet i år.

Eg har sett i gammalt referat frå ekstraordinært landsmøte i 2013 at denne departementstrukturen alt då var meint for breiddeprogram, ikkje kjerneprogram.

KPF-8

Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder), Svein Mork Dahl (Aust-Agder) og Olav Handeland (Hordaland)

Byt ut innhaldet i Prinsipper i søyla Næringsliv og økonomi med følgjande (dagens innhald blir lagt til igjen med litt omforming i KPF-9 og i original formulering i VPF-14):

 

Prinsipper

Næringslivs- og økonomisk politikk skal tjene alle mennesker og samfunnet.

Piratpartiet ønsker å støtte et aktivt og konkurranseutsatt marked med innovasjon og vekst som kan støtte velferd og andre grunnleggende aspekter av samfunnet som utdanning og helsetjenester. Pirater tror hverken på privatisering eller nasjonalisering, men søker heller å finne en balanse mellom disse to og finne ut basert på forskning og offentlig debatt hvilken metode som er mest effektiv.

Piratpartiet ønsker å sikre at internasjonale og globale selskaper som opererer i Norge betaler sin rettferdige andel av sin skatt til Norge siden de har inntekten sin her og fordi de bruker norsk infrastruktur betalt av innbyggerne i Norge.

Vi ønsker å ta skritt for å sørge for at overskuddet fra internasjonale selskaper ikke blir unndratt skatt gjennom overføringer til moder- og søsterselskap i utlandet.

Offentlige finanser skal være åpne, transparente, lettleselige og tilgjengelig på nett. Statskassens regnskap og regnskapsføring for offentlige institusjoner skal være tilgjengelig i digital form på nettet i et omfang som ikke er i konflikt med individets privatliv.

All beskatning skal skje på en slik måte at den gjøres synlig og forståelig for folk som betaler skatten.

Juridiske enheters eierskap skal alltid være åpen og sporbar.

 

KPF-9

Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder), Svein Mork Dahl (Aust-Agder) og Olav Handeland (Hordaland)

Legg til følgjande punkt i «Næringsliv og økonomi – Piratpartiet vil konkret».

 * Forbedre forholdene for små og mellomstore bedrifter med forenklet rammeverk, og bedre støtteordninger. Vi ser at brorparten av nye arbeidsplasser skapes i SMB-bedriftene, og vi ønsker å støtte disse.

* Tilrettelegge for mulighetene som internett- og delingsøkonomien gir.

* Hindre norsk ratifisering av frihandelsavtalene TTIP og TISA mellom EU/EØS og USA, og CETA mellom EU/EØS og Canada slik disse foreligger i dag. Disse er en betydelig fare for arbeidsplasser og forbruker- og miljøstandarder. Vi krever åpne forhandlinger og folkeavstemning.

* Hindre norsk ratifisering av de økonomiske partnerskapsavtalene EPAs (Economic Partnership Agreements) mellom EU og afrikanske stater slik disse foreligger i dag. Grunnen er at disse setter verne- og utviklingsbehovene til afrikanske stater til side til fordel for europeiske næringsinteresser.» Vi krever åpne forhandlinger og folkeavstemning.


KPF-10

Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder), Svein Mork Dahl (Aust-Agder) og Olav Handeland (Hordaland)

Legg til punktet til søyla «Forskning og innovasjon», seksjon «Piratpartiet vil konkret»:

 • Kreve at offentlig finansiert forskning skal være bygd på vitenskapelige metoder.

Begrunnelse:
Øyvind Nondal fekk gjennom fjerning av dette punktet frå kjerneprogrammet på landsmøtet i 2016:

https://wiki.piratpartiet.no/Kjerneprogrammet_med_endringsforslag_fra_%C3%98yvind_Nondal (forslag 43)

Kenneth forsøkte å oppdatere formuleringa av dette punktet, slik at det skulle bli vedtatt, men det blei argument for på landsmøtet i 2017 at Polden ikkje hadde laga ei særleg god formulering. Eg vil derfor foreslå å innføre punktet med den originale formuleringa, men er open for forslag til å gjere det betre. Dette punktet er viktig i ei tid der personlege oppfatningar og falske nyheiter får råde i staden for vitskap og fornuft.

Dette forslaget gjeninnfører original formulering, men uten setningens siste ledd som lyder:
«…og uten ideologisk eller politisk påvirkning».
Dette fordi det er implisitt i «vitenskapelig metode» (setningens første ledd)  at slik påvirkning ikke legges til grunn når vitenskapelig metode anvendes.

 

KPF-11. Forslag til tekst i seksjonen Inkluderende demokrati.

Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder), Svein Mork Dahl (Aust-Agder) og Olav Handeland (Hordaland)

Breddedemokratiet i Norge må for øyeblikket fungere innenfor rammene som defineres av det representative demokratiet, men vi ønsker å gi folk en mulighet til å delta i utformingen av politikken også mellom valgene. Denne muligheten er ny, og er muliggjort av den teknologiske utviklingen. En annen fordel ved breddedemokratiet er at det medfører en økt gjennomsiktighet i den politiske prosessen.

Piratpartiet ønsker en grunnlovsendring der bindende folkeavstemninger får Grunnlovsvern.


Begrunnelse:

Breiddedemokrati er veldig sentralt – men heilt udefinert – begrep for Piratpartiet, men vi har ikkje med noko om det i kjerneprogrammet. Derfor må vi få denne teksten inn der.

 

KPF-12

Forslag fra Thomas Gramstad (Oslo).

Fjerne følgende setning i Kjerneprogrammet, som står under overskriften «Piratpartiet vil konkret»:

 «Foreslå at «fair use» tas inn i lovverket som en beskyttelse av privatpersoners rett til å skape egne kulturuttrykk med elementer fra eksisterende verk.»

 Begrunnelse:

 (1) Det er allerede lov «å skape egne kulturuttrykk med elementer fra eksisterende verk». Alle kan gjøre dette hjemme i stua/i den private sfære. Det som IKKE er lov er å spre/distribuere slike avledete verk.

 (2) Det er også lov for skoleelever i en undervisningssituasjon «å skape egne kulturuttrykk med elementer fra eksisterende verk». Videre er det tillatt å karikere, lage satire, sitere fra verk osv., som kan publiseres.

 (3) Det amerikanske begrepet «fair use» er både snevrere og mer uklart/ullent enn de unntaksbestemmelsene fra og avgrensningene av opphavsrettigheter som allerede eksisterer i norsk lov.

 Dette betyr at innføring av begrepet «fair use» i norsk lovgivning både vil snevre inn brukerrettigheter som allerede finnes i norsk lov og gi opphav til rettskonflikter der de med de største lommebøkene (dvs. ikke brukerne/folk flest) vil vinne i rettssalen.

 (4) Det er likevel mulig å styrke retten til kreativ gjenbruk og deling/distribusjon i norsk lov. Men det må gjøres UTEN referanse til «fair use» og MED referanse til eksisterende lovparagrafer, først og fremst de som angår begrepet «avledete verk».

 Se også:

Fair Use – nei takk!

https://tinyurl.com/fairuse-nei

 

Det foreslås å bare fjerne setningen fra Kjerneprogrammet, uten å erstatte med noe annet.

 Dersom landsmøtet insisterer på å få med en setning om kreativ gjenbruk, kan en alternativ formulering til Kjerneprogrammet se slik ut (forslagsstiller åpner for at landsmøtet kan justere formuleringen):

 «Arbeide for å utvide privatpersoners rett til å skape, dele og distribuere egne ikke-kommersielle kulturuttrykk med elementer fra eksisterende verk, samt få på plass betalingsordninger for tilsvarende kreativ gjenbruk av kommersiell art eller karakter»


KPF-13

Forslag fra Rune Mathisen (Telemark).

Endringsforslag:

Slette dette avsnittet fra del 6. Utdanning i Kjerneprogrammet

Piratpartiet ønsker å innføre et eksamensprogram, som likner SAT i USA, for folk som mangler vitnemål fra videregående skole eller ønsker å forbedre det uten å måtte ta opp fag som strekker seg utover unødvendig lang tid.

Som erstatning settes følgende punkt inn under «Piratpartiet vil konkret”:

 • Lovfeste gratis privatisteksamen i videregående opplæring.

Begrunnelse og motivasjon for endringsforslaget:

Et større endringsforslag til utdanningspolitikk for Piratpartiet planlegges fremlagt til landsmøtet i 2018. Dette forslaget vil legge vekt på at grunnutdanninga skal ha fokus på enkeltindividers styrker og interesser, samt problemløsning og læringsprosesser framfor innlæring av faktakunnskap.

Det planlagte endringsforslaget er ikke forenelig med innføring av SAT-tester i Norge. SAT er en standardisert test hvor kandidatenes faktakunnskap er i fokus. Du låses inn på et rom helt uten hjelpemidler, får en bråte med oppgaver som hver har fire svaralternativer. Så sitter du å krysser av for det svaret du tror er riktig. For å lykkes på SAT-tester er pugging den beste strategien. Den type kompetanse som skal til for å bestå SAT-tester er veldig virkelighetsfjern, og den vil gi flere tapere enn vinnere.

Jeg tror at den som foreslo å innføre SAT-tester i Norge, først og fremst ønsket å sikre at alle skal ha mulighet til å få et komplett vitnemål fra videregående opplæring (eller ta eksamen i helt nye fag). Vi kan sikre denne retten ved å lovfeste gratis privatisteksamen.

En privatisteksamen koster en del, men det varierer fra fylke til fylke. Som eksempel kan det nevnes at det i Telemark fylkeskommune koster kr. 1057 for å ta eksamen i et fag du ikke har karakter i fra før, og kr. 2115 for et fag hvor du ønsker å forbedre karakteren.

Jeg mener at det foreslåtte nye punktet under «Piratpartiet vil konkret” er en langt bedre løsning enn innføring av SAT-eksamen.

 

Seksjon 3: Valgprogramforslag

VPF-1

VPF = valgprogramforslag

Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder)

Har dette forslaget om kommune- og fylkessamanslåing for valprogrammet. Dette kan bli lagt inn under seksjon med namnet «Kommune og region».

«Piratpartiet mener at kommunesammenslåing skal være frivillig og støttet av innbyggerne i alle de involverte kommunene med folkeavstemming. Tilsvarende med fylkessammenslåing. I forkant av slike avstemninger skal innbyggerne være saklig informerte om fordeler og ulemper både med sammenslåing og ingen sammenslåing.

Piratpartiet overlater til hvert enkelt lokallag å anbefale sammenslåing og/eller arrangering av folkeavstemning om det. Argumentet for dette er at det er så mange lokale hensyn å ta at det er lite hensiktsmessig, og direkte vanskelig, å være kun for eller kun imot kommunesammenslåing uten at en ender opp med å overstyre viktige lokale hensyn.

Antallet innbyggere i en eller flere kommuner er ingen begrunnelse for sammenslåing. Faktorer som er relevante for vurdering av sammenslåing er lokale forhold som boligmarked, boligmønster, arbeidsmarked, eksisterende infrastruktur og behov for ny infrastruktur. Dette må samles som ett sammenslått hensyn som ses opp mot behovet for å bygge en kommuneadministrasjon og kommunaldrift som er stor nok til å gi et fullverdig kommunalt tilbud til alle kommunens innbyggere.»

Begrunnelse:

Her er originaltekst frå landsmøtevedtaket i 2015:

https://wiki.piratpartiet.no/3._ordin%C3%A6re_landsm%C3%B8te#Jo_.C3.98iongen:_Piratpartiets_holdning_til_kommunesammensl.C3.A5ing


Vedtatt med 13 mot 4 stemmer:

https://wiki.piratpartiet.no/Referat_ordin%C3%A6rt_landsm%C3%B8te_2015#Forslag:_Piratpartiets_holdning_til_kommunesammensl.C3.A5inger

 

VPF-2

Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder)

Legg til dette landsmøtevedtak frå 2014 inn i valprogrammet:

«Piratpartiet slutter opp om anbefalingen til Europarådet og de nordiske barneombud sin felles uttalelse, og ønsker å arbeide for en kjønnsnøytral lovgivning, hvor omskjæring kun kan utføres hvis en person som har nådd den alder og modenhet som kreves for å forstå nødvendig medisinsk informasjon, velger å samtykke til inngrepet uten utilbørlig press.»

Dette kan bli lagt inn under overskrifta «Kosthold, helse, inkludering og omsorg»/»Helse og omsorg».

Begrunnelse:

https://www.piratpartiet.no/2014/02/07/pressemelding/

Avstemmingsresultat på LM 2014: https://wiki.piratpartiet.no/Referat_ordin%C3%A6rt_landsm%C3%B8te_2014#Vi_behandler_forslag_3.1:

Forslaget den gang: https://wiki.piratpartiet.no/Sakspapirer_2._ordin%C3%A6re_landsm%C3%B8te#Pettersen.2C_Austlid.2C_Kj.C3.B8rstad.2C_Vrangsinn:_Omskj.C3.A6ring

 

VPF-3

Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder), Svein Mork Dahl (Aust-Agder) og Olav Handeland (Hordaland)

Endre denne overskrifta i breiddeprogram, og bruk dette også for tilsvarande i valprogram.

«Kosthold, helse, inkludering og omsorg»

til «Helse og omsorg»

Begrunnelse:

Det held med «Helse og omsorg» i denne overskrifta.

 

VPF-4

Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder), Svein Mork Dahl (Aust-Agder) og Olav Handeland (Hordaland)

Kryptovaluta. Legg til under overskrifta «Økonomisk politikk» eller annan passande stad under inans.

Piratpartiet vil:

 • Arbeide for et moderne regelverk for Bitcoin og annen kryptovaluta
 • Identifisere og peke på hvordan norsk regelverk avviker fra land og stater som er verdensledende på kryptovaluta
 • Forsvare retten til bruk av anonyme betalingstjenester, kontanter såvel som digitale systemer
 • Være åpne for nye, desentraliserte, løsninger for notarvirksomhet, smarte kontrakter og finans

Begrunnelse:

Er vedtatt som landsmøtevedtak i 2015, og bør vere med i valprogram

https://wiki.piratpartiet.no/images/f/fe/Lains_Kryptovaluta_og_desentralisering.pdf

Avstemming på LM 2015:

https://wiki.piratpartiet.no/Referat_ordin%C3%A6rt_landsm%C3%B8te_2015#Manuel_Lains_og_Christian_Lains:_Kryptovaluta_og_desentralisering

VPF-5

Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder), Svein Mork Dahl (Aust-Agder) og Olav Handeland (Hordaland)

Punkt som opphavleg var med i VPF-4, som ikkje passar inn i økonomi. Eg foreslår derfor å ta det med i ein seksjon om personvern eller kryptografi i valprogrammet.

 • Forsvare retten til bruk av anonyme sosiale nettverk og kommunikasjonstjenester
 • Forsvare retten til bruk av kryptografi og privat peer-to-peer-kommunikasjon
 • Støtte opp om nye kryptografi­baserte løsninger som gir individet kontroll over sin egen sensitive informasjon og identitet
 • Benytte åpne, blokkjede­baserte avstemningsverktøy til å kjøre rådgivende avstemninger om aktuelle saker

Begrunnelse:

Er vedtatt som landsmøtevedtak i 2015, og bør vere med i valprogram

https://wiki.piratpartiet.no/images/f/fe/Lains_Kryptovaluta_og_desentralisering.pdf

Avstemming på LM 2015:

https://wiki.piratpartiet.no/Referat_ordin%C3%A6rt_landsm%C3%B8te_2015#Manuel_Lains_og_Christian_Lains:_Kryptovaluta_og_desentralisering

Begrunnelse for VPF-6 til VPF-9

VPF-7 til VPF-10 (se under) er omsetjing av PPI-resolusjonane som blei vedtatt på generalforsamling til Pirates Parties International i Warszawa i 2015.

Desse er med i breiddeprogram»kladden», men desse er såpass finpolerte at eg vil ha dei med i valprogrammet. Dei passar godt inn der.

Her er originalen: http://wiki.pp-international.net/Resolutions#Warsaw_GA.2C_2015

Programkomiteen kan finne passande plasseringar i valprogrammet.

VPF-6

Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder), Svein Mork Dahl (Aust-Agder) og Olav Handeland (Hordaland)

Tilgang til medisin

Vi anser universell tilgang til medisiner og medisinsk behandling som en menneskerett.

Begrunnelse: Vi trenger mer tid på å behandle saken før vi tar den inn i VP med en bredere tekst.

 

VPF-7

Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder), Svein Mork Dahl (Aust-Agder) og Olav Handeland (Hordaland)

Opphavsrett

Pirater ønsker en rettferdig og balansert opphavsrett.

Samfunnet må sikre helhetlig åpenhet, rettferdige deltakerrettigheter for sine medlemmer og mer rettferdige avtalevilkår for kunstnere.

Begrunnelse: Vi trenger mer tid på å legge inn mer enn dette før vi tar mer enn dette inn i valgprogrammet. Vi har en god del opphavsrettpolitikk godt formulert i vår politikk allerede, i kjerneprogrammet.

VPF-8

Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder)

Nettnøytralitet

Prinsippet om nettnøytralitet må forsterkes ved lov i alle land for å sikre sterke incentiver for investeringer, rettferdig konkurranse og likebehandling av alle i det digitale rommet.

Vi anser informasjonsfrihet som en universell menneskerettighet, og nettnøytralitet et nødvendig middel for det.

Alle må være i stand til å ha tilgang til en internettilkopling som ikke diskriminerer noen som helst tjenester eller konkurrenter. Tiltak for trafikkstyring skal bare tillates i særlige tilfeller, drives på en klar og gjennomsiktig måte, og bare ha tekniske begrunnelser.

Ikke-diskriminerende tilgang til Internett må gjelde likt over hele verden. Vi avviser tiltak fra teleselskapene som truer fri adgang.

 

VPF-9

Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder), Svein Mork Dahl (Aust-Agder) og Olav Handeland (Hordaland)

Borgerlønn

Piratpartiet støtter en utredning av borgerlønn og andre mindre byråkratiske ordninger som en erstatning for dagens NAV-system.

 

VPF-10

Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder), Svein Mork Dahl (Aust-Agder) og Olav Handeland (Hordaland)

Legg dette inn under næringspolitikk i valprogrammet. Vil foreslå å endre overskrifta Finans til «Næringsliv og finans». Dette er henta frå det tyske valprogrammet for 2017 og tilpassa norske forhold 8 (X står nummer for kapittel i valprogram, som ikkje er fastsett enno):

Næringspolitikk

Nettverksbygging og digitalisering gjør helt nye former for produksjon, arbeid og utveksling mulig. På dette fundamentet står Piratpartiet for en fri og sosial økonomisk orden, som har utvikling og velferd for alle mennesker som mål. Økonomisk vekst er ikke det eneste målet for menneskers livskvalitet.

Piratpartiet vil konkret:

 • Piratpartiet vil tilrettelegge for nye innovative næringer basert på ny teknologi.
 • Piratpartiet ønsker at mennesker med gode ideer skal få støtte til å skape sine egne og andres arbeidsplasser gjennom gode støtteordninger for Gründere.
 • Piratpartiet mener Innovasjon Norge er for byråkratisk og tungrodd. Vi ønsker at gründere skal skape verdier ikke fylle ut papirer og skjemaer.
 • Piratpartiet ønsker å sikre den frie konkurransen gjennom å motarbeide monopoler og karteller gjennom å gripe inn mot private og offentlige monopoler og motarbeide uheldig konsentrasjon av politisk og økonomisk makt.


X.3 Økologi

Vi i Piratpartiet går inn for en bærekraftig omgang med naturressurser.Vi skal bidra til at dette potensialet utnyttes med hensyn til natur og kultur, slik at innovasjoner og arbeidsplasser oppstår over hele landet.

Piratpartiet vil konkret:

 • Deler av det økonomiske utbyttet ved utnyttelse av naturressurser skal tilfalle samfunnet.
 • Matvarer hører hjemme på bordet, ikke i søppelkasser. Vi ønsker å skape en retningslinje som fører til at foretak i matvare-industrien og -detaljhandelen gjøre varer, som ikke egner seg til salg men fremdeles er spiselig, tilgjengelige for allmennheten.


X.4 Forbrukervern

Vi i Piratpartiet ønsker at produsenter og tjenestetilbydere forplikter seg til å på en lett forståelig måte informere forbrukernen om sine produkter og hvordan disse fremstilles. Mulighetene som nye medier her tilbyr, burde ikke bare brukes til reklame, men derimot også til slik informasjon. Bare informerte forbrukere kan bestemme fritt hvordan de skal bruke pengene sine og dermed også utøve direkte påvirkning på tilbyderne.


X.5.2 Minstelønn som overgangsteknologi

Sosial dumping er til hinder for fri konkurranse under like vilkår og må bekjempes. For at alle mennesker skal kunne ha en verdig eksistens og kunne ta del i samfunnslivet, går vi inn for nasjonal minstelønn.

På sikt vil vi imidlertid ønsker å etablere et system for allmenn inntektssikring som borgerlønn og/eller andre ubyråkratiske ordninger som et alternativ til NAV.


X.5.3 Medbestemmelse i bedrifter

Arbeidsmiljøet er en vesentlig del av menneskers livsmiljø. Piratpartiet ønsker mer bedriftsdemokrati for ansatte og andre interessenter. Vi er positive til ansattes medeierskap og medbestemmelse i private virksomheter.


X.6 Fagorganisering

Piratpartiet støtter den frie organisasjonsretten, men også retten til å være uorganisert.


X.7 Globalisering

Piratpartiet er for internasjonalt samarbeid mellom mennesker. Internett med sine ubegrensede muligheter blir her en viktig økonomisk faktor, som går langt utover nasjonal politikk. Globalisering skal tjene felles velferd for alle mennesker, og globalisering skal tjene mennesker ikke selskaper.

 

VPF-11

Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder).

Legg dette inn i seksjonen «Samferdsel og infrastruktur» i valprogrammet.

«Den digitale revolusjonen i det offentlige rom er fullt i gang, og klimaendringene krever ny miljøvennlig mobilitet. Infrastrukturen i våre byer, tettsteder og bygder og måtene som vi reiser mellom disse på, vil endre seg stort i fremtiden. Piratpartiet ønsker å legge til rette for effektivisering av kollektivtransport og for selvstyrte, og med det også førerløse drosjer og minibusser.

Noen arealer som i dag brukes til trafikk ønsker vi med denne effektiviserigen å forme om til grønt- eller rekreasjonsområder, slik at de lokale innbyggerne får økt livskvalitet.

 

Begrunnelse:

Dette er basert på seksjon om samferdsel i valprogrammet til Piratpartiet i Tyskland for 2017 og er tilpassa norske forhold. 

 

VPF-12

Forslag frå Steinar Holstad (Møre og Romsdal?)

Legg til dette i kapittel/seksjon om idrett i valprogrammet:

«Partiet vil fremme forslag for 1 milliard kroner til utbygging av ishaller i områder av landet med svak dekning i neste stortingsperiode.»

Begrunnelse:

Det finst rundt 45 ishaller i Norge. Sverige har nesten ti ganger so mange ishaller- spredd rundt i heile landet. I Norge er det fleire fylker uten ishalltilbud og med omtrent manglande tilbud.  Isidretter som ishockey og curling er veldig populære ungdomstiltak i områder der haller er etablert. Ein hall vil koste om lag 50 millioner kroner og ein ekstraløyving vil gi muligheita til fleire ishaller spredd rundt i det ganske land.

Sjå hockey.no for meir info. Spesifike tal og summar gjer det lettare å nå fram i media med eit budskap.

 

VPF-13

Forslag fra Thomas Gramstad (Oslo).

Fjern elbil-privilegiene

(for seksjon om samferdsel)

Piratpartiet vil fjerne Elbil-privilegiene (fordeler og subsidier). Piratpartiet vil gjøre det dyrere og mer tungvint å bruke fossilbil slik at elbiler i stadig større grad vil erstatte fossilbiler, uten at den totale bilbruken går opp. Overskuddet fra bil- og veiavgifter skal brukes til å utvikle og bygge opp kollektivtransport.

Begrunnelse:

Jo lavere terskel for å bruke elbil, jo mer konkurrerer elbilen med kollektivtransport, sykling og gange. Det vil si at den totale bilbruken øker, med alle miljøproblemene det medfører — arealbruk, køer/støy, asfaltslitasje/veistøv m.m.m.

Elbilene er kollektivtransportens største konkurrent når de har spesielle privilegier. Derfor må vi kutte subsidier og fordeler for elbiler. Elbilen er en helt vanlig bil og det er ingen grunn til å fortsette å gi den fordeler. Til gjengjeld må prisene på fossilbiler opp tilsvarende mye slik at det fortsatt er fordelaktig å kjøpe elbil. Også bruken av fossilbil må bli dyrere slik at elbilen også er billigere i bruk enn fossilbil.

Se også: Grønn privatbilisme:

https://steigan.no/2017/07/19/gronn-privatbilisme/


VPF-14

Forslag fra Svein Mork Dahl (Aust-Agder).

Tannhelse må inn på lik linje med resten av kroppen i den offentlig egenandelsordningen. Dårlige tenner er i dag et fattigdomsproblem, og .en ordning der tenner blir behandlet på lik linje med resten av kroppen vil avhjelpe dette.”

Hvorfor:

Som vi alle vet befinner tennene seg inne i munnen, mer eller mindre på rekke og rad, med andre ord så er tennene en del av kroppen. Eller er de egentlig det? I følge det offentlige er de kun en del av kroppen til du er 18 år. Etter det må du begynne å betale alt selv, om du da ikke har en kronisk tann- eller tannkjøttsykdom.

Å utsette tannlegebesøk i lang tid kan få alvorlige konsekvenser. Det starter med dårlig ånde, tannstein, misfargede tenner og dårlig matlyst, som i verste fall kan føre til underernæring. Hullene begynner å komme, og har man først fått et hull så sprer det seg raskt. Du kan ende opp med rotfylling eller tannråte, eller i verste konsekvens faller tennene ut. Og det er vel ingen av oss som ønsker å måtte ha tannproteser eller gebiss ved fylte 40 år?

Vi som jobber med dette mener at tannpleie må inn under egenandelsordningen. God tannhelse reduserer faren for andre sykdommer og lidelser, og en god offentlig tannhelseordning vil kunne spare samfunnet for mye penger som i dag blir brukt til behandling av alvorlige sykdommer som oppstår på grunn av folks dårlige tenner.

Tennene våre er en del av kroppen, derfor må tannhelse likestilles med andre offentlige helsetjenester.

 

VPF-15

Forslag fra Svein Mork Dahl (Aust-Agder).

Allemannsretten bør grunnlovsfestes, og også utvides til å gjelde Internett.”


Hvorfor:

Per i dag er Allemannsretten til ferdsel i utmark sikret gjennom Friluftsloven. Retten til fri ferdsel i utmark er et av få gjenværende gratis fellesgoder, og er derfor så viktig for hver av oss at den bør sikres Grunnlovs rang, og den bør ikke kunne endres, eller fjernes gjennom en endring i det vanlige lovverket. I det moderne Norge er også Internett blitt et viktig fellesgode som bør sikres for fremtidens innbyggere. Piratpartiet vil derfor at allemannsretten også skal innbefatte tilgang til Internett.

 

VPF-16

Forslag fra Svein Mork Dahl (Aust-Agder).

Dagens bompengeordning bør avvikles, og det bør utredes alternative måter å finansiere veibygging.”

Hvorfor:

Bompenger er et inngrep i befolkningens bevegelsesfrihet, og bør unngås

Dagens ordning med bomstasjoner er problematiske av flere årsaker, både treffer de brukerne vilkårlig i forhold til deres behov og bosted, men de innehar et unødvendig element av overvåking som er unødvendig i forhold til å finansiere nybygging av vei. I tillegg er dagens bompengeordning altfor dyr og byråkratisk i drift.

Dagens bompengeordning bør om man fortsatt skal ha delvis brukerbetaling erstattes av en ordning som på en bedre måte belaster brukeren for reell bruk, så som en avgift basert på kjørelengde eller tilsvarende.

Dagens ordning hvor motorsykler m.m. unntas å betale bompenger bør bortfalle.

 

VPF-17

Forslag fra Geir Aaslid (Akershus).

Alternativ og samlende formulering til forslag VPF-15 og VPF-16.

«Programforslag til programkomiteen

Piratpartiet vil grunnlovsfeste allemannsretten.

Retten til fri ferdsel i utmark er for viktig for hver av oss til at den kan tillates begrenset med skatt og avgift. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir deg rett til å bruke utmarka. Piratpartiet vil utvide bruksområdet for allemannsretten til også å omfatte gratis ferdsel og opphold på offentlig vei og på Internett. Hverken utmark, veier eller internettet skal beskattes tyngre enn det som er nødvendig for å forvalte disse områdene forsvarlig.

Piratpartiet tar sterkt avstand fra alle former for unødvendig skatt og avgift som begrenser bruken av utmark, vei og internett til bare å gjelde de rikeste.

Piratpartiet vil avskaffe all bompengeinnkreving i Norge. Piratpartiet vil i stedet finansiere veinett og kollektivtrafikk i henhold til Nasjonal Transportplan ved diverse innsparinger andre steder i statsbudsjettet.»

 

VPF-18 til VPF-20 med begrunnelse:

Forslag fra Geir Aaslid (Akershus)

Alle tre forslag hører hjemme under Forsvar i valgprogrammet.

[Kommentar fra programkomiteen. Noe av begrunnelsen kan kanskje bli tatt med inn i valgprogrammet. Det må bli klargjort før landsmøtet.

Landsmøteforslag om Forsvarspolitikk

Det har bygd seg opp en ukultur i forsvarsforvaltningen som gjør at større grupper av fagmilitære anser at det nå er umulig å stemme på de tre største partiene I årets stortingsvalg. Her har vi en unik anledning til å vise at nye partier kan framstå som mer troverdige enn de gamle I forsvarspolitikken.

Mot forsvarsbyråkrater hjelper bare pirater!


Uansett hva en mener om forsvarspolitikk bør Piratpartiet kjempe for åpenhet i politikk og offentlig forvaltning. Skal politikere kunne ta de riktige beslutningene I spørsmål om vår sikkerhet, så må de ha tilgang til alle faktaene og ikke bare de som en politisk korrekt forvaltning ønsker å benytte.

Norges Offisersforbund krever at den hemmeligholdte strukturstudien for Heimevernet omgående blir offentliggjort. Piratpartiet bør snarest støtte kravet fra Norges Offisersforbund (NOF) om at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide snarest og før valget legger fram den hemmeligholdte strukturstudien for Heimevernet. Også partier som Senterpartiet har støttet kravet.


VPF-18

Forslag fra Geir Aaslid (Akershus).

«Piratpartiet støtter kravet fra NOF om offentliggjøring av strukturstudien for HV.»

Begrunnelse:

Det har bygd seg opp en ukultur i Forsvarsdepartementet hvor protestbevegelsen «Styrk Heimevernet» krever en gransking av embetsverket i FD for å avklare om det er strafferettslig grunnlag for å etterforske og straffe enkeltstående byråkrater for tjenesteforsømmelse. Vi har fått et forsvarsbyråkrati som bare vil bruke penger på seg selv, mens nesten alt som bidrar til den spisse enden må lide.

VPF-19

Forslag fra Geir Aaslid (Akershus).

«Piratpartiet støtter kravet om granskning fra «Styrk Heimevernet».»

Begrunnelse:

Et troverdig forsvar må bygges på folkets behov for lokal sikkerhet og det er et statlig ansvar å sørge for at denne sikkerheten er betryggende. Til sammenligning ser vi at Finland bruker halvparten så mye penger på forsvaret som Norge, men finner flest har tillit til landets forsvar.

«Styrk Heimevernet» påpeker at den fagmilitære kompetansen krever 56.000 HV-soldater og de ønsker å gjenopprette det nedlagte sjøheimevernet. Her må det påpekes at sjøheimevernet skulle nedlegges fordi det var for dyrt (1800 HV-soldater med 36 fartøyer til en årlig pris på 80 mill kr). Man skulle bruke nye droner istedet, men straks nedleggelsen var vedtatt kom det fram at droner var dyrere og derfor måtte skrinlegges.

VPF-20

Forslag fra Geir Aaslid (Akershus).

«Piratpartiet støtter de fagmilitære kravene i FFI-rapporten om 56.000 HV-soldater og et nytt sjøheimevern.»

Begrunnelse:

Dette kan finansieres ved å bruke 2% av statsbudsjettet på forsvar. Eller man kan følge anbefalingen fra «Styrk Heimevernet»:

Det er bare å ta penger fra byråkratiet. Der er det nok av penger. Vi har råd til å miste Forsvarsbygg. Vi har råd til å legge ned den nye FMA-etaten (Forsvarsmateriell, red.anm.). Vi har også råd til å ta en god del stillinger fra Forsvarsdepartementet, som åpenbart har misbrukt de ressursene de har tilgang til Norge er ett av få NATO-landene som ikke sliter med en betydelig statsgjeld, og det er lite holdbart å unnskylde seg med dårlig økonomi når det egentlige problemet er manglende åpenhet og debatt, samt et ekspanderende forsvarsbyråkrati.

Kildemateriale for VPF-18 til 20:

Journalistene Kvamme og Stormark 17. juli om hemmelig HV-rapport .

Stormark 18, juli om Offisersforbundets krav til forsvarsministeren.

Stormark 19,juli om protestbevegelsen “Styrk heimevernet” som krever granskning av embetsverket.

Aldrimer.no publiserer studien 24.juli etter at en anonym varsler har lekket den hemmelige FFI-strukturstudien for Heimevernet.

 

VPF-21

Forslag fra Thomas Gramstad (Oslo).

Skolebibliotek må styrkes slik at elevene er sikret ressurser og trygge rammer i utviklingen av lære- og leselyst og digital kompetanse. Opplæringsloven må utvides til å spesifisere at skolebibliotekene skal ha kvalifisert personell tilstede i skoletiden, oppdaterte boksamlinger, og teknologisk utstyr til å utvikle digitale ferdigheter. Det skal være et mål at det er et tett samarbeid mellom lærere og skolebibliotekarer.

Begrunnelse:
«Gode og velfungerende skolebibliotek er viktige i utviklingen av leseferdigheter og leselyst blant elever. Dette gjelder uavhengig av bosted og foreldrenes utdanning og yrke. Gode skolebibliotek bidrar til at elever har tilgjengelig litteratur innen skjønnlitteratur og sakprosa, og til at de møter kompetent personell som kan bidra med formidling, informasjonsinnhenting og kildekritikk. Skolebibliotek er også sentral i arbeidet med å utjevne sosiale og digitale forskjeller blant elever med ulik bakgrunn, og en viktig arena for læring og lesing i alle fag.

Det finnes mye forskning som underbygger viktigheten av gode skolebibliotek og kvalifiserte ansatte i utviklingen av elevers lesekompetanse og utdanningskarriere. Undersøkelsen «Linking School Libraries and Literacy» (2010) understreker for eksempel at det er en sterk forbindelse mellom hvor gode lesere elevene er og hvor ofte de bruker skolebiblioteket. Tilgangen på bøker og bibliotekets betydning for bedre skoleresultater trekkes blant annet frem som viktige årsaker til at elevene bruker biblioteket. En studie fra «Library Research Service» (2012) fremhever verdien av fulltidsansatte skolebibliotekarer som sentrale i utviklingen av leseferdigheter. Elever ved skoler med ansatte bibliotekarer gjorde det betraktelig bedre på tester enn skoler uten bibliotekarer. «School Library Research Summarized: A Graduate Class Project» (2013) fastslår at skolebibliotekarer og -bibliotek er viktige for elevenes akademiske resultater, og for livslang læring og lesekompetanse. Et godt skolebibliotek har ifølge undersøkelsen sertifisert personell, oppdaterte boksamlinger og teknologisk utstyr til å utvikle digitale ferdigheter. Det er også her et tett samarbeid mellom lærere og skolebibliotekarer.

Tilgang til skolebibliotek er en rett som er lovfestet i opplæringsloven (§ 21-1.Tilgang til skolebibliotek). Lov og forskrifter sier imidlertid ingenting om hvordan skolebibliotek skal drives og hvilke ressurser de skal ha. Satsing på skolebibliotek avhenger i for stor grad av økonomi og prioriteringer i kommunene. Noen er flinke til å satse, mens andre ikke er det. Dette fører til store forskjeller i hvilket skolebibliotektilbud elever får og har i Norge.

Vi mener at skolebibliotekene må styrkes og bli enda bedre ressurser i elevenes utdanningsløp. Skolebibliotek er en helt sentral arena for å utvikle leseferdigheter, litteraturinteresse og kritisk tenkning blant elevene. Skolebibliotek må være attraktive steder for elevene å oppholde seg i. De må ha kvalifisert personell og tilgjengelig og oppdatert litteratur innen både skjønnlitteratur og sakprosa. Det må også etableres et tettere samarbeid mellom skolen og bibliotekene, og mellom lærerne og bibliotekarene. Slike satsningsområder er helt avgjørende for at enda flere skolebibliotek og bibliotekarer skal bli den ressursen de kan være for elevene.

Bedre skolebibliotek krever engasjement og vilje fra politisk hold. Ansvaret for å styrke skolebibliotek må komme fra Storting og regjering slik at det ikke er opp til velvillige rektorer og dedikerte lærere og bibliotekarer ved hver enkelt skole om elever har tilgang til gode skolebibliotek.

Nå er det tid for handling. Skolebibliotek må styrkes slik at elevene er sikret ressurser og trygge rammer i utviklingen av lære- og leselyst.

Se også årsmeldingen til Foreningen !les: http://foreningenles.no/om-oss/arsrapporter/arsrapport-2016

 

VPF-22

Forslag fra Anders Kanten (Oslo) og Targeir Attestog (Aust-Agder).

Husbåt

Piratpartiet ønsker å tillate huslån til båt, for ikke alle vil ha fast eiendom. Ved å gjøre det lettere å bo på sjøen, ønsker vi å bidra med å løse problemer med boligmangel.

Begrunnelse:

Staten har nylig åpnet litt for at man kan ha adresse i en havn om man har fast plass 6 mnd i året eller mer og det er en fin ting. Jeg mener det burde presses på litt mer på denne fronten slik at man også kan få huslån til båt. Ikke alle vil ha fast eiendom. Å gjøre det lettere å bo på sjøen kan også løse boligfloker for blant annet studenter om man har muligheten til å «bare» få inn et hotellskip. Brukte ferger kan da også remodelleres til boligformål fremfor å skrapes.

Kommentar frå Targeir Attestog i programkomitéen:

Targeir Attestog i programkomitéen fremjar forslaget fordi Anders Kanten muligens ikkje hadde betalt kontingent i tide for å fremje forslag sjølv til dette landsmøtet. Targeir støttar ikke nødvendigvis sjølve forslaget.

VPF-23

Forslag fra Anders Kanten (Oslo) og Targeir Attestog (Aust-Agder).

Minihus

Gjør det lovlig å bo i minihus og å bygge dem selv, så lenge de ikke er koblet til strømnettet og kloakk. Et hus på en henger eller «offgrid» skal det være lov å bygge og bo i, selv opp til 40 kvadratmeter, uten å søke stat eller kommune. Dette forutsetter at man har bruksrett eller tillatelse fra grunneier og at huset er mobilt i den grad at det kan transporteres langs vei eller vann uten permanente miljøkonsekvenser.

Kommentar frå Targeir Attestog i programkomitéen:

Forslaget er litt omformulert, slik at det kan stemmast over på landsmøte. Meiningane i forslaget skal vere uforandra.

Targeir Attestog i programkomitéen fremjar forslaget fordi Anders Kanten muligens ikkje hadde betalt kontingent i tide for å fremje forslag sjølv til dette landsmøtet. Targeir støttar ikke nødvendigvis sjølve forslaget.

VPF-24

Forslag fra Anders Kanten (Oslo) og Targeir Attestog (Aust-Agder).

Kollektivtransport

Statlige drevet kollektivtransport ønsker Piratpartiet å gjøre lovfestet billigere enn å benytte bil. På sikt ønsker vi å gjøre kollektivtransport gratis i den forstand at vi betaler for det via skattemidlene.

Begrunnelse:

Hvis en familie på 4 for eksempel skal fra Oslo til Moss burde det være billigere å reise kollektivt enn med personbil av miljøhensyn. Slik det er nå, koster kollektivt vesentlig mer enn å ta bilen.

Kommentar frå Targeir Attestog i programkomitéen:

Forslaget er så vidt omformulert, slik at det kan stemmast over på landsmøte. Meiningane i forslaget skal vere uforandra.

Targeir Attestog i programkomitéen fremjar forslaget fordi Anders Kanten muligens ikkje hadde betalt kontingent i tide for å fremje forslag sjølv til dette landsmøtet. Targeir støttar ikke nødvendigvis sjølve forslaget.

VPF-25

Forslag fra Anders Kanten (Oslo) og Targeir Attestog (Aust-Agder).

Bomringer

Bomringer rundt byer aksepteres om disse blir øremerket til å finansiere kollektivtransport. Biler med minst to passasjerer (pluss sjåfør) og motorsykler skal få passere gratis. Dette forutsetter gratis parkeringsplasser på utsiden av byene slik at man kan parkere med bil der og ta gratis kollektivtransport inn til arbeid.

Begrunnelse

Er du så ego at du kjører alene inn til byen i en bil, burde du i det minste betale for et par seter på bussen. Kjører du full bil eller MC burde du få passere gratis. Dette forutsetter gratis parkeringsplasser på utsiden av byene slik at man kan parkere med bil der og ta gratis kollektivtransport inn til arbeid og så videre.

Kommentar frå Targeir Attestog i programkomitéen

Forslaget er omformulert, slik at det kan stemmast over på landsmøte. Meiningane i forslaget skal vere uforandra.

Targeir Attestog i programkomitéen fremjar forslaget fordi Anders Kanten muligens ikkje hadde betalt kontingent i tide for å fremje forslag sjølv til dette landsmøtet. Targeir støttar ikke nødvendigvis sjølve forslaget.

 

VPF-26

Forslag fra Anders Kanten (Oslo) og Targeir Attestog (Aust-Agder).

[Programkomitéen foreslår utsetjing av denne saka til landsmøtet i 2018, slik at vi får meir tid til å diskutere denne saka, men det må EOLM 2017 bestemme.]

Medieavgift

Piratpartiet mener at kringkastingsavgiften, som belaster ferdig beskattende midler, skal erstattes med finansiering gjennom statsbudsjettet.

Begrunnelse:

Staten burde ikke tvinge borgere til å betale for NRK, en underholdnings- eller nyhetstjeneste som ikke alle folk ønsker å abonnere på. Hvis dette skal finansieres av staten, får de grave i sin egen pengesekk og ikke belaste ferdig skattede midler. Tenk deg om staten hadde påtvunget folk TV2 Sumo for eksempel…

 

Kommentar frå Targeir Attestog i programkomitéen:

Forslaget er omformulert, slik at det kan stemmast over på landsmøte. Meiningane i forslaget skal vere uforandra.

Targeir Attestog i programkomitéen fremjar forslaget fordi Anders Kanten muligens ikkje hadde betalt kontingent i tide for å fremje forslag sjølv til dette landsmøtet. Targeir støttar ikke nødvendigvis sjølve forslaget.

 

VPF-27

Forslag fra Anders Kanten (Oslo) og Targeir Attestog (Aust-Agder)

Utviklingshjelp

Piratpartiet mener at Norge skal bruke bruke 1% av bruttonasjonalproduktet til utviklingshjelp, men aldri som rene kontantoverføringer. Vi har liten kontroll på hvor disse midlene går og gang på gang blir kriminelle forhold avslørt uten at det skjer noe som helst. Midlene skal i stedet gis som utstyr og kompetanse. Dette ville også minske arbeidsledigheten og øke produksjonen i Norge. Piratpartiet ønsker det skal sendes norske brønnborere, bønder, mineryddere, IT-teknikere, snekkere og rørleggere til de aktuelle områdene. Alle disse med gode budsjetter. Vi ønsker utenlandsteam som fungerer basert på ingeniørbataljonen i forsvaret og provincional reconstruction teams. Med det kan Norge hjelpe til med å få på plass og reparere infrastruktur, irrigasjon, strøm, kloakk og internettilgang bedre i land som ikke har dette på plass selv. Vi kan bygge skoler, veier og brannstasjoner.

[Bør kanskje stemmes over separat som supperingsforslag VPF-27a:]

Piratpartiet ønsker å donere nettbrett og telefoner med solcelleladere til utviklingsregioner.

[Bør kanskje stemmes over separat som supperingsforslag VPF-27b:]

Ønskelig er en applikasjon for disse brukerenhetene til anonym rapportering og dokumentasjon av overgrep.

Begrunnelse:

Jeg har selv vært minerydder i Afghanistan for NATO. Disse menneskene trenger ikke flere våpen og en større krigsmaskin inn i landet. De trenger gratis internettilgang, som ikke enkelt kan blokkeres, og gratis smarttelefoner, slik at de kan utfordre etablerte sannheter på egenhånd. Disse burde komme med et godt utvalg apper for å kunne opplyse seg selv, som for eksempel lære seg å lese og skrive. Å bruke mer penger på noe mindre effektivt er håpløst. La oss airdroppe pads (nettbrett, red.anm.) og telefoner med solcelleladere til alle regioner.
Gi folk også en app til å rapportere overgrep og dokumentere dette, gjerne anonymt.

 

Kommentar frå Targeir Attestog i programkomitéen:

Forslaget er omformulert, slik at det kan stemmast over på landsmøte. Meiningane i forslaget skal vere uforandra. Har skilt ut to setningar som suppleringsforslag, fordi dei skil seg ut frå resten, men vi kan vurdere likevel om desse kan stemmast over samla.

Targeir Attestog i programkomitéen fremjar forslaget fordi Anders Kanten muligens ikkje hadde betalt kontingent i tide for å fremje forslag sjølv til dette landsmøtet. Targeir støttar ikke nødvendigvis sjølve forslaget.

 

VPF-28

Forslag fra Anders Kanten (Oslo) og Targeir Attestog (Aust-Agder)

Utdanning

Piratpartiet ønsker å legge religion inn under historiefaget. De ekstra undervisningstimene ønsker vi å bruke til å lære barn og ungdom om privatøkonomi og entreprenørskap. Det inkluderer hvordan man fyller ut en selvangivelse, starter et firma og investerer i aksjemarkedet.

Begrunnelse:

Det er ting de faktisk har bruk for. Religion er ikke noe som burde bli presentert som en sannhet i noen som helst form.

 

Kommentar frå Targeir Attestog i programkomitéen:

Forslaget er omformulert, slik at det kan stemmast over på landsmøte. Meiningane i forslaget skal vere uforandra. Eg la til begrepa privatøkonomi og entreprenørskap.

Targeir Attestog i programkomitéen fremjar forslaget fordi Anders Kanten muligens ikkje hadde betalt kontingent i tide for å fremje forslag sjølv til dette landsmøtet. Targeir støttar ikke nødvendigvis sjølve forslaget.

 

VPF-29

Forslag fra Svein Mork Dahl (Aust-Agder) og Targeir Attestog (Aust-Agder)

Piratpartiet støtter alle ordninger som er nødvendige for at våre innbyggere skal kunne leve et verdig liv, slik som nasjonal dør-til-dør-transport for funksjonshemmende.

Begrunnelse:

Forsøkene som har vært gjort har gode resultater, og jeg håper vi kan se at ordningen kommer på plass i løpet av neste stortingsperiode. Piratpartiet er menneskerettighetspartiet og vil alltid støtte gode løsninger som sikrer norske innbyggere et godt og verdig liv.

Kommentar frå Targeir Attestog i programkomitéen:

Basert på svar på e-post frå Blindeforbundet. Er så vidt omformulert for å passe inn i valprogram

 

VPF-30

Forslag fra Svein Mork Dahl (Aust-Agder) og Targeir Attestog (Aust-Agder)

Dessverre tar det alt for lang tid før hjelp i form av synsrehabilitering blir gitt og sannsynligvis skyldes dette at man ikke blir fanget opp av systemet. Årsakene til dette er sammensatt, men handler blant annet om kompetanse særlig i kommunen og et manglende nasjonalt synsregister.

Piratpartiet støtter tidlig innsats og økt kompetanse i kommunene og iverksetting av konkrete forbedringstiltak for eksempel i form av informasjonstiltak overfor fastlegene slik at disse selv har og kan videreformidle korrekt informasjon.

Det er viktig at blinde og svaksynte får nødvendig rehabilitering. Dette kan bidra til at blinde og svaksynte blir mer selvstendige og får økt livsutfoldelse.

Kommentar frå Targeir Attestog i programkomitéen:

Basert på svar på e-post frå Blindeforbundet. Er så vidt omformulert for å passe inn i valprogram

 

VPF-31

Forslag fra Svein Mork Dahl (Aust-Agder) og Targeir Attestog (Aust-Agder)

Piratpartiet ønsker at lovproposisjonen om retten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal være førende for tildelingen av dette, ikke en byråkratisk tidsgrense.

Begrunnelse:

I lovproposisjonen om BPA-rettigheten (86 L 2013 – 2014) fremheves formålet med BPA om et aktivt og selvstendig liv og vises til at forslaget er en del av regjeringens arbeid med å følge opp intensjonene i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Kommentar frå Targeir Attestog i programkomitéen:

Basert på svar på e-post frå Blindeforbundet. Er omformulert for å passe inn i valprogram.

 

VPF-32

Forslag fra Svein Mork Dahl (Aust-Agder)

Piratpartiet mener at vi må lytte til dem som føler problemet med mobbing av funksjonshemmede på kroppen. Piratpartiet ønsker at grupper med ulike funksjonshemminger skal få en skolehverdag tilrettelagt sine særskilte behov. For å sikre at mobbing ikke er et problem må man sikre gode kunnskaper og toleranse i samfunnet. Vi tror mye av mobbingen generelt kommer av manglende toleranse for annerledeshet. Den toleransen og kjærligheten man ser hos små barn må dyrkes og støttes, slik at man ikke mister den på veien til voksenlivet.

Kommentar frå Targeir Attestog i programkomitéen:

Basert på svar på e-post frå Blindeforbundet. Såg ikkje behov for å omformulere dette, sidan det ser ut til å passe inn i valprogrammet for meg.

VPF-33

Forslag fra Geir Aaslid (for valgprogram og breddeprogram):

Punkt 3 i teksten med den noe underlige overskriften Piratdepartementene foreslås endret til følgende, slik at det sentrale begrepet miljøvern kommer inn i vårt program, til erstatning for dagens tekst som er for svak.

 1. Miljøvern

Piratpartiet er for en bærekraftig natur- og ressursforvaltning med vekt på rent vann og ren luft for alle samt et styrket vern av uberørt natur og artsmangfoldet.

(linjen om patenter er overflødig, da dette er dekket under punktet om forskning og innovasjon. Dyrs velferd foreslås flyttet til landbrukspolitikk)

Teksten under utgår da i sin helhet.

 

 1. Dyre- og viltvern

Pirater respekterer liv. Pirater er fredelige. Derfor tar pirater avstand fra dødsstraff og ødeleggelse av miljøet. Pirater står for en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning. Vi aksepterer ikke patent på liv, organismer eller gener.

3.1. Dyrevern

Piratpartiet er imot ødeleggelse av vårt miljø. Pirater står for bærekraftig natur- og ressursforvaltning og derfor er vern av dyr svært viktig for pirater.

3.2. Dyrs velferd

Piratpartiet er imot ødeleggelse av vårt miljø. Pirater står for bærekraftig natur- og ressursforvaltning og derfor er dyrs velferd et prioritert område for Piratpartiet.

 

Kommentar frå Targeir Attestog i programkomitéen:

Ved vedtek kjem dette også med i valprogrammet.

 

(Merknad: Det har vært ulike nummeringer av sakene ovenfor i saksbehandlingen. Dette er gjort for å unngå hull i nummeringen etter at enkelte forslag ble trukket tilbake av forslagsstiller. Nåværende nummering gjelder for avstemning.)

 

 

 

Kategorier: Landsmøteforslag