Pressemelding: Piratpartiet støtter P.E.N og Amnesty’s asylsøknad på vegne av Snowden

Publisert av admin den

Edward Snowden har opplyst verden om at det foretas systematisk og altomgripende spionasje rettet mot alle ikke-amerikanske borgere, utført av amerikanske sikkerhetsmyndigheter. Avsløringene har han gjort i tråd med hans personlige overbevisning om at myndigheter ikke skal bedrive overvåkning av vanlige borgere uten skjellig grunn til mistanke. På grunn av hans overbevisning, en overbevisning som Piratpariet deler, er han er nå en politisk flyktning. USA ønsker å stille han for retten for spionasje, en siktelse som kan medføre dødsstraff. Medlemmer av kongressen har uttalt at han er forræder. Han er statsløs, er utsatt for utenomrettslig forfølgning og det er all grunn å frykte at han ikke vil få en rettferdig rettssak i sitt hjemland.

Norge har en lang tradisjon for å gi vern til rettighetsforkjempere og politiske flyktninger. Norge er også en alliert og en handelspartner til USA. Flyktningeloven forbyr et land å innføre sanksjoner mot noen som innvilger asyl til en ettersøkt borger, men det er klart at å trosse USA vil ha sine konsekvenser. Allikevel, ved å blankt avfeie Snowdens asylsøknad basert på formaliteter har UD valgt å kategorisk sette til side vår historie og våre forpliktelser til fordel for å pleie sitt forhold til statene. Norge må velge mellom prinsipp og pragmatikk, men for oss er det ikke et vanskelig valg. Norge må bevare sitt verdigrunnlag. I tillegg må vi ikke glemme at norsk suverenitet blir satt på prøve da en fremmed makt systematisk overvåker norske borgere på norsk jord, foreløpig uten noen reaksjon fra de folkevalgte som har til hovedoppgave å beskytte sine borgere mot overgrep utenfra.

13. juni 2013 sendte Piratpartiet et krav til Stortinget og Regjeringen om å forhåndsgodkjenne asyl for Snowden, og om at saken ble reist opp på politisk nivå. Dette kravet ble blankt avvist. Nå har det blitt fremmet en konkret asylsøknad, som igjen ble avvist med henvisning til formaliteter. Som det har fremkommet i media er det direkte feil at intet kan gjøres før Snowden er på Norsk territorium, det sier både lov og praksis. Norge har strukket seg for å hjelpe chilenere før, og kan strekke seg for å hjelpe Snowden nå. Ettersom Snowden oppholder seg i internasjonalt territorium er han ikke å anse som å ha opphold i Russland slik UDI blant annet bruker i sin begrunnelse for avslaget.

Våre jurister påpeker at regelverket gir mange åpninger for Norge til å beskytte Snowden. Organisasjonene P.E.N og Amnesty samarbeider nå om å utarbeide en asylsøknad på vegne av Snowden, som kommer til å bli levert en av de nærmeste dagene. Vi kommer da umiddelbart til å gi vår offisielle støtte søknaden, og vi ber nå alle norske partier, organisasjoner, personer og bedrifter om å gjøre det samme. Vi ber også om at det snarest tas opp til behandling på Stortinget snarest om å utstede statsborgerskap til Snowden. Det islandske Alltinget vedtok i 2005 å utstede statsborgerskap til Bobby Fischer for å verne han mot forfølgelse, også da fra USA. Vi må kunne gjøre det samme for Snowden.

PRISM programmet tåler ikke dagens lys. Som NSA-ansatt kjente Snowden til det som har skjedd med Bradley Manning og hvordan NSA opererer, og var klar over konsekvensene av å avsløre PRISM programmet for verden. Han har ofret hele sitt liv og er nå på flukt for disse avsløringene. Obama har uttalt at han ønsker en debatt om overvåkning velkommen, men har ikke sagt et ord om programmet som har vært i drift siden 2007. Snowden har nå gjort denne debatten mulig og fortjener vårt vern.

Unge Pirater samarbeider blant annet med Sosialistisk Ungdom og Unge Venstre. Unge Pirater vil komme med en egen uttalelse senere.

Med vennlig hilsen
Sentralstyret
Piratpartiet

In english:

The Norwegian Pirate Party supports P.E.N. and Amnesty’s request for asylum on Snowden’s behalf

Edward Snowden has informed the world of systematic and all-pervasive espionage conducted by U.S. security agencies directed at all non-US citizens. The revelations he made are in line with his personal conviction that government should not engage in surveillance of ordinary citizens without probable cause for suspicion. Because of his conviction, which The Norwegian Pirate Party shares, he is now a political refugee. The U.S. wants to bring him to trial for espionage, a charge that may lead to the death penalty. Members of Congress have stated that he is a traitor. He is now stateless, he is subjected to extrajudicial proceedings and there is every reason to fear that he will not get a fair trial in his home country.

Norway has a long tradition of providing protection to human rights defenders and political refugees. Norway is also an ally and trading partner of the United States. The Refugee Act prohibits a country to impose sanctions on any nation granting asylum to a wanted citizen, but it is clear that defying the United States will have its consequences. Anyway, by flatly dismissing Snowden’s application for asylum based on formalities, UD (The Norwegian Ministry of Foreign Affairs) has chosen to categorically put aside our history and our obligation in favor of nurturing their relationship with the United States. Norway must choose between principle and pragmatism, but to the Norwegian Pirate Party it is not a difficult choice. Norway must preserve its values. In addition, we must not forget that Norwegian sovereignty is put to the test when a foreign power is systematically monitoring Norwegian citizens on Norwegian soil, still without any reaction from the politicians whose main task is to protect its citizens against attacks from outside.

On June 13th, 2013 the Norwegian Pirate Party sent a claim to the Parliament and the Government to pre-approve asylum for Snowden, and in addition claiming that the matter was to be raised at the political level. This claim was flatly rejected. Now it has been proposed a specific application for asylum, which was rejected purely based upon formalities. As has been reported in the media this is the direct result of Norwegian law and practice that states that an applicant for asylum must be physically present in Norway. Norway has reached out to help Chileans before and we can reach out to help Snowden now. As Snowden stays in international territory, he is de-facto not to be considered to be in Russia, which UDI includes in its grounds for refusal.

Our lawyers point out that the regulations provide many openings for Norway to protect Snowden. The organizations PEN and Amnesty are now working to prepare an application for asylum on behalf of Snowden, which will be provided one of the following days. We will then immediately provide official support of the application and we are now asking all Norwegian political parties, organizations, and businesses to do the same. We also ask that Norwegian parliament to immediately consider granting citizenship to Snowden. The Icelandic Parliament – the Althing – issued citizenship to Bobby Fischer in 2005 to protect him from persecution, as well as from the United States. We must do the same for Snowden.

The PRISM program cannot withstand scrutiny. As an NSA employee, Snowden knew what happened to Bradley Manning and how the NSA operates, and was aware of the consequences of revealing PRISM to the world. He has sacrificed his entire life and is now on the run for having revealed this information. Obama has stated that he welcomes a debate on monitoring, but has not said a word on the program that has been in operation since 2007. Snowden has now made this debate possible and he deserves our protection.

Regards
The National Board
Pirate Party Norway

Kategorier: Flaskeposten