Landsmøte 2017 i Bergen

Grunnlag, demokrati og politikk

Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem.

Menneskerettigheter og borgerrettigheter

Piratpartiet går inn for både vern og styrking av grunnleggende rettigheter. Utvidelser av våre borgerrettigheter skal ha som mål å styrke andre rettigheter. Rettigheter vi har i dag må voktes over og bevares slik at de ikke svekkes for fremtiden og kommende generasjoner. Piratpartiet mener at borgerrettigheter tilhører individer, og at enhver persons rettigheter er likestilte og like sterke.

Piratpartiet vil stadfeste grunnleggende rettigheter, tilpasset informasjonsalderen. Det gjelder:

  • Individuelle rettigheter, som enkeltpersoners rett til frie ytringer, rettsvern og privatliv.
  • Kollektive rettigheter, som arbeiderrettigher og forbrukerrettigheter.
  • Infrastruktur for samhandling, som transport, kommunikasjon og betalingsformidling.

Demokrati og politikk

Demokratiets verdier ligger i å sikre frihet. Når demokratiet ikke gjør det, mister systemet sin legitimitet.

Piratpartiet vil etablere demokratiske spilleregler som er tilpasset informasjonsalderen.

Piratpartiet vil at borgere skal ha tilgang til all relevant informasjon for å kunne ta informerte beslutninger, og for å utføre nødvendig tilsyn med statsadministrasjonen. Uten åpenhet er det ikke ekte demokrati.

Internett gir muligheter til nye og bedre måter å organisere de politiske prosessene for best mulig å representere folkets interesser.

Piratpartiet legger vekt på at enkeltpersoner skal kunne ta informerte valg og tenke kritisk. Dette innebærer at pirater skaper sin egen politikk utfra fakta og kunnskap som er samlet, uavhengig av hvorvidt avgjørelsen virker korrekt eller ikke i utgangspunktet.

Piratpartiets posisjon er ikke basert på meningene til dem som er deres ansikt utad.

Tidligere avgjørelser gjort av Piratpartiet er alltid åpne for endringer.

En enkeltpersons rett til å være informert skal aldri forhindres.

Piratpartiet mener at alle har en ubegrenset rett til å være involvert i beslutninger som angår dem og deres anliggender. Denne retten garanteres gjennom en styrking av demokratiet og økt åpenhet i politikk og forvaltning. Piratpartiet mener vi trenger en desentralisering av makt, og at demokratiet må styrkes i alle mulige former. Dette ønsker vi å gjøre med en demokratisk reform, der innbyggerne raskt og effektivt kan gi sine folkevalgte og forvaltningen sin mening i alle saker som angår dem. I dagens informasjonssamfunn er dette en samfunnsutvikling den teknologiske utviklingen kommer til å føre til, og Piratpartiet mener det ikke finnes noen grunn til å stritte imot nettets demokratisering av samfunnet.

KJERNEPROGRAMMET

Piratpartiets kjerneprogram per 13. mars 2016.

Piratpartiet

Målet er at Norge får et distribuert, etterrettelig, åpent og inkluderende politisk system upåvirket av næringsinteresser og der grunnleggende rettigheter blir stadfestet og ivaretatt.

Adresse

St. Olavsplass 2
0165 Oslo

Den som har vakttelefonen: 458 32 082
E-postadresse: post@piratpartiet.no

Mer informasjon

581

Medlemmer

6

fylkeslag

5

kommunelag

BLI MEDLEM

Medlemmer er Piratpartiets viktigste ressurs. Bli medlem i Piratpartiet og vær med på å utforme politikken vår.

LIKER DU Å SKRIVE?

Piratpartiets PR-team trenger flere folk. Er du god til å formulere deg, eller kanskje journalist?
Meld deg frivillig til sek@piratpartiet.no