Kommentar: USA innrømmer lovbrudd ved overvåking

Publisert av admin den

«Amerikanske tjenestemenn innrømmer at NSA gikk ut over lovens begrensninger da etterretningsorganisasjonen samlet inn samtaler mellom amerikanere.»

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/USA-innrommer-lovbrudd-ved-overvaking-7287017.html

Disse innrømmelsene samsvarer med Snowdens avsløringer, som er publisert av The Guardian, og som er i sterk kontrast med de forsikringene statssekretær i Justisdepartementet, Pål Lønseth, serverte det norske folk i juni.

Den gang sa han:

« Vi har gjennomført et møte med amerikanske myndigheter i Washington, og har fått en grundig redegjørelse for saken. Ut fra vår dialog med USA , har de ikke gitt oss informasjon som gjør at vi kan påstå at USA har gjort noe kritikkverdig, sier Lønseth til Aftenposten.

Han forteller at amerikanerne har forsikret Norge om at overvåkingen som er skjedd, er innenfor rammene av amerikansk lov, og at den bare skjer etter begrunnet mistanke mot personer som utgjør en trussel mot USA.»

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Norge-vil-ikke-protestere-pa-USA-overvakingen-7240874.html

Videre kunne Aftenposten i dag avsløre at «Kongen hedret amerikanske sjefsovervåkere med høye ordener» (en sak vi i Piratpartiet forøvrig avslørte i ovenfor Aftenpostens lesere allerde 3.juli: Jo, det USA gjør er kritikkverdig!). I den anleding kommer Frps Jan Arild Ellingsen med en lignende uttalelse:

«Om intensjonen gjennom tildelingen er å gi honnør for nært og godt samarbeid, er den honnøren helt på sin plass. Dersom det de har gjort i USA ikke bryter med amerikansk lov, hvorfor skal vi straffe dem da?»

Nå er det uklart for oss i Piratpartiet hvorfor Lønseth (og nå også Ellingsen) kunne mene det var et godt argument ovenfor det norske folk at amerikanske myndigheter angivelig forholdt seg til amerikansk lovgivning, noe de nå innrømmer at de ikke gjorde, fordi vår rett til privatliv og beskyttelse mot overvåkning er nedfelt i norsk lov og menneskerettighetene. Selvfølgelig er det bekymringsfullt at amerikanske myndigheter ikke respekterer sine egne folks privatliv, men det som først og fremst bekymrer oss i Piratpartiet er at regjeringen tilsynelatende ikke bryr seg om det norske folks rettigheter.

Menneskerettighetene, artikkel 8, slår fast at

1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

Kjernen i artikkel 8 er å beskytte individet mot vilkårlige inngrep fra offentlige myndigheters side, og motsvares av prinsippet om at inngrep i individets privatliv m.v. må ha hjemmel i lov (legalitetsprinsippet). Bestemmelsen verner om den enkeltes rett til hemmelighold av personlige opplysninger, så vel som beskyttelse mot handlinger som truer individets fysiske integritet.

Mht. artikkel 8, punkt 2 bør også artikkel 17 nevnes.

Art 17. Forbud mot misbruk av rettigheter
Intet i denne konvensjon skal kunne bli tolket slik at det innebærer at noen stat, gruppe eller person har noen rett til å ta opp noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er fastsatt her, eller til å begrense dem i større utstrekning enn konvensjonen gir anledning til.

http://www.lovdata.no/all/tl-19990521-030-014.html

Det er en skandale at vår statsminister ikke har tatt det norske folk i forsvar, og det er bekymringsfullt at media lar stortingspartiene gå gjennom en hel valgkamp uten at denne skandalen blir berørt.

Piratpartiet står for sterkere sivile rettigheter i form av menings- og ytringsfrihet, åpenhet i stat og forvaltning og mulighet til anonymitet i det offentlige rom og på internett. Piratpartiet ønsker et fungerende og sterkt personvern for å garantere enkeltindividets mulighet til å ha en privat sfære, utvikling og utfoldelse uten utilbørlig påvirkning fra omverdenen. Vi mener at individet skal ha kontroll over sin egen informasjon og kommunikasjon. Vi mener at enkeltaktører har for sterk forhandlingsposisjon til at individet har reell påvirkning, og at det må regulering til for å kollektivt etablere et minimumskrav til disse avtalene. Vi mener også at infrastrukturene skal være distribuerte, nøytrale og allment tilgjengelig.

En stemme til Piratpartiet er en stemme for mer åpenhet og sterkere personvern.

Stem Piratpartiet 2013

Kategorier: Flaskeposten