Piratpartiet med høringsuttalelse til kulturdepartementet

Publisert av admin den

Piratpartiet har nå kommet med en bersvarelse til kulturdepartementet angående deres høringsrunde om endring av åndsverkloven.

Den kan leses i sin helhet her.

Vi trykker konklusjonen:

«Konklusjon

I samsvar med alle uttalelsene som har kommet frem i løpet av saksgangen i EU mener vi dette direktivet ikke bør innføres i norsk lov. Direktivet er et resultat av tung lobbyisme og alle akademiske undersøkelser tyder på at det er et svært dårlig trekk å utvide vernetiden
ytterligere – spesielt med tilbakevirkende kraft! I stedet for å passivt akseptere EUdirektiver utformet for særinteresser bør norske myndigheter arbeide aktivt for at europeisk og internasjonal åndsverklov er til det beste for fellesskapet.

Denne høringen foretar ingen vurdering av de mange negative sidene av direktivet, men viderefremmer udokumenterte påstander og legger dem til grunn for en lovendring. Høringen overser også Fornyingsdepartementets sterke anbefalinger og velger å fortsette å innføre
ønskelisten til opphavsrettsindustrien uten å vurdere andre hensyn.

Vi håper norske myndigheter i vesentlig grad velger å støtte seg til akademia i fremtiden, og motstår presset fra næringsinteresser på bekostning av det øvrige samfunnet. Piratpartiet nytter anledningen til å be departementet avslutte denne prosessen og tilsvarende ukritisk innskjerping av opphavsretten, og umiddelbart begynne en prosess for reform av åndsverkloven med mål om å identifisere hvordan  samfunnet skal få tilgang på mest mulig kunnskap og kultur, og benytte fagfellevurdert forskning for å finne de beste måtene å nå målet.»

 

Kategorier: Flaskeposten